Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Nero Bellum"

Psyclon Nine – “Icon of the Adversary”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 24 augusti 2018
Genre: Industrial metal, dark electro
Bandmedlemmar: Nero Bellum
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

(English version below)

Den andra akten efter stormen

Nero Bellum är grundaren, sångaren, frontmannen och den drivande kraften bakom det amerikanska bandet Psyclon Nine och musikens framtoning är som en spegel av hans personlighet och sinnesstämning. Psyclon Nine var på albumet Crwn Thy Frnicatr (2006) en av de första grupperna att inkorporera distade metalgitarrer i sin traditionella aggrotech, något som en uppsjö av band sedan dess anammat.

Förra albumet Order of the Shadow: Act I släpptes 2013 och fokuserade på snabba, skrikiga, högljudda elgitarr-drivna spår med några få lugnare partier. Spåren från bandets elektroniska fundament var närmast helt utraderade, även om albumet osade av de inslag som gjort Psyclon Nine till en av de mest tongivande akterna inom denna typ av musik.

Icon of the Adversary: Act II innehåller förvisso alla nyss nämnda element, men hela framtoningen är betydligt dystrare och mer lågmäld. Spåren är mörka, långsamma och självreflekterande med stor dos av ånger och ödmjukhet. Gitarrerna får stå tillbaka en del men utan att syntharna tar dess plats. Hela albumet osar lugnet efter stormen som föregående album får representera. Till detta finns såklart undantagen såsom “The Light of Armageddon” som är en av de mest kompakta och aggressiva låtarna hittills i den samlade diskografin. Oavsett om det är aggressivt eller inte så finns det alltid där, mörkret. Psyclon Nines signum.

Nero har genom åren brottats med drogmissbruk som påverkat bandet negativt vilket kulminerade under 2014 då en planerad Europa-turné ställdes in och hela bandet utom Nero själv valde att hoppa av. Efter detta lades projektet på is på obestämd framtid. Det känns som att detta album tillkommit efter en lång tids reflekterande. Bandet befinner sig sällan på denna sida Atlanten men turnerar regelbundet i USA med tillsammans med bland andra landsbröderna Dawn of Ashes. Liveuppsättningen består åter igen av stora delar av den tidigare banduppsättningen samt svensk-bekantingen Tim Sköld (Skold) på gitarr. Sköld är bland annat känd genom sitt engagemang i Marilyn Manson och KMFDM.

På detta album presterar Psyclon Nine som bäst när melankoliska gitarrer och isande skrik möts i någon sorts halv-ballad som i “And With Fire”. Avslutande spåret “The Last” är bland det starkaste Nero har producerat och känns som en terapisession av hans liv. Spåret går i samma stil som tidigare albumavslutare som “Under the Judas Tree”, “The Saint and the Valentine” och “The Purging”. Denna terapisession blir extra trivsam i sällskap av Psyclon Nines konstanta mörker.

 

 

Tracklist

01. Christsalis (2:21)
02. Crown Of The Worm (5:49)
03. The Light Of Armageddon (2:56)
04. Beware The Wolves (3:52)
05. Warm What’s Hollow (4:28)
06. Behold An Icon (1:53)
07. When The Last Stars Die (3:55)
08. And With Fire (5:04)
09. Give Up The Ghost (2:55)
10. The Last (14:24)

(English version below)

The second act after the storm

Nero Bellum is the singer, front man and driving force behind the American band Psyclon Nine and the music is like a reflection of his personality and state of mind. On the album Crwn Thy Frnicatr released in 2006 Psyclon Nine was one of the first bands to incorporate distorted metal guitars in its traditional Aggrotech, since then followed by alot of acts.

The last album Order of the Shadow: Act I was released in 2013 and focused on fast, screaming, loud electric guitar-driven tracks with a few calmer episodes. Traces of the band’s electronic foundation were almost completely erased, although the album was covered by the elements that made Psyclon Nine one of the most influential acts in this type of music.

Icon of the Adversary: Act II certainly contains all the previously mentioned elements, but the whole appearance is much darker and more low-key. The tracks are dark, slow and self-reflecting with a large dose of repentance and humility. The guitars are allowed to stand back some but without the synthesizers taking its place. The entire album is the calm after the storm that the previous album get to represent. Of course, there are exceptions such as “The Light of Armageddon” which is one of the most compact and aggressive tracks so far in the collective discography. Whether it’s aggressive or not, it’s always there, the dark. The sign of Psyclon Nine.

Over the years Nero has struggled with drug abuse which affected the band negatively which culminated in 2014 when a planned Euro-tour was canceled and the entire band except Nero himself chose to leave. After this, the project was put on hold indefinitely. It feels like this album has been conceived after a long time of reflection. The band rarely visit this side of the Atlantic but regularly tours in the United States with eg. the national brothers in Dawn of Ashes. The live set again consists of large parts of the previous band set as well as Swedish-acquaintance Tim Sköld (Skold) on guitar. Sköld is among other known by his commitment in Marilyn Manson and KMFDM.

On this album, Psyclon Nine performs at its best when melancholic guitars and icy shrieks meet in some kind of half-ballad as in “And With Fire”. The final track “The Last” is among the strongest Nero has produced and feels like a therapy session of his life. The track goes in the same style as previous album finishers such as “Under the Judas Tree”, “The Saint and the Valentine” and “The Purging”. This therapy session is extra pleasant in the company of Psyclon Nine’s constant darkness.

Suicide Commando – “Forest of the Impaled”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, digital, vinyl/cd box, box***
Skivbolag: Out of Line
Releasedatum: 21 juli 2017
Genre: Harsh EBM, dark electro
Bandmedlemmar: Johan Van Roy
Land: Belgien
Recensent: Thomas Hulteberg

 

(English version below)

Med färre hits men högre intensitet

John Van Roys evighetsmaskin Suicide Commando släpper nu sitt nya album “Forest of the Impaled”Out of Line Music och skänker världen nio nya låtar att njuta av. Albumet innehåller elva spår, men “The Pain that you Like” (med gästspel av Jean-Luc från Front 242) och “Crack Up” släpptes på maxi-CD:n “The Pain that you Like” redan 2015.

Suicide Commando lever verkligen upp till bilden av sig själv och avviker inte en tum från sin formula på “Forest of the Impaled”. Johan Van Roy skriver melodislingor att dö för vilka ackompanjeras av blytunga basgångar och skönt distad sång. Tempot är överlag högre än på föregångaren “When Evil Speaks” och det gör albumet intensivare, men samtidigt något mer enformigt.

På öppningsspåret “The Gates of Oblivion” är det ingen mindre än Nero Bellum från Psyclone Nine som står för sången och det låter fräscht, rått och intensivt. Jag trodde inte att någon skulle kunna mäta sig med Johan som sångare på ett Suicide Commando-spår, men Nero Bellum kommer farligt nära. Sången är dessutom utomordentligt väl producerad och tydlig vilket är en stor bonus.

“Forest of the Impaled” är en fantastiskt bra skiva även om den har färre omedelbara hits jämfört med föregångaren “When Evil Speaks”, men varje låt har en fin förmåga att växa med tiden. “Forest of the Impaled” kommer utan tvekan att vara ett av mina personliga favoritalbum för året.

Bästa spår: “The Gates of Oblivion”
Sämsta spår: “Death Lies Waiting”

Tracklist

01. The Gates Of Oblivion (Featuring Nero Bellum of Psyclon Nine)
02. My new Christ
03. Too Far Gone
04. Death Lies Waiting
05. The Pain That You Like (Feat. Jean-Luc Demeyer of Front 242)
06. Poison Tree
07. The Devil
08. Chasm Of Emptiness
09. Crack Up
10. Schitz[o]topia
11. We Are Transitory

CD2 **

01. Death Lies Waiting (Nigen Remix)
02. The Pain That You Like (Pride & Fall remix)
03. Chasm Of Emptiness (The Psychic Force Remix)
04. My New Christ (Life Cried Remix)
05. The Pain That You Like (Orange Sector remix)
06. Too Far Gone (Plastic Noise Experience Remix)
07. Chasm Of Emptiness (Mildreda Remix)
08. My New Christ (Reaxion Guerrilla Remix)
09. Death Lies Waiting (SITD Remix)
10. My New Christ (2nd Face Remix)
11. God Is In The Rain (Katarina MissKey Cover)

CD 3 “Tribute CD” ***

01. Come To Me (by Acylum)
02. Love Breeds Suicide (by Reaktor 7x)
03. Desire (by C-Lekktor vs. Circuito Cerrado)
04. Monster (by Short and Crunch)
05. Cause Of Death: Suicide (by Alien Vampires)
06. Sheer Horror (by Empusa)
07. Conspiracy With The Devil (by ES23)
08. Fate (by Mildreda)
09. Hellraiser (by Nano Infect)
10. Time (by XSRY)
11. Actions Of The Mind (by Aim and Execute)
12. Godsend (by Body Harvest)
13. Sterbehilfe (by Stahlnebel & Black Selket)
14. See You In Hell (by Yu feat. Blackjack O’Hare)

CD4 “The Devil” ***

01. The Devil (Satanismus Remix)
02. The Devil (Cold Therapy Cover)
03. The Devil (Instrumental)
04. The Devil (Sektor O Cover)
05. The Devil (Original 1991 Version)

(English version below)

With fewer hits but higher intensity

Johan Van Roy’s everlasting machine Suicide Commando now releases the new album “Forest of the Impaled” on Out of Line Music and gives the world nine new songs to enjoy. The album contains eleven tracks, but “The Pain That You Like” (with a guest appearance by Jean-Luc from Front 242) and “Crack Up” was released alleady on the Maxi CD “The Pain That You Like” back in 2015.

Suicide Commando really lives up to it’s image and doesn’t deviate an inch from its formula on the “Forest of the Impaled”. Johan Van Roy writes melodies to die for which are accompanied by dark and groova basslines and nicely distorted vocals. The tempo is overall higher than on the predecessor “When Evil Speaks” and makes the album more intense, but at the same time somewhat more uniform.

On the opening track “The Gates of Oblivion”, includes a guest appearance by none the less than Nero Bellum from Psyclone Nine, and it sounds fresh, raw and intense. I did not think anyone could measure up with Johan as a singer on a Suicide Commando track, but Nero Bellum comes frightenly close. The song is also exceptionally well-produced with clear-to-hear vocals which is a big bonus.

“Forest of the Impaled” is a great record, although it has fewer immediate hits compared to the predecessor “When Evil Speaks”, but each song has a good ability to grow over time. “Forest of the Impaled” will by no doubt become one of my favorite albums this year.

Best track: “The Gates of Oblivion”
Worst track: “Death Lies Waiting”

Psyclon Nine – ”Order of the Shadow: Act I”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 12 november 2013
Genre: Industrial, Extreme Metal
Bandmedlemmar: Nero Bellum, Rotny, Jon Siren, Merritt, Glitch
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmSpotifyDiscogsReverbnationYoutube

 

Gitarrdrivet och aggressivt sound som fortsätter den tidigare utstakade riktningen

Efter fyra år är Psyclon Nine med frontmannen Nero Bellum tillbaka med nya fullängdaren “Order of the Shadow: Act I”. Albumet fortsätter på den inslagna banan från föregångaren “We the Fallen” från 2009 vilket innebär att ljudbilden är starkt elgitarrdriven och flyttar åter igen positionerna bort från det elektroniska. Transformeringen från det helelektroniska aggrotech-soundet till dagens Extreme Metal har skett gradvis sedan ”Crwn Thy Frnicatr” släpptes 2007.

Spåren är invävda med kortare mellanspel vilket ger ett flytande intryck och man lockas lyssna igenom hela albumet från början snarare än att välja ut enstaka spår. Ibland framhävs melodiösa partier som överljuder det smattrande Metal-soundet i ett härligt avbräck till ljudbilden som kan bli lite smetig bland alla distade elgitarrer. Fragment av det elektroniska arvet kommer fram under albumets gång, som i “Order of the Shadow” där bakgrundskören starkt påminner om ”Sterbehilfe” av Suicide Commando.

“Take my hand while I take my life” är förmodligen albumets bästa spår. Nero Bellum skickar ut sina texter som en chockvåg mot lyssnaren och hans röst verkar nästan utan gräns. Det är i kontrasterna mellan den – som i en vaggvisa – stilla sången och det totala ångestfyllda skriket som de bästa stunderna infinner sig.

Psyclon Nine har producerat ett aggressivt och drivande Metal-album som rör sig bort från den – i debuten lagda – elektroniska grunden mot någonting som blandar friskt från båda läger. Det är inte revolutionerande men väldigt välljudande och fyllt av intressanta detaljer.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

PS9
01. [Act : I] Consecration (0:46)
02. Shadows Unveiled (5:10)
03. Suffer Well (5:25)
04. Glamour Through Debris (4:26)
05. Come And See (1:36)
06. Afferte Mihi Mortem (4:13)
07. Use Once And Destroy (4:06)
08. Remains Of Eden : II (5:33)
09. But, With A Whimper (1:29)
10. Order Of The Shadow [The Heretic Awakened] (6:11)
11. Take My Hand While I Take My Life (4:51)
12. [Act : I] Penance (1:22)
13. The Saint And The Valentine (5:39)

Dawn of Ashes – “Poisoning the Steps of Babel (feat. Nero Bellum)”

Tags: , , , , ,


Dawn of Ashes presenterar en video till “Poising the Steps of Babel”. Låten, som är hämtad från bandets senaste album “Anathema”, innehåller även en gästspel av Psyclon Nine-bekantingen Nero Bellum. Videon är regisserad av Chris Trueman. Enjoy!