Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Noise Unit"

OHMelectronic – “OHMelectronic”

Tags: , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Artoffact Records
Releasedatum: 22 februari 2019
Genre: electro-industrial, industrial metal, industrial
Bandmedlemmar: Craig Joseph Huxtable, Chris Peterson
Land: Kanada
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Från Kanada med kärlek.

Kanadensarna Chris Peterson och Craig Joseph Huxtable behöver inte någon närmare presentation. Den förstnämnda har en lång rad genreikoniska album i bagaget och har gjort ett bestående ljudmässigt avtryck exempelvis i många av Front Line Assembly-duon Bill Leeb och Rhys Fulbers olika projekt. Chris stoltserar i skrivande stund med 220 (!) krediteringar på sin Discogsprofil och även om sångaren och låtskrivaren Craig Joseph Huxtables 26, i sammanhanget kan verka blygsamma, så är det notbart att även Craig har ett gediget CV. Ett CV som utöver arbete med just Front Line Assembly även inkluderar musikprojekt som Noise UnitLandscape Body Machine och Stiff Valentine.

Duons självtitulerade och av många rosade debutalbum från 2013 föll kanske oförtjänt under mångas radar. Uppföljaren, den självtitulerade OHMelectronic (vars titel kommer sig av Ohms nyliga namnbyte), uppfyller de flesta av mina högt ställda förväntningar.

Albumet kommer förpackat i en omtumlande men samtidigt träffsäker och välljudande produktion av kompositioner som med hjälp av handplockade pusselbitar ur det klassiska Vancouversoundet och en stark personlig tvist gör att OHMelectronics musik vilar stadigt på egna ben.

Tematiskt och lyriskt har duon injicerat mycket punk i sin musik. OHMelectronic hymlar inte med att de, minst sagt, är förbannade på mänsklighetens allmäntillstånd och alla de grymma omständigheter som råder runtom i världen. En värld där multinationella företag och makthungriga politiker med järnhand styr oss människor med hjälp av destruktiva, avhumaniserande “money talks”-paroller.

OHMelectronic går på knockout redan i första ronden. Låten “Uppercut” är högoktanig och träffsäker och den får mig att med ett brett leende på läpparna att tänka på de allra bästa från ur det tidiga 90-talets stora genreöverskridande musikvåg. En musikvåg där banden med stora framgångar mixade EBM och metal. De efterföljande “Everything is Gone” och “Disarmed” fortsätter delvis på samma spår och understryker faktumet att den här duon definitivt inte är här för att vända andra kinden till och låta sig förminskas till någon sorts anonym gråklädd massa av tystnad. Här är det fullmatad industrirock i upptempo med rejält agiterade undertoner som gäller. Technotrash med punkattityd av det finaste Nordamerikanska märket.

OHMelectronic fullkomligt svämmar över av nyss nämnda känslostämningar men bandet visar även upp andra sidor. Som på den bluesdoftande och överraskande “With” till exempel, som ljudmässigt påminner både om Nine Inch Nails men även den bluesrock-funkiga EBM som Nitzer Ebb producerade på sina senare album. Avsticket är dock kortvarigt och “Undone” sätter åter ner foten i mer välbekanta jaktmarker via både ett medryckande driv och en slagkraftig refräng.

Apropå bandmedlemmarnas kopplingar till Front Line Assembly så är den mörka och technoinspirerade “Decline” (som introduceras  via det ambienta instrumentalspåret “Godspeed”) det allra mest uppenbara exemplet på att det är en akt från den stora “Vancouverfamiljen” vi har att göra med. Även om skillnaderna är rätt stora om man detaljstuderar tillvägagångssättet. OHMelectronic har ett mycket mer direkt anslag och låtarna är konstruerade med kortare intron och outron. Dessutom har de genomgående en snabbare väg fram till själva crescendot.

OHMelectronics andra fullängdare innehåller det mesta av det jag älskar när det kommer till den här musikgenren. Från Kanada med kärlek.

Tracklist

Bildresultat för ohmelectronic

01. Uppercut (04:44)
02. Everything is gone (03:30)
03. With (04:24)
04. Undone (05:14)
05. Disarmed (03:41)
06. Godspeed (02:41)
07. Decline (04:12)
08. Endless War (04:06)
09. Redshift (01:33)

(English version below)

From Canada with love.

Canadians Chris Peterson and Craig Joseph Huxtable don’t need a deeper introduction. The former has a long series of genre iconic albums in the baggage and has injected a lasting sound impression in for example many of Front Line Assembly duo Bill Leeb and Rhys Fulber’s various projects. At the time of writing, Chris holds 220 (!) credits on his Discogs profile and although the singer and songwriter Craig Joseph Huxtable‘s 26, in the context may seem modest, it is noticeable that Craig also holds a solid resumee, that in addition to his work with Front Line Assembly also includes music projects such as Noise Unit, Landscape Body Machine and Stiff Valentine.

The duo’s self-titled and praised debut albums from 2013 may have fallen undeservedly under many radars. The sequel, the self-titled OHMelectronic (whose title comes from Ohm‘s recent name change), meets most of my high expectations.

The album comes packed in a tumultuous but also accurate and well-sounding production of compositions which, with the help of hand-picked pieces of the classic Vancouversound and a strong personal twist, make OHMelectronics music rest firmly on its own feet.

Thematically and lyrically, the duo has injected a lot of punk into their music. OHMelectronic are, to say the least, in no pretence regarding the fact that they’re indeed quite pissed about the general state of humanity and all the cruel circumstances that prevail around the world. A world where multinational corporations and power-hungry politicians with no remorse are set to control us with the assistance of destructive, dehumanizing “money talks” parolls.

OHMelectronic aims for the knock out already during the first round. The song “Uppercut” is highly octanic and accurate and it makes me, with a big smile on my lips, think of the very best from the great genre-transgressing music trend of the early 90’s. A music trend where various bands with great success mixed EBM and metal. The subsequent “Everything is Gone” and “Disarmed” continues partly down the same street and underlines the fact that this duo is definitely not here to turn the other cheek and let themselves be reduced into some sort of anonymous gray-clad mass of silence. Here the full-fledged industrial upbeat presents itself with agitated undertones. Technotrash with attitude of the finest North American kind.

OHMelectronic completely overflows with the aforementioned emotional moods, but the band also has a few other sides to put on display. Like the bluesy and surprising “With”, for example, which reminds both of Nine Inch Nails and the blues rock funky style of EBM that Nitzer Ebb produced on they’re later albums. The detour, however, is indeed short-lived and “Undone” puts it all back on track in more familiar hunting grounds with a catchy drive along with a powerful chorus.

Regarding the band members’ connections to the likes of Front Line Assembly, the dark and techno-inspired “Decline” (which is introduced via the ambient instrumental track “Godspeed”) is the most obvious example of them being an act coming from the great “Vancouver family”. Even if the differences do become quite obvious if you study their approach in detail. OHMelectronic has a much more direct drive and the songs are designed with shorter intros and outros. In addition, they also take a consistently faster route to the actual crescendo’s.

OHMelectronic‘s seond longplayer include most of what I love when it comes to this music genre. From Canada with love.

 

Conjure One – “Holoscenic”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital, Digital**
Skivbolag: Armada Music
Releasedatum: 20 november 2015
Genre: Electro, Downtempo
Bandmedlemmar: Rhys Fulber
Land: Kanada
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudReverbnationkollapslogga

(English version below)

Rhys bemästrar begåvat kollektiv

Bakom Conjure One står kanadensaren Rhys Fulber, för de allra flesta mest känd som Front Line Assemby-frontmannen Bill Leebs högra hand, men som även har varit inblandad i en lång rad av Vancouverduons övriga gemensamma musikprojekt som DeleriumIntermixSynaesthesiaNoise Unit och Fauxliage. Han ligger även bakom det tidiga nittiotalsprojektet Will tillsammans med producenten och ljudkonstnären Chris Peterson och är nu själv högaktuell som producent av Los Angeles-duon Youth Codes kommande album. Dessutom kommer han göra comeback på scenen när Front Line Assembly ger sig ut på ny turné för att fira 30 års jubileum som band under året.

“Holoscenic” är den fjärde fullängdaren i ordningen sedan Conjure One 2002 gjorde sin självbetitlade albumpresentation och följer upp “Exilarch” som släpptes 2010. Precis som tidigare så har Rhys här arbetat med en rad sångare och låtskrivare varav några som exempelvis Kirsty Thirsk är bekanta sedan tidigare.

Ljudlandskapen är precis som tidigare konstruerade av breda stråkarrangemang, snygga synthar och små akustiska inslag av såväl piano som gitarr. Dessa binds i sin tur ofta samman med inslag hämtade från världsmusik som samplade österländska körer och andra detaljer vilket ger en spännande och intressant ljudbild.

Fyra av albumets tio spår är instrumentala där min absoluta favorit är “All That you Leave Behind” som verkligen visar upp Rhys känsla för rytmer och detaljer i sitt esse. Brittiskan Hannah Ray medverkar till den inledande dansanta och poppiga “Kill the Fear” där ett skruvat beat och basgång möter en vacker pianoslinga och en stark refräng. Leigh Nash står för albumets starkaste röstresurser när hon med stor pondus sjunger den storslagna “Under the Gun” medan rutinerade och mycket sjönsjungande Kirsty Thirsk i sin tur varsamt levererar den sorgsna och vackra “Ghost” som är byggt ovanpå ett en spännande ljudbild med inslag av såväl österländska körer som rytmer.

Conjure One påminner (av förklarliga skäl) på sina ställen en del om senare Delerium-albumen, men det som imponerar mest med “Holoscenic”, utöver den genomproffsiga och kristallklara produktionen, är hur Rhys har lyckats med bedriften att hålla ihop hela projektet. Räknar man in alla sångare, sångerskor och låtskrivare så är det dryga dussinet hjärnor bakom det här albumet som därmed bör tilldelas priset för 2015 års starkaste kollektiva insats.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

conjure_one

01. Kill The Fear (06:11)
02. Miscreant (05:59)
03. Under The Gun (05:34)
04. All That You Leave Behind (08:17)
05. Only Sky (05:23)
06. Serac (05:58)
07. Still Holding On (06:15)
08. Ghost (05:22)
09. The Garden (06:20)
10. Brave For Me (06:34)
11. Oceanic (05:10)
12. Face The Music (Andrew Kay Remix) (09:16) **
13. The Distance (03:54) **
14. Face The Music (Kaskade Club Mix Edit) (03:43) **

 

(English version below)

Rhys masters a talented collective

Behind the side project Conjure One we find Canadian mastermind Rhys Fulber, who to most people are probably most known as Front Line Assemby-frontman Bill Leeb’s right hand, but who also has also been involved in many of the Vancouver duo’s other joint music project like Delerium, Intermix, Synaesthesia, Noise Unit and Fauxliage. He was also involved in the early nineties project Will together with producer and soundmaster Chris Peterson and at the moment he’s also been selected to produce the Los Angeles duo Youth Code’s upcoming album. During this year he will also once again join his former bandmates on stage when Front Line Assembly tour to celebrate their 30:th anniversary.

“Holoscenic” is the fourth full-length album in order since Rhys presentented Conjure One through it’s self-entitled debut album in 2002 and its a follow-up to “Exilarch” which was released in 2010. As before, Rhys has worked with a number of singers and songwriters, some of which (like Kirsty Thirsk) we’re familiar with since before.

The soundscapes are as previously designed with wide string arrangements, fancy synths and small acoustic elements of both piano and guitar. These then makes a bond with elements often taken from world music like sampled oriental choirs and other details which makes the sound interesting and exciting.

Four of the album’s ten tracks are instrumentals where and my absolute favorite here is “All That you Leave Behind” a track that really shows off Rhys’ feel for the rhythms and details in his certain kind of sound element. The British singer Hannah Ray contribute to the initial dancepop number “Kill the Fear” where a swerving beat and bassline meets a beautiful piano loop and a strong chorus. Leigh Nash shows up one of the album’s strongest vocal contributions on the magnificent “Under the Gun” while experienced Kirsty Thirsk fragily delivers the vocals on the sad and beautiful “Ghost” a song constructed on top an exciting soundimage with elements of both oriental choirs and rhythms.

Conjure One reminds (for obvious reasons) of the newer Delerium-albums here and there, but what impresses most with “Holoscenic”, in addition to the professional and crystal-clear production, is how Rhys has managed the feat of keeping it all together. If you put together all the singers and songwriters included here, we’re talking about over a dozen people behind this album, which should award it the prize for the 2015 strongest collective effort.

Ohm – “Car Crash”

Tags: , , , , , , , ,


Första smakprovet från Ohm  – det nya musikprojektet från Chris Peterson (Producenten från Front Line Assembly, Delerium och Decree m.m.) och Craig Joseph Huxtable (som varit inblandad i bland annat Landscape Body Machine och Noise Unit). Enjoy!

Chris Peterson (F.L.A.) släpper nytt med Decree

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Chris Peterson, tidigare ordinarie medlem på ett antal Front Line Assembly-produktioner samt en lång rad av dess sidoprojekt som Delerium, Noise Unit, Will, Pro>Tech, Intermix, Synaesthesia och Equionox, är nu tillbaka med nytt material med sitt industrimetallprojekt Decree.

Bandet är numera en trio bestående av Chris Peterson tillsammans med Ross Redhead och Sean LawsonChris har under den senaste tiden, förutom med de två senaste Front Line Assembly-albumen, arbetat med bland annat Unit 187 och Left Spine Down.

Det nya Decree-albumet, som fått titeln “Fateless”, är det första sedan “Moment Of Silence” från 2004.

Chris bildade Decree tillsammans med de (numera avhoppade) medlemmarna Jeff Stoddard och John McRae varpå man året efter släppte debutalbumet “Wake Of Devastation”.

Den Vancouver-baserade programmeraren, ljudkonstnären och producenten har under lång tid varit Front Line Assembly-frontmannen och sångaren Bill Leebs högra hand i studion. Han har även arbetat med en lång rad andra Vancouver-relaterade band och projekt, som exempelvis Cyberaktif. Utöver detta har han även producerat Rhys Fulber (före detta medlem i Front Line Assembly) och hans sidoprojekt Conjure One.

“Fateless” släpps den 3 maj via Artoffact Records.

Tracklist

  1. Finite Years
  2. Fateless
  3. The Prey
  4. The World Enslaves
  5. Bloodthirst
  6. Night and Fog
  7. Into the Light
  8. Arrogance
  9. Faded Glory