Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Us"

We the North – “Unhealing”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Space Race Records (EK Product)
Releasedatum: 27 oktober 2017
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Johan Hansson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

En kompetent samling elektroniska poplåtar

Stockholmaren Johan Hansson, som tidigare kanske är mest känd för sitt futurepopprojekt Unitary, släppte under hösten “Unhealing”, uppföljaren till “Dayblind” som 2016 introducerade oss till hans senaste skapelse We the North.

Hurvida melankolisk musik fungerar bäst under årets mörkare och kallare höst- och vintermånader tänker jag låta vara osagt. Själva konceptet “anpassa musiken efter årstiden” står givetvis fritt för alla därute att anamma, eller inte, som de själva vill. Men som så vackert heter så gäller givetvis inga regler utan undantag och med detta sagt så innebär det ju inte på något vis att man inte kan njuta av vemodig synthpop, som till exempel We the North, bara under den här tiden på året.

Ensamhet, ångest och personliga livskriser är teman som står i huvudfokus på “Unhealing”. Albumet är måhända en något ojämn, men samtidigt är den en kompetent och välproducerad samling elektroniska poplåtar stöpta i ett format som hämtar influenser från såväl åttiotalets klassiska synthpop som en lång rad andra elektroniska stilar. Den ter sig också som väldigt naturlig vidareutveckling av We the Norths koncept. Jag finner måhända inte lika många enskilda låtar som sticker ut på samma sätt som de gjorde på det första albumet, men å andra sidan är lägstanivån istället snäppet bättre vilket ger ett bra helhetsintryck även om topparna är lägre den här gången.

När jag recenserade We the Norths första album “Dayblind”, så påpekade jag att jag saknade de riktigt starka melodierna (och kanske också lite mer driv i låtarna). En hel del av detta presenteras nu med råge i starkt refrängdrivna och melodistarka upptempolåtar som “Nightcall”,  “Never Alone” och den sprudlande och blippiga synthdiscodängor som “Standing By” och “Us”. Men även om jag finner många fler anledningar till att dansa den här gången, så vilar samtidigt ett sådär lagom tillbakalutat skimmer över “Unhealing”, som även ger utrymme till fina temposkiftningar via sorgsna midtempoballader som “Repair”. Plus i kanten för den avslutande i stort sett instrumentala “Sapiens” som för mina tankar till Vangelis.

Johan Hansson genomför inte någon omvälvande synthpoprevolution på We the Norths andra fullängdare, men “Unhealing” är ett melodiöst, snyggt och trivsamt tillskott under den moderna synthpophimmel och delar av albumet kommer definitivt hålla mig sällskap i den fortsatta färden genom vinterns kyla och mörker mot vårmånadernas ljus och värme.

Tracklist

01. Unhealing (03:28)
02. Nightcall (04:33)
03. Never Alone (03:41)
04. A Lonely Choir (04:03)
05. Standing By (03:30)
06. Repair (04:23)
07. Us (03:29)
08. Wash Away (04:11)
09. Sapiens (04:05)
10. Nightcall (TourdeForce Remix) (05:18)

(English version below)

A competent collection of electronic pop songs

Stockholm-based Johan Hansson, who is probably best known for his future pop project Unitary, have released “Unhealing”, the sequel to “Dayblind” the album that back in 2016 introduced us to his latest creation We the North.

However melancholic music works best during the year’s darker and colder autumn and winter months is up to each and every one to decide for themselves. The concept of “customizing music after the season” itself is of course free for everyone to embrace, or not, as you wish to do. But, as always there are no rules without exception and with that said it doesn’t mean that you can’t enjoy melancholic synth pop, like We the North, only during this time of the year.

Lonelyness, anguish and personal life crisis are some of the themes that are the main focus on “Unhealing”. The album may be a bit uneven, but at the same time it is a competent and well-produced collection of electronic pop songs, stamped in a format that captures influences from the eighties classic synthpop as well as many other electronic styles. It also appears as a quite natural development of We the North’s concept. I may not find as many individual songs that stand out the way they did on the first album, but on the other hand, the lowest level here is much higher, wish gives better overall impression even though the peaks are lower this time around.

When I reviewed We the North’s first album “Dayblind”, I pointed out that I missed the really strong melodies (and maybe a bit more drive) in the songs. A lot of this is now presented in abundance in driven and melodic upptempo songs like like “Nightcall”“Never Alone” and the sparkling and blippy “Standing By” and “Us”. But even though I find many more reasons to dance this time, there is a somewhat nice layed back skimmer resting over “Unhealing”, which also gives room for nice tempochanges in melancholic sad mid-tempo ballads like “Repair”. Extra credit should also be given for the last and mostly instrumental track “Sapiens” that brings Vangelis to mind.

Johan Hansson doesn’t convey a revolutionary synth pop revolution on We the North’s second full length. But “Unhealing” is a melodious, nice and pleasant addition under the skies of modern synth pop, and parts of the album will definitely keep me company in the continued journey through the winter’s cold and darkness towards the spring’s sunlight and warmth.’