Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Stefan Poiss"

N3VOA – “Heart of Stone”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Laebel
Releasedatum: 21 juni 2018
Genre: Electro-industrial, dark electro, EBM
Land: USA
Bandmedlemmar: Diego Bittencourt
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Enkelt semifinalavancemang för N3VOA

Efter att sedan debuten med Solitude (2014) ha släppt ytterligare två studioalbum och en knapp handfull singlar/EP:s på egen hand, så har den nu New York-baserade brasilianaren Diego Bittencourts musikprojekt N3VOA plockats upp av Claus Larsen (från bl.a. Klute och Leaether Strip) och John Mirlands (MirlandMirland/Larsen etc) hårdsatsande skivbolagsetikett Laebel.

Samtidigt som det splitternya albumet Heart of Stone nog kan uppfattas som ganska hårt och mörkt i konturerna, så överraskas och imponeras jag verkligen av alla de fina melodierna, finesserna och harmonierna som genomgående träder fram i förgrunden. Albumet håller en fantastisk bredd i sitt anslag, men utan att för del sakens skull gå vilse längs vägen, vilket inte alltid är en enkel bedrift när såpass många olika stilar skall samsas under en och samma musikaliska himmel.

Bland de 13 spåren så finner vi även två gästspel där en enligt sin vana trogen väsande Claus Larsen (KlutaeLeaether Strip) först bidrar på tredjespåret – den blippiga EBM-dängan “For the Fallen” varpå Mind.In.a.Box-frontmannen Stefan Poiss direkt igenkännbara röst sedan dyker upp på den andra halvans duett “Unforseen Notion”. De båda sångarnas röster skapar här en trivsam dynamik ovanpå en arpeggiosnygg och tjock botten med en myriad av fina detaljer och effekter.

De tungt pulserande sylvassa, kliniskt smattrande och samtidigt otroligt sorgsna men vackra “No Less A Man” och “Retreat” som levereras av en, som om upplockad från dina mörkaste mardrömmar väsande Diego vid mikrofonen, har snabbt blivit personliga favoriter. Men även den electro-industriella skapelserna “End of Us” och “Sorrow”, vars ljudbild påminner mig lite om hur Skinny Puppy kunde låta när de under mitten av åttiotalet släppte album som Mind: The Perpetual Intercourseär också ett par av albumets starkare spår.

Bakom produktionen av det här albumet finner vi inga mindre än Advanced Art– och Neuroactive-bekante finländaren Jarkko Tuohimaa, Claus Larsen, Daniel Myer (från Haujobb etc), Assamblage 23:s Tom Shear och Stefan Poiss. Med andra ord så kommer det därmed knappast som någon överraskning att de snygga produktionstekniska finesserna är många albumet igenom. Och trots att N3VOA med gäster här mixar allt ifrån mörk electro inspirerad av fornstora såväl sydamerikanska som europeiska akter liksom influenser från klassisk kanadensisk electro-industrial, så hänger alltsammans ihop väldigt bra bortsett (om möjligt) från den avslutande mörka synthpoplåten “Unilateral” som jag har lite svårt att känslomässigt kunna knyta ihop med helheten även om låten i sig självt fungerar alldeles utmärkt.

Kontentan är att N3VOA bemästrar det flesta stilar man gett sig på med slutbetyget med beröm godkänt. Topparna på Heart of Stone är verkligen skyhöga samtidigt som lägstanivån är mycket hög och flera av låttexterna också väldigt spännande och intressanta. Slutligen så är det helt uppenbart att detta är ett av de album som minst kommer att kvalificera sig in till semifinalen för årets bästa i genren när det är dags att summera 2018!

Värt att kolla upp är även N3VOAs tidigare albumsläpp Hopes & Dreams som inkluderar ett gästspel på titelspåret av Tom Shear från Assemblage 23 – beställ 3CD-boxen här! 

Tracklist

01. Grief (02:47)
02. Heart Of Stone (04:32)
03. For The Fallen (with Leæther Strip) (03:40)
04. No Less A Man (05:07)
05. End of Us (04:06)
06. Together Forever (03:54)
07. Oxygen (04:35)
08. Retreat (04:06)
09. Sorrow (03:26)
10. Unforeseen Notion (feat. Stefan Poiss) (05:25)
11. Forgiveness (04:39)
12. Roads Of Wisdom (04:35)
13. Unilateral (05:43)

(English version below)

N3VOA easy through to the semi-finals

After making his album debut with Solitude back in 2014 and putting out two more two studio albums aswell as almost a hand full of singles/EP:s on his own, the now New York-based Brazilian Diego Bittencourt’s music project N3VOA has now been picked up by Claus Larsen (from Klutea and Leaether Strip) and John Mirland’s (Mirland, Mirland/Larsen etc) ambitious record label Laebel.

Even though the brand new album Heart of Stone probably could be quite easily perceived as quite hard, harsh and dark in the contours, I’m really surprised and impressed by all the fine melodies, finesses and harmonies that makes its way throughout the foreground. The album holds a great width in its projection, but without losing its thread along the way, which is not always as simple when so many different styles are to be merged in under one and the same musical sky.

Among the 13 tracks, we also find two guest appearances – the first one performed faithfully stuck to his usual style by a quite sibilant Claus Larsen on the third track, the blippy EBM-cracker “For the Fallen”, wheron we’re then treated to Mind.In.a.Box frontman Stefan Poiss instantly recognizable voice on the second half’s duet “Unforseen Notion”. The voices of the two vocalists here create a pleasant dynamism on top of an arpeggioish and thick bottom with a myriad of fine details and effects.

The heavily pulsating and lazer sharp, clinical, smattering and very beutifully melancholic “No Less A Man” and “Retreat” are then delivered by one, as if picked up from your darkest nightmares, wheezing Diego behind the microphone, and the two tracks have quickly become personal favorites. But also the electro-industrial creations “End of Us” and “Sorrow”, whose style reminds me a little of how Skinny Puppy sounded around the time of the release of albums like Mind: The Perpetual Intercourse during the mid eighties, are some of the album’s stronger picks.

Behind the production of this album we find no less than the from Advanced Art and Neuroactive-known finn Jarkko Tuohimaa, Claus Larsen, Daniel Myer (from Haujobb, etc.), Assamblage 23’s Tom Shear and Stefan Poiss. In other words, it’s hardly surprising that the great production skills shines all the way through this album. And while N3VOA with guests mixes everything from dark electro inspired by both South American and European acts with EBM and classic canadian electro-industrial influences, it all comes together quite nicely, perhaps with the exception of the final dark synth pop song “Unilateral”, which I have a little difficulty to kind of pull into the mood of the rest, even though the song by itself works perfectly fine.

To sum it all up it’s obvious that N3VOA manages most of the styles put on display on this album with the endorsement and high praise approved. The peaks of Heart of Stone are really sky high while the lowest points are very high while the lyrics are also very interesting and thoughtful. It’s simply quite obvious that this is one of the albums that will surely be qualified for the semifinal of the year’s best in the genre when it’s time to sum up 2018!

Worth checking out is also N3VOAs previous album release Hopes & Dreams that included a guest-appearance on the title track by Tom Shear from Assemblage 23 – order the 3CD-box here! 

Mind.In.A.Box – “Memories”

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Dreamweb Music
Releasedatum: 27 mars 2015
Genre: Electro, futurepop
Bandmedlemmar: Stefan Poiss, Markus Hadwiger
Land: Österrike
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Förmodligen den bästa sedan “Dreamweb”

Efter utflykter i sidprojekt som Thyx och Loomec, så återvänder nu Österrikiska Mind.In.A.Box, med Stefan Poiss och Markus Hadwiger, med Memories” som är den direkta uppföljaren till “Revelations” som släpptes 2012.

I Mind.in.a.Box:s värld är sinnena fängslade men oftast omedvetna om sin egen fångenskap. Det är en metafor för allt som hindrar vårt sinne från att verkligen vara fritt. Från bojor i vardagen till den grundläggande känslan av ensamhet som vår värld visar upp alltmer med via det självcentrerade beteende som den framkallar i många av oss.

Mind.In.A.Box’s musik utspelar berättelser från den här världen. En värld som bygger på metaforen av det fängslade sinnet och det faktum som egentligen bygger vår grundläggande ensamhet i världen.

“Memories” kastar lyssnaren ännu en gång in i det parallella medvetande där handlingen utspelas – med karaktärer som exempelvis agenten “Mr. Black”, hans chef “White”, den icke namngivna kvinnan “Her”, “Night” och “The Friend”. Allt presenterat på en osedvanligt genomarbetad och bred matta av bandets originella ljudpalett.

Det här albumet understryker ännu en gång vilken fantastisk fingertoppskänsla som de här två herrarna besitter. Atmosfären har stundtals nästan inga begränsningar och samtliga moment i låtbyggnad och sammansättning på “Memories” är utförd under det yttersta av eftertänksamhet och planering.

“Memories” håller liksom de tidigare delarna en bred variation i ljudbilden och bortsett från de avslutande två-tre spåren, som tappar något i slagstyrka, så blir den aldrig någonsin långtråkig. De greppvänliga och melodiösa dansgolvsattackerna som den första halvans “I Knew”“Synchronize” och “No Hope” liksom den andra halvans “Timelessness” och “Pedro” möts upp med smarta andningsrum och mellanpartier som “Bad Dreams” och “Up There”.

Mind.in.a.Box slutar heller aldrig överraska. Den här gången introducerar men en touch av rockiga gitarrer på sina ställen och sången levereras varierad mellan att vara – för bandet signifikativt – processad i vissa delar för att sedan levereras ren på andra.

Mind.in.a.Box har på ett makalöst sätt överträffat sig själva och sin egen förmåga ytterligare en gång. Att på bandets sjätte album i ordningen hålla den här nivån är högst imponerande och “Memories” är förmodligen den bästa man presenterat sedan “Dreamweb” (2005).

9/10 MÄSTERVERK!

 Tracklist

Mind.in.a.Box återvänder med "Memories"

01. Travel Guide (04:48)
02. I Knew (05:00)
03. Unforgiving World (05:42)
04. No Hope (06:18)
05. Synchronize (05:03)
06. Bad Dreams (05:27)
07. Silent Pain (06:30)
08. Timelessness (05:22)
09. Face It (03:06)
10. Up There (04:44)
11. Pedro (04:45)
12. Shake-Up (06:29
13. 5nchr0ni7e (06:05)

 

(English version below)

Probably their best ouput since “Dreamweb”

After some excursions into different sidprojekts like Thyx and Loomec Austrian Mind.in.a.Box, with Stefan Poiss and Markus Hadwiger, now make their return with “Memories” which is a direct sequel to “Revelations” which was released in 2012 .

In Mind.in.a.Box’ world minds are imprisoned but usually unaware of their own captivity. It’s a metaphor for everything that hinders our mind from being truly free. From the shackles of everyday life to the basic feeling of loneliness that our world is showing up more and more with the self-centered behavior that it induces in many of us.

Mind.In.A.Box’ music unfolds stories from this world. A world based on the metaphor of the imprisoned mind and the fact that really builds our fundamental loneliness in this world.

“Memories” once more throws it’s listener back into the parallel consciousness that makes up the story withcharacters such as the agent “Mr. Black,” his boss “White,” the unnamed woman “Her,” “Night” and “The Friend”. All presented in an unusually thorough and wide carpet of the band’s original sound palette.

This album once again underlines what an amazing talent that these two gentlemen possess. The atmosphere at times feels limitless with almost no restrictions and all parts of the songs and compositions on “Memories” are performed with extreme of thoughtfulness and planning.

stormingthebase-poster

“Memories” like the bands earlier parts presents a wide variation soundwise and apart from the last two-three more mellow tracks it never ever gets boring. Grip-friendly and melodic attacks on the dancefloors like the first half’s “I Knew”“Synchronize” and “No Hope” aswell as the second half’s “Timelessness” and “Pedro” meets their counterparts in smart breathers like “Bad Dreams” and “Up There”.

Mind.in.a.Box are never short of surprises. This time it one of the inputs on the sound is a touch of rocky guitars in a few places and the vocals are delivered in booth the – for the band very significantly processed – aswell as the more clean manners.

Mind.in.a.Box has in an impressive way outdone themselves and their own abilities once again. Keeping the level this insanely high on the band’s sixth album in order is highly impressive and “Memories” is probably their best ouput since “Dreamweb” (2005).

Mind.In.A.Box – “Timelessness”

Tags: , , , , ,


Mind.In.A.Box presenterar en video till “Timelessness”. Låten är hämtad från det nya albumet “Memories” som finns ute nu!

Mind.in.a.Box återvänder med “Memories”

Tags: , , , , , ,


Mind.in.a.Box, med ljudkonstnären Stefan Poiss och Markus Hadwiger, bjöd med stor framgång in oss till deras dystopiska ljudlandskap under 2012 när man släppte den populära “Revelations” (och den påföljande remix-EP:n “Revelations Club.Mixes”).

Efter att frontmannen Stefan Poiss under de senaste två åren har gjort utflykter med soloprojektet Thyx och sidoprojektet Loomec, så gör den österrikiska duon nu sig redo att presentera “Memories” som avhandlar tretton nya nummer av bandets patenterade, stämningsfyllda och fullmatade electro/futurepop.

Se videon till “Synchronize” nedan!

Mind.in.a.Box har över fem album varit stilbildande i sin genre och albumdebuterade med “Lost Alone” 2004.

“Memories” släpps under mars månad via den egna etiketten Dreamweb.

Tracklist

mind.in.a.box_memories

01. Travel Guide
02. I Knew
03. Unforgiving World
04. No Hope
05. Synchronize
06. Bad Dreams
07. Silent Pain
08. Timelessness
09. Face It
10. Up There
11. Pedro
12. Shake-Up
13. 5nchr0ni7e

 

Thyx – “Super Vision”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Thyx Records
Releasedatum: 25 mars 2014
Genre: Electro, Futurepop
Bandmedlemmar: Stefan Poiss
Land: Österrike
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Bygger upp en helhet av nutida smart electro

För drygt två år sedan så introducerade Stefan Poiss sidoprojektet Thyx efter att under ett antal år ha samlat på sig låtidéer, utkast och demos av musik som inte riktigt passade in under huvudprojektet Mind.In.A.Box.

Av alla pusselbitarna med musik blev det till slut debutalbumet “The Way Home” som släpptes 2012. Förra året kom det andra albumet “Below the City” och nu presenterar Thyx den tredje fullängdaren “Super Vision”.

Elva nya ljudlandskap har konstruerats och det handlar liksom på tidigare material om drömsk, svävande och väldigt nutida smart electro. Melodier och harmonier läggs på varandra via lager på lager av rytmer, stråkar och ovanpå detta en oftast växelvis vocoderkryddad sång. Thyx påminner på sina ställen (av förklarliga skäl) en hel del om Stefans huvudprojekt Mind.In.A.Box men i slutändan så är olikheterna fler än likheterna.

Thyx bygger upp känslor och skapar atmosfär och bör om möjligt avnjutas från början till slut även om det givetvis finns några spår som sticker ut lite extra: Det inledande kraftfulla “Will They Learn?”“Robots Don’t Lie” (med den härligt skruvade vocodern på refrängen) samt den funkiga, dansanta, lite tyngre (och mörkare) “Waiting for You” är alla viktiga komponenter i det här bygget, men de vore ingenting utan resten av bitarna.

Stefan Poiss fortsätter att imponera med sitt Thyx och även om han har levererat mycket starkt material med Mind.In.A.Box genom åren så är det nog egentligen först nu han verkligen börjar visa upp vad han kan pressa ur sin studio.

“Super Vision” är en ordentlig kvittens på just detta.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

thyx

01. Intro
02. Will They Learn?
03. Robots Don’t Lie
04. Für Immer
05. Waiting for You
06. Don’t Let Yourself Go
07. Loyalty
08. Our Only Home
09. Believe
10. Forgotten
11. Every Time

 

Builds an ensemble of contemporary smart electro

A little more than two years ago Stefan Poiss introduced his sideproject Thyx after many years collecting songideas, drafts and demos of music that didn’t really fit into the main project Mind.In.A.Box.

All the small pieces of music eventually became the debute album “The Way Home” that was released in 2012. Last year the second album “Below the City” was released and now Thyx presents the third full length album “Super Vision”.

Eleven new soundscapes have been constructed and like the earlier outputs we’re dealing with dreamy, flowing and contemporary smart electro. Melodies and harmonies are put on top of each other through layers and layers of rhythms and strings and on top of it all the (often) alternately vocoder-spiced vocals. Thyx reminds (for obvious reasons) of Stefan’s main project Mind.In.A.Box here and there but in the end the differences are more than the similarities.

Thyx stirs up emotions, creates atmosphere and should if possible be enjoyed from the beginning to the end even though there ofcourse are a few gems that stand out: The powerful introduction “Will They Learn?”, “Robots Don’t Lie” (with the beautifully curled vocoder on the chorus) and the funky, danceable, heavy (and darker) “Waiting For You” are all important components in this construction but they would be nothing without the rest of the ensemble.

Stefan Poiss contonues to impress with Thyx and even though he has delivered alot of strong material with Mind.In.A.Box through the years it’s probably just by now that he’s really starting to show what he can push out of his studio.

“Super Vision” is an acknowledgment of precisely this.

Mind.In.A.Box’ Stefan Poiss presenterar Loomec

Tags: , , , , , , , ,


Österrikaren Stefan Poiss, mest känd från sitt huvudprojekt Mind.In.A.Box men även det nya sidoprojektet Thyx som under våren presenterade sitt andra album, är nu redo att presentera Loomec.

Det nya sidoprojektet, där Stefan samarbetar med Martin Meijlik, grundlades redan för sex år sedan men först nu så är duon redo att göra albumdebut med “Personal Drugstore” som släpps senare den här månaden. (Provlyssna nedan!)

Loomec beskrivs som en fusion mellan Mind.In.A.Box-frontmannens originella electropop och mer rockiga influenser, med sång på både tyska och engelska. Alltsammans kryddat med den typiska Wien-melankolin.

Bandnamnet är duons egna beskrivning av deras syn på livet.

“Personal Drugstore” släpps den 23 augusti via Thyx Records.

Tracklist

 1. Treibsand
 2. Personal Drugstore
 3. Wie der Wiener
 4. Landungszone
 5. Sag mir doch Warum
 6. Liebeslied No.1
 7. Das siebente Siegel
 8. A-Quadrat
 9. Meine kleine Retrowelt
 10. Tijuana

Thyx – “Ships to War (feat. Ray Koefoed)”

Tags: , , , ,


Mind.in.a.box-frontmannen Stefan Poiss presenterar en video till “Ships to War” med sidoprojektet Thyx som nu är aktuellt med den andra fullängdaren “Below the City”. Ännu en gång har österrikaren samarbetat med sångaren Ray Koefoed. Enjoy!

Thyx – “Network of Light”

Tags: , , , , , ,


Precis som vi rapporterat tidigare så återvänder Mind.In.A.Box-frontmannen Stefan Poiss inom kort med ett andra album – “Below the City” med sidoprojektet Thyx. Här presenteras han en musikvideo till den första singeln “Network of Light”. Enjoy!

Mind.In.A.Box-frontman släpper nytt med sidoprojekt

Tags: , , , , , , , , ,


Redan ett år efter debutalbumet “The Way Home” så återvänder nu Stefan Poiss, som för de allra flesta är mest känd som ena halvan av Mind.In.A.Box, med uppföljaren “Below the City” med sitt sidoprojekt Thyx.

Bland de tio nya spåren av österrikarens meliodiösa och stämningsfyllde electro finner vi även även ett gästspel på “Survival Instinct” (se nedan) av spelgurun Ray Koefoed. Att Stefan Poiss samarbetar med dataspelsfolk i är inte speciellt konstigt med tanke på hans fascination av chip- och dataspelsmusik och duon har tidigare samarbetat på Rays “World Without A Sky”. Albumet släpps liksom tidigare via det egna skivbolaget Dreamweb Music.

Stefan Poiss huvudprojekt Mind.In.A.Box (som han har tillsammans med Markus Hadwiger) albumdebuterade med “Lost Alone” (2004) efter att man plockades upp av tyska Dependent Records.

Sedan dess har man släppt ytterligare fyra fullängdare: “Dreamweb” (2005), “Crossroads” (2007), “R.E.T.R.O.” (2010) och det senaste albumet “Revelations” som släpptes förra året (2012).

“Below the City” släpps den 14 maj via Dreamweb Music.

Tracklist

 1. Searching
 2. The Endless Journey
 3. Network of Light
 4. The Street
 5. Hate
 6. Survival Instinct
 7. Alien Love
 8. Roses
 9. Below the City
 10. Timeless

Thyx – “The Way Home”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Dreamweb Music
Releasedatum: 22 maj 2012
Genre: Electro, Future pop
Recensent: Joachim Andersson

Stark och jämn solodebut från Stefan Poiss

Jag sticker inte under stolen med att jag är en stor fan av Mind.In.A.Box. Bandets elektroniska melodiösa popmusik med tydliga C64 influenser (så stora att de till och med släppte skivan “R.E.T.R.O.” med flera coverversioner av gamla klassiker som “Last Ninja 3” och “Last V8”) passar mig som i en handske och även om jag kanske inte sett de senaste skivorna som klassiker med samma kvalitet som de två första, så har de växt enormt efter ett antal omlyssningar.

Nu är bandets sångare och låtskrivare Stefan Poiss här med sitt soloprojekt Thyx och debutalbumet “The Way Home”. Förväntningarna har varit rent ut sagt enorma hos undertecknad, speciellt efter att ha hört det sköna singelspåret “Into the Realm”.

Det första som slår mig är att Thyx musik inte skiljer sig speciellt mycket från Poiss huvudprojekt. Det är melodiöst och fläskigt med sköna elektroniskt processade röster lite här och var. Precis som jag vill ha det det och exakt det sound som gjorde att jag en gång fastnade för Mind.In.A.Box. (fortsättning nedan)

Sångaren säger själv att bandnamnet kommer från ett stycke musik han skrev 15 år tidigare och symboliserar ett speciellt ljudlandskap som han försöker hitta tillbaka till. Jag hör faktiskt inga enorma skillnader mellan Thyx och Mind.In.A.Box, man får känslan att det bara är Poiss själv som vet. Rösten känns lite tryggare, melodierna är ibland lite mer bombastiska och man anar att sångaren kanske känner sig lite friare med att göra musik som inte skapas inom ett koncept. Hur som helst, det är en solid skiva som är förvånansvärt jämn och mycket, mycket lyssningsbar.

Det finns alltså ingen egentlig poäng med att gå igenom albumet spår för spår. “The Way Home” är precis så bra som jag hoppades på och samtliga låtar är starka med fina, med smetiga melodier och sköna elektroniska ljudmattor. Albumet har gått konstant den senaste veckan och jag kan faktiskt inte hitta ett enda spår som jag vill hoppa över, så stabil är den! Jag vill att musik jag lyssnar på ska vara fläskig och maffig och Thyx gör just det på ett väldigt kompetent sätt. Det här är en mycket intressant soloskiva och om det är något jag ska gnälla på något så är det just det faktum att det egentligen inte går att urskilja speciellt mycket från Mind.In.A.Box alster, men å andra sidan så kan jag faktiskt inte bestämma mig om det överhuvudtaget är något som ska ses som negativt.

Betyget blir därefter en stark 8 och jag tackar för mig med att lyssna på favoritspåret “Black Hole” och dess underbara refräng igen.

Tracklist

 1. Spoil  4:49
 2. My Own Little World  4:30
 3. The Way Home  7:24
 4. Underdrive  4:50
 5. Black Hole  4:31
 6. Awesome  3:16
 7. Snow In July  4:13
 8. In the Past  4:17
 9. Into the Realm  4:17
 10. No Voices  5:38
 11. Crack It  4:25