Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Sleepwalk"

Sleepwalk – “Tempus Vincit Omnia”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD***, digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedate: 18 december 2017
Genre: Electro-industrial, EBM
Bandmedlemmar: Andreas Lehmann, Bruno Ruch
Land: Schweiz
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

En moderniserad och originell tolkning

Tiden övervinner allt och allt kommer och går i cykler. Ta bara CD-skivan som ett exempel. Under åttiotalet när den lanserades, så var framtidsplanen från elektroniktillverkare och musikbranschen glasklar: Formatet skulle komma att ersätta vinylskivan och inom en snar framtid göra de sju till tolv tum stora samlarobjekten till inget annat än just samlarobjekt. Resten är numera historia.

Men nog om det nu, veteranerna i Sleepwalk har ju släppt ett nytt album via kanadensiska Electro Aggression Records!

Den schweiziska akten, som bildades av (den numera avhoppade) Oliver Spring (från Nine SecondstEaR!dOwN och Nerve Conflict), Andreas Lehmann (från Framework) och Bruno Ruch (från Skalpell) släppte sina två första kassetter redan 1993. Bandet gjorde sedan sin officiella albumdebut med Door to Insomnia… (1995) via det klassiska tyska skivbolaget Khazad Dum och har sedan dess gett oss ytterligare en handfull album, senast Nibiru som släpptes via Dark Dimension Label Groups dotteretikett Scanner under 2012.

Men låt oss backa bandet lite först. Från mitten av åttiotalet fram till några år på nittiotalet så hände det nämligen någonting oerhört viktigt med musiken i vår alternativa elektroniska scen. Kanadensiska pionjärer som Skinny Puppy och Front Line Assembly började addera alltfler influenser hämtade från den rådande europeiska EBM-scenen där belgiska och brittiska akter som Front 242 och Nitzer Ebb redan var i full gång med att bygga vidare på den grund som tyska DAF och industripionjärer som Throbbing Gristle redan hade lagt. Tillsammans med en själ som i sin tur var stöpt lika mycket i en nordamerikansk rock n’ roll som tysk techno-form så växte en helt ny musikgenre fram. Listan av akter som någonstans på vägen har influerats av soundet på albumklassiker som Skinny Puppys Vivisect VI (1988) och Too Dark Park (1990) eller Front Line Assemblys Caustic Grip (1990) och Tactical Neural Implant (1992) är oändlig. Dessa verk har inte bara bidragit till att befästa Vancouver på den alternativa elektroniska musikkartan för all framtid, de har också tillsammans med en mängd andra album, haft ett ett gigantisk inflytande på den musikaliska utvecklingen i det här sammanhanget.

Sleepwalk är tydligt influerade av den här tidens ljudbild och utöver några mer klassiska EBM-inslag i spår som “#Fck Pplsm” och “DarkCity”, så är det ett tjockt Vancouverdoftande ljudlandskap som möter lyssnaren på det nya albumet Tempus Vincit Omnia. Träffsäkra små melodiska inslag och andra spännande detaljer samsas med ett stadigt, tungt och ofta dansant driv via genomtänkta arrangemang i ett antal välskrivna låtar som innehåller såväl snyggt programmerat örongodis som starka refränger och ledande melodier.

Texterna på Tempus Vincit Omnia reflekterar över en lång rad olika ämnen med fokus på människans grymhet i både vår omvärld och vår tänkbara ibland nästan oroväckande mörka framtid och albumet binds samman likt ett långt välljudande soundtrack. Monotona mellantempospår som “Carbon Ultimate” på andra halvan följs upp med snygg detaljrik programmering och albumets starkaste refränger i mörka klubbhits som “Concience” och “The Slaughter”. På “Robots” gör Sleepwalk en överaskande avstickare i en Düsseldorfsk skapelse där en klassisk robotisk vocodereffekt kryddar det rytmiska mellanspelet.

Allting går som sagt i cykler. Vinylskivan är hetare än på väldigt länge och lika het är den här moderniserade formen av electro-industrial. Skivbolaget Electro Aggression Records skall förresten ha en stor eloge för att de i stor utsträckning släpper musik som anammar den här gyllene eran av musik och de kan numera ta på sig en stor del av äran när det kommer till att hålla den här musikgenren vid gott liv.

På bonusdiscen Addendum Est, som kommer med den begränsade 2CD-utgåvan, levereras intressanta tolkningar av och alternativa versioner av några av spåren. Remixarbetet håller skivbolagets vana trogen hög kvalitet och utöver starka bidrag från akter som PyrrolinekFactor och Tri-State så får vi även två svenska bidrag från Seven Trees och No Sleep By the Machine.

På Tempus Vincit Omnia levererar Sleepwalk en moderniserad och originell tolkning av ett sound som uppfanns någonstans kring tidpunkter för Berlinmurens fall på ett fullmatat album som inte innehåller speciellt många svagheter.

Tracklist

01. Tempus Vincit Omnia
02. Blood
03. #fck pplsm
04. Angels
05. LSD
06. Dark City (Old School)
07. Carbon Ultimate
08. Conscience
09. Robots
10. Degeneration
11. The Slaughter
12. Hypnotic
13. Downfall
14. Leaders in Front 2017
15. Hall of Heroes
16. Ghost of Time

CD2 “Addendum Est” ***

01. Carbon Ultimate (Seven Trees Remix)
02. Hypnotic (Terminal State Remix)
03. Conscience (Pyrroline Remix)
04. Dark City
05. Degeneration (KIFOTH Remix)
06. Blood (Atropine Vintage Mix)
07. Bastard
08. Angels (Satori Edit by Second Disease)
09. Carbon Ultimate (kFactor Remix)
10. #fck pplsm (No Sleep By The Machine Remix)
11. Embrace
12. Hypnotic (tri-state Remix)
13. Blood (Trilogy Remix)
14. Conscience (Amorphous Remix)
15. Pulse of Time

(English version below)

A modernized and original interpretation

Time conquers all and everything comes and goes in cycles. Just take the compact disc as an example. In the 1980’s, when the format was launched, the future plan from electronics manufacturers and the music industry was clear: The format was supposed to replace the vinyl record and in the near future the seven to twelve-inch collector’s items was ment to become nothing more than just collectibles. The rest is now history.

But enough about that, the veterans Sleepwalk have released a new album on Canadian Electro Aggression Records!

The Swiss act, that was formed by Oliver Spring (from Nine Seconds, tEaR!dOwN and Nerve Conflict), Andreas Lehmann (from Framework) and Bruno Ruch (from Skalpell) released their first two cassettes already in 1993. The band then made their official album debut with Door to Insomnia… (1995) on the classic German record label Khazad Dum and has since given us another handful of albums, most recently Nibiru released on Dark Dimension Label Group’s daughter label Scanner in 2012.

But let’s back it all up a little bit first. From the mid-eighties to a few years into the nineties, something extremely important happened with the music in this alternative electronic scene. Canadian pioneers like Skinny Puppy and Front Line Assembly picked up influences from the prevailing European EBM scene, where Belgian and British acts such as Front 242 and Nitzer Ebb were already in the process of building on the basis of the foundation that German’s DAF and industrial pioneers like Throbbing Gristle had already made. Along with inputs from both the North American alternative rock n’ roll scene aswell as German techno, a whole new genre of music grew forth. The list of acts that somewhere along the way has been influenced by the sound of album classics like Skinny Puppy’s Vivisect VI (1988) and Too Dark Park (1990) or Front Line Assembly’s Caustic Grip (1990) and Tactical Neural Implant (1992) is endless. These works have not only contributed to forever putting Vancouver on the map of alternative electronic music forever, but also along with a host of other albums, have had a huge influence on the musical development in this context.

Sleepwalk is clearly influenced by the sound of this era and, in addition to some more classic EBM featured in tracks like “#Fck Pplsm” and “DarkCity”, it’s a thick Vancouverish soundscape that meets the listener on the new album Tempus Vincit Omnia. Well placed small melodic touches and other exciting details are combined with a steady, heavy and often dance-driven drive through thoughtful arrangements in a number of well-written songs that contain both well-programmed ear candy aswell as strong choruses and leading melodies.

The lyrics on Tempus Vincit Omnia reflects on a wide variety of topics focusing on human cruelty in both our world and the worrying dark future we’re going towards and the entire album comes together as one long soundtrack. Monotonous intermittent tracks like “Carbon Ultimate” on the other half are followed up with great detailed programming and the album’s strongest songs in dark club hits like “Concience” and “The Slaughter”. On “Robots”, Sleepwalk makes a suprise visit in a Düsseldorfian creation where a classic robotic vocoder effect spices up the rhythmic interplay.

Everything comes and goes in cycles. The vinyl format is back just as this modernized form of the classic electro-industrial sound. The record label Electro Aggression Records should by the way be given alot of praise for releasing music that embraces this golden age and they should take alot of credit for keeping this music genre very much alive.

The Addendum Est bonus disc, that comes with the limited 2CD edition, delivers interesting interpretations and alternative versions of some of the tracks. The remix work keeps the record company’s habit of high quality and in addition to strong contributions from acts such as Pyrroline, kFactor and Tri-State, we also get two Swedish contributions from Seven Trees and No Sleep By the Machine.

On Tempus Vincit Omnia, Sleepwalk delivers a modernized and original interpretation of a sound invented somewhere around time for the fall of the Berlin wall on a fullmatized album that doesn’t contain particularly many weaknesses.

Nine Seconds erkänner ingenting på uppföljaren

Tags: , , , , , , , , , ,


Nine Seconds, som albumdebuterade med “Poladroids” förra året är nu tillbaka med uppföljaren “Nothing to Confess”.

Utöver tio nyskrivna spår från nybildade tysk-schweiziska electro/futurepop-kollaborationen, som består av Sleepwalk-sångaren Oliver Spring tillsammans med No Comment-duon René Ebner och Thomas Kowalzik, så har bandet även genomfört tre samarbeten med CryoMind.in.a.Box och Leaether Strip.

Nine Seconds blandar mörk dansant electro med greppvänliga refränger. Lyssna på det första smakprovet “Antistar Machinery” nedan.

“Nothing to Confess” släpps den 7 november via Space Race Records

Tracklist

nine_seconds_nothing_to_confess

01. Attractive Lies
02. Antistar Machinery
03. Borderland (2nd Attempt)
04. Pompeii
05. Waiting for the Last Kiss
06. Malfunction 09
07. The Forgotten Man
08. No Shut Eye (Fight Back mix)
09. No Shuffle
10. Planet on Fire
11. Waiting for the Last Kiss (Nine Seconds vs Cryo – Club Mix)
12. Attractive Lies (Nine Seconds vs Mind.In.A.Box)
13. Antistar Machinery (Nine Seconds vs Leaether Strip)

 

Framework återvänder efter elva års tystnad

Tags: , , , , , , , , , ,


Drygt elva år efter debutalbumet “Reflections”, som släpptes via Dark Dimensions dotterlabel Scanner redan 2002, så återvänder nu Framework med det nya albumet “Untold Stories” efter att ha plockats upp av det hårdsatsande italienska skivbolaget EKProduct.

På det nya albumet så presenterar den tyska duon, som numera består av Sleepwalk-bekantingen Andreas Lehmann och Daniel Konrad efter den tredje originalmedlemmen Sigmund Droeses avhopp, femton nya spår av bandets mörka mix av EBM, dark electro och synthpop. Utöver de två bonusremixerna ** signerade Disharmony och Talvekodik så inkluderas även ett samarbete med Nine Seconds ***.

(Lyssna på över 18 minuter smakprov nedan!)

“Untold Stories” släpps den 6 december via EKProduct.

Tracklist

FRAMEWORK_Untold_Stories

 1. Non Ho Sonno
 2. Sinners 03:52
 3. Scene Of Crime
 4. Mayhem
 5. Parting
 6. Submerge
 7. No Shut Eye (feat. Nine Seconds) ***
 8. Confidence
 9. Before Dawn
 10. Walk Away
 11. For A Lifetime
 12. W.O.T. (For Eternity Version)
 13. The End (Experience)
 14. Parting (Remix by Disharmony) **
 15. Walk Away (Tannhauser Gate Mix by Talvekoidik) **

Nine Seconds – “Polardroids”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Space Race Records (EKProduct)
Releasedatum: 24 maj 2013
Genre: Electro, EBM
Bandmedlemmar: Oliver Spring, René Ebner, Thomas Kowalzik
Land: Schweitz/Tyskland
Recensent: Patrik Lark
Köp: TBA

Melodiöst och mörkt

Nine Seconds är en konstellation bestående av Oliver Spring, tidigare sångare i harsh EBM/dark-electrobandet Sleepwalk från Bern, och de två tyska medlemmarna René Ebner och Thomas Kowalzik, från synthpopbandet No Comment. ”Poladroids” är bandets debutalbum och har bara förekommits av den självutgivna EP:n “Irresolution”.

Mötet mellan tyskarnas välproducerade synthpop och schweitzarens mer hårdkokta vokala insatser, visar sig var mycket lyckat. De prickar in en bra balans mellan synthpopens melodiösa arrangemang och tyngden från hårdare EBM. Det är förvånansvärt få band har valt att lägga sig så här lite mitt emellan de bägge genrerna. Närmaste jämförelsen som dyker upp i tanken är förstås And One med sin bodypop, men Nine Seconds variant faller mig bättre i smaken. Man skulle kunna säga att de hamnar någonstans halvvägs mellan And One och Front Line Assembly; melodiösa som de förstnämnda men med ett mer komplext och fränare sound som de senare. Skivan är lite ojämn, med en riktigt stark första halva och en klart sämre andra halva. Påfallande många låtar går i ett högre tempo och är synnerligen lämpade för ett dansgolv.

Poladroids” inleds med introlåten ”90 Seconds” och det är precis så lång den är. Den slår an tonen men inte mycket mer. Sedan följer Front 242-doftande ”Heal My Hurts” som är ett av de bättre spåren som drar åt EBM-hållet. Dansanta ”Girl Panic” går istället åt synthpophållet och är kanske det spår som mest påminner om And One. “Irresolution” är ett väl valt singelspår som bäst beskrivs som melodiös EBM ämnad för dansgolvet. Det visuella temat från låtens video går igen i omslaget och blir en markering av att detta är plattans bästa spår. Så var det dags för lite synthpop igen. ”Homesick Robot” hamnar i samma kategori som ”Girl Panic” men med en mer metallisk ton och en knyckigare rytm.

Så här långt kommet håller skivan riktigt hög klass, men sedan känns det som att den börjar tappa. Arrangemangen blir rakare och enklare, melodierna inte lika framstående eller varierade. Idéerna verkar ha sinat något. “Burn Burn Superstar” rycker inte riktigt tag i mig som de tidigare låtarna, främst kanske på grund av den lite väl stumma trumtakten. Gästsångerskan Corinne Boichats ljuva stämma lyfter “Dans Les Yeux De L’Autre” några snäpp men bitvis är låten instrumentellt övergödd. “Redeem Your Vision” och “Borderland (First Request)” är helt okej låtar men passerar ändå förbi tämligen obemärkt. Men sedan kommer ”Victim” med sina retrovibbar från sent 70-tal. Detta är synthdisco med influenser av Giorgio Moroder: Tänk Donna Summers ”I Feel Love” men byt ut Donnas soulröst mot Oliver Springs distade stämma och kasta in några vocoderröster. Inte så tokigt alls, faktiskt.

Efter den ljusglimten blir det istället en djupdykning. Den mörka stämning som skivan byggt upp under de tio första spåren faller platt när de lägger in en cover på Trans-X:s gamla schlagerdänga “Living On Video”. Den glättighet som låten utstrålar skär sig bjärt mot övriga materialet och drar ner helhetsintrycket. Sista ordinarie låt är “Mission Accomplished” som är en lite oinspirerad halvmesyr. Efter de tolv ordinarie spåren följer tre remixade bonusspår, bland annat ett av Vomito Negro som tyvärr inte lever upp till förväntningarna. Då har Bak XIII lyckats bättre med sin remix av “Burn Superstar Burn”.

Sammantaget är Nine Seconds en mycket intressant konstellation som jag kommer att hålla ögonen på. De skapar ambitiösa arrangemang gjorda med god fingertoppskänsla och lägger ner en hel del jobb på produktionen. Att skriva melodiösa men fortfarande mörka låtar, utan att trampa över den hårfina gränsen så att resultatet istället landar i kommersiell pop, är inte det lättaste. Här balanserar Nine Seconds väl på den slaka linan, med undantag för Trans-X-covern. Det ska bli spännande att se var de tar vägen i framtida skivsläpp.

Bästa spår: ”Irresolution”, ”Girl Panic”, ”Heal My Hurts” och ”Homesick Robot”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

01. 90 Seconds (01:35)
02. Heal My Hurts (04:40)
03. Girl Panic (04:26)
04. Irresolution (05:07)
05. Homesick Robot (04:32)
06. Burn Superstar Burn (03:31)
07. Dans Les Yeux De L’Autre (05:12)
08. Redeem Your Vision (05:20)
09. Borderland (first request) (03:58)
10. Victim (04:33)
11. Living On Video (04:46)
12. Mission Accomplished (04:34)
13. Irresolution (Framework Remix) (04:00)
14. Burn Superstar Burn (Bak XIII Remix) (02:52)
15. Mission Accomplished (Vomito Negro Remix) (04:13)

Nine Seconds albumdebuterar med “Poladroids”

Tags: , , , , , , , , ,


Den nybildade trion Nine Seconds är nu redo att presentera debutalbumet “Poladroids”.

Bandet, som består av Sleepwalk-sångaren Oliver Spring tillsammans med No Comment-duon Rene Ebner och Thomas Kowa, introducerade sig med EP’n “Irresolution” (som man släppte på 12″ vinyl på egen hand under det förra året) och har nu skrivit på för det italienska skivbolaget EKProducts nybildade dotterbolag Space Race Records.

“Poladroids” innehåller totalt femton spår, inklusive de fyra från den tidigare EP’n och tre bonusremixer ** signerade Framework, Bak XIII och belgiska Vomito Negro och gör även en cover på klassikern “Living on Video” (Lyssna på smakprov nedan)

“Poladroids” släpps den 24 maj via Space Race Records (EKProduct)

Tracklist

 1. 90 Seconds
 2. Heal My Hurts
 3. Girl Panic
 4. Irresolution
 5. Homesick Robot
 6. Burn Superstar Burn
 7. Dans Les Yeux De L’Autre
 8. Redeem Your Vision
 9. Borderland (first request)
 10. Victim
 11. Living On Video
 12. Mission Accomplished
 13. Irresolution (Framework Remix) **
 14. Burn Superstar Burn (Bak XIII Remix) **
 15. Mission Accomplished (Vomito Negro Remix) **

Object mekaniserar tron i vinter

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Efter en del turnerande och hårt arbete i studion, så är nu Schweinfurtbaserade Andreas Malik äntligen tillbaka med nytt material med sitt electro/industrial-projekt Object.

Nya albumet “The Mechanics of Faith” landar senare i vinter och följer upp 2008 års “The Ethane Asylum”.

(Provlyssna delar av nya albumet nedan!)

Andreas Malik släppte på egen hand två kassetter med sitt Object under nittiotalet – “Sink of Iniquity” och “Vacant Galaxies” samt albumet “Self Designed Eden”, för att sedan göra sin officiella debut med “Part-Time Paranoia” under 2001.

Projektet plockades då upp av Gernsbach-stationerade Frank Roestels lilla skivbolag Broken Seal. Uppföljaren “The Reflecting Skin” släpptes två år senare och fem år efter detta återvände Object med det senaste albumet “The Ethane Asylum” efter att ha skrivit kontrakt med amerikanska Vendetta Music.

“Mechanics of Faith” inkluderar två kollaborationer (med LPF12 och Fïx8:Sëd8) och levereras med bonusdiscen “Old School Conspiracy” ***, som innehåller remixer signerade bland andra AmGodRobotiko RejectoSecond Disease, Sleepwalk och Brain Leisure.

“Mechanics of Faith” släpps under januari via Electro Aggression Records.

Tracklist CD 1 “Mechanisms Of Faith”

 1. Mescaline Crisis (feat. Fïx8:Sëd8)
 2. Neural Explosions
 3. The Mechanisms of Faith
 4. Dream Collector
 5. State of Reality
 6. Blind Obedience
 7. Under Zero Halo
 8. Distant Memories
 9. Soul Seeking (feat. LPF12)
 10. Morphine Desire
 11. For Eternity
 12. Density of Fear
 13. Urban Claustrophobia
 14. Empires in Peril (Album Version)
 15. Each Slow Turn

Tracklist CD 2 “Old School Conspiracy” ***

 1. Blood Patch (Robotiko Rejecto remix)
 2. Blood Patch Part 2 (Controlled Fusion Remix)
 3. Density of Fear (Brain Leisure Remix)
 4. Mescaline Crisis (Sleepwalk Burnout Mix)
 5. Mescaline Crisis (Acoasm by Second Disease)
 6. Blood Patch (Alternative Instrumental Version 2001)
 7. Morphine Desire (Analgetic TB-mix by AmGod)
 8. Mescaline Crisis (Red+Test Remix)
 9. Morphine Desire (Reform) by One Eye Wanders
 10. Existence On Trial Abscess(ed) by Abscess
 11. Morphine Desire (Jihad Remix)
 12. Existence On Trial (Pyrroline Remix)
 13. Static Motion (Unreleased Demo)
 14. End of Line (Unreleased Demo)

Object-mechanisms of faith cd1 album-sampler by demog

Object-mechanisms of faith cd2 old school conspiracy sampler by demog

Sleepwalk återvänder efter fem år

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Bruno Ruch och Oliver Spring avslutade sitt musikaliska samarbete under 2005 strax efter att man släppte albumet “Rapid Eye Movement” (2004). Efter detta var Bruno Ruch ensam kvar i Sleepwalk. Bandet återbildades dock under 2009 som en trio tillsammans med Andreas Lehmann och Roland Ruch varpå det första livstecknet var gratis-EP’n “Revenge Of The Lost” som släpptes under 2009.

Sleepwalk bildades redan 1993 och efter att på egen hand ha släppt ett par demokassetter, så gavs man under 1994 ett kontrakt med Schweiziska Rising Records där man släppte EP’n “Immortal Disease” under 1994. Årets efter kom också debutalbumet “Door To Insomnia” som släpptes på tyska Celtic Circle Productions’ dotterlabel Khazad-Dûm, ett album som sedan följts upp under slutet av nittiotalet och under 2000-talet med ytterligare fyra album, alla via Scanner. Bandet har spelat live både i Europa och USA och efter en lång paus är man nu alltså tillbaka.

Nytt material är på gång och på allmän begäran släpper man under tiden nyss nämda EP’n från 2009 i en en ny version på CD. Den uppdaterade versionen innehåller två nyskrivna låtar och fyra bonusremixer från Painbastard, Stereomotion, Supreme Court och Reizstrom.

“Revenge Of The Lost” släpps den 19 april via Scanner.

Tracklist

 1. Hunt
 2. Blindness
 3. Man Machine
 4. Life As A Gift
 5. Dig Your Grave
 6. Control
 7. Dig Your Grave (Encounter Remix By Painbastard)
 8. Dig your grave (Still Alive Remix by Reizstrom)
 9. Control (Stereomotion Remix)
 10. Dig Your Grave (Remix By Supreme Court)