Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Nibiru"

Sleepwalk – “Tempus Vincit Omnia”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD***, digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedate: 18 december 2017
Genre: Electro-industrial, EBM
Bandmedlemmar: Andreas Lehmann, Bruno Ruch
Land: Schweiz
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

En moderniserad och originell tolkning

Tiden övervinner allt och allt kommer och går i cykler. Ta bara CD-skivan som ett exempel. Under åttiotalet när den lanserades, så var framtidsplanen från elektroniktillverkare och musikbranschen glasklar: Formatet skulle komma att ersätta vinylskivan och inom en snar framtid göra de sju till tolv tum stora samlarobjekten till inget annat än just samlarobjekt. Resten är numera historia.

Men nog om det nu, veteranerna i Sleepwalk har ju släppt ett nytt album via kanadensiska Electro Aggression Records!

Den schweiziska akten, som bildades av (den numera avhoppade) Oliver Spring (från Nine SecondstEaR!dOwN och Nerve Conflict), Andreas Lehmann (från Framework) och Bruno Ruch (från Skalpell) släppte sina två första kassetter redan 1993. Bandet gjorde sedan sin officiella albumdebut med Door to Insomnia… (1995) via det klassiska tyska skivbolaget Khazad Dum och har sedan dess gett oss ytterligare en handfull album, senast Nibiru som släpptes via Dark Dimension Label Groups dotteretikett Scanner under 2012.

Men låt oss backa bandet lite först. Från mitten av åttiotalet fram till några år på nittiotalet så hände det nämligen någonting oerhört viktigt med musiken i vår alternativa elektroniska scen. Kanadensiska pionjärer som Skinny Puppy och Front Line Assembly började addera alltfler influenser hämtade från den rådande europeiska EBM-scenen där belgiska och brittiska akter som Front 242 och Nitzer Ebb redan var i full gång med att bygga vidare på den grund som tyska DAF och industripionjärer som Throbbing Gristle redan hade lagt. Tillsammans med en själ som i sin tur var stöpt lika mycket i en nordamerikansk rock n’ roll som tysk techno-form så växte en helt ny musikgenre fram. Listan av akter som någonstans på vägen har influerats av soundet på albumklassiker som Skinny Puppys Vivisect VI (1988) och Too Dark Park (1990) eller Front Line Assemblys Caustic Grip (1990) och Tactical Neural Implant (1992) är oändlig. Dessa verk har inte bara bidragit till att befästa Vancouver på den alternativa elektroniska musikkartan för all framtid, de har också tillsammans med en mängd andra album, haft ett ett gigantisk inflytande på den musikaliska utvecklingen i det här sammanhanget.

Sleepwalk är tydligt influerade av den här tidens ljudbild och utöver några mer klassiska EBM-inslag i spår som “#Fck Pplsm” och “DarkCity”, så är det ett tjockt Vancouverdoftande ljudlandskap som möter lyssnaren på det nya albumet Tempus Vincit Omnia. Träffsäkra små melodiska inslag och andra spännande detaljer samsas med ett stadigt, tungt och ofta dansant driv via genomtänkta arrangemang i ett antal välskrivna låtar som innehåller såväl snyggt programmerat örongodis som starka refränger och ledande melodier.

Texterna på Tempus Vincit Omnia reflekterar över en lång rad olika ämnen med fokus på människans grymhet i både vår omvärld och vår tänkbara ibland nästan oroväckande mörka framtid och albumet binds samman likt ett långt välljudande soundtrack. Monotona mellantempospår som “Carbon Ultimate” på andra halvan följs upp med snygg detaljrik programmering och albumets starkaste refränger i mörka klubbhits som “Concience” och “The Slaughter”. På “Robots” gör Sleepwalk en överaskande avstickare i en Düsseldorfsk skapelse där en klassisk robotisk vocodereffekt kryddar det rytmiska mellanspelet.

Allting går som sagt i cykler. Vinylskivan är hetare än på väldigt länge och lika het är den här moderniserade formen av electro-industrial. Skivbolaget Electro Aggression Records skall förresten ha en stor eloge för att de i stor utsträckning släpper musik som anammar den här gyllene eran av musik och de kan numera ta på sig en stor del av äran när det kommer till att hålla den här musikgenren vid gott liv.

På bonusdiscen Addendum Est, som kommer med den begränsade 2CD-utgåvan, levereras intressanta tolkningar av och alternativa versioner av några av spåren. Remixarbetet håller skivbolagets vana trogen hög kvalitet och utöver starka bidrag från akter som PyrrolinekFactor och Tri-State så får vi även två svenska bidrag från Seven Trees och No Sleep By the Machine.

På Tempus Vincit Omnia levererar Sleepwalk en moderniserad och originell tolkning av ett sound som uppfanns någonstans kring tidpunkter för Berlinmurens fall på ett fullmatat album som inte innehåller speciellt många svagheter.

Tracklist

01. Tempus Vincit Omnia
02. Blood
03. #fck pplsm
04. Angels
05. LSD
06. Dark City (Old School)
07. Carbon Ultimate
08. Conscience
09. Robots
10. Degeneration
11. The Slaughter
12. Hypnotic
13. Downfall
14. Leaders in Front 2017
15. Hall of Heroes
16. Ghost of Time

CD2 “Addendum Est” ***

01. Carbon Ultimate (Seven Trees Remix)
02. Hypnotic (Terminal State Remix)
03. Conscience (Pyrroline Remix)
04. Dark City
05. Degeneration (KIFOTH Remix)
06. Blood (Atropine Vintage Mix)
07. Bastard
08. Angels (Satori Edit by Second Disease)
09. Carbon Ultimate (kFactor Remix)
10. #fck pplsm (No Sleep By The Machine Remix)
11. Embrace
12. Hypnotic (tri-state Remix)
13. Blood (Trilogy Remix)
14. Conscience (Amorphous Remix)
15. Pulse of Time

(English version below)

A modernized and original interpretation

Time conquers all and everything comes and goes in cycles. Just take the compact disc as an example. In the 1980’s, when the format was launched, the future plan from electronics manufacturers and the music industry was clear: The format was supposed to replace the vinyl record and in the near future the seven to twelve-inch collector’s items was ment to become nothing more than just collectibles. The rest is now history.

But enough about that, the veterans Sleepwalk have released a new album on Canadian Electro Aggression Records!

The Swiss act, that was formed by Oliver Spring (from Nine Seconds, tEaR!dOwN and Nerve Conflict), Andreas Lehmann (from Framework) and Bruno Ruch (from Skalpell) released their first two cassettes already in 1993. The band then made their official album debut with Door to Insomnia… (1995) on the classic German record label Khazad Dum and has since given us another handful of albums, most recently Nibiru released on Dark Dimension Label Group’s daughter label Scanner in 2012.

But let’s back it all up a little bit first. From the mid-eighties to a few years into the nineties, something extremely important happened with the music in this alternative electronic scene. Canadian pioneers like Skinny Puppy and Front Line Assembly picked up influences from the prevailing European EBM scene, where Belgian and British acts such as Front 242 and Nitzer Ebb were already in the process of building on the basis of the foundation that German’s DAF and industrial pioneers like Throbbing Gristle had already made. Along with inputs from both the North American alternative rock n’ roll scene aswell as German techno, a whole new genre of music grew forth. The list of acts that somewhere along the way has been influenced by the sound of album classics like Skinny Puppy’s Vivisect VI (1988) and Too Dark Park (1990) or Front Line Assembly’s Caustic Grip (1990) and Tactical Neural Implant (1992) is endless. These works have not only contributed to forever putting Vancouver on the map of alternative electronic music forever, but also along with a host of other albums, have had a huge influence on the musical development in this context.

Sleepwalk is clearly influenced by the sound of this era and, in addition to some more classic EBM featured in tracks like “#Fck Pplsm” and “DarkCity”, it’s a thick Vancouverish soundscape that meets the listener on the new album Tempus Vincit Omnia. Well placed small melodic touches and other exciting details are combined with a steady, heavy and often dance-driven drive through thoughtful arrangements in a number of well-written songs that contain both well-programmed ear candy aswell as strong choruses and leading melodies.

The lyrics on Tempus Vincit Omnia reflects on a wide variety of topics focusing on human cruelty in both our world and the worrying dark future we’re going towards and the entire album comes together as one long soundtrack. Monotonous intermittent tracks like “Carbon Ultimate” on the other half are followed up with great detailed programming and the album’s strongest songs in dark club hits like “Concience” and “The Slaughter”. On “Robots”, Sleepwalk makes a suprise visit in a Düsseldorfian creation where a classic robotic vocoder effect spices up the rhythmic interplay.

Everything comes and goes in cycles. The vinyl format is back just as this modernized form of the classic electro-industrial sound. The record label Electro Aggression Records should by the way be given alot of praise for releasing music that embraces this golden age and they should take alot of credit for keeping this music genre very much alive.

The Addendum Est bonus disc, that comes with the limited 2CD edition, delivers interesting interpretations and alternative versions of some of the tracks. The remix work keeps the record company’s habit of high quality and in addition to strong contributions from acts such as Pyrroline, kFactor and Tri-State, we also get two Swedish contributions from Seven Trees and No Sleep By the Machine.

On Tempus Vincit Omnia, Sleepwalk delivers a modernized and original interpretation of a sound invented somewhere around time for the fall of the Berlin wall on a fullmatized album that doesn’t contain particularly many weaknesses.