Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Monolog"

KRATE – “Swarm Of Voices”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Audiotrauma
Releasedatum: 3 april 2019
Genre: Dark electro, electro-industrial, experimental
Bandmedlemmar: Chris Shortt, Roland Zwaga
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

De sista skriken innan apokalypsen

Den 29 juli så hade vi förbrukat planetens resurser för det här året och beskedet kommer numera som en gammal vana. De allra flesta rycker bara på axlarna, suckar lite lätt för att snabbt likt förprogrammerade gråklädda robotar vandra vidare och inhandla ytterligare en bunt med engångsartiklar.

Men konsensusen av detta årliga besked är verkligen skräckinjagande. Det är skrämmande och fullkomligt vansinnigt och det gör mig både orolig, frustrerad och förbannad på samma gång. Arg på kapitalismen som styr allt och som utnyttjar vår planet. Allt för den meningslösa, hänsynslösa och egoistiska ekonomiska profitens skull.

De teman som utspelas på samarbetsprojektet KRATEs album Swarm Of Voices ligger naturligtvis vidöppna för alla att tolka fritt. Men, min egna tolkning är i alla fall när det gäller en stor del av spåren att det handlar just om en svärm av röster som envist och tappert, till sista blodsdroppen, kämpar för att göra sig hörda för i en samlad protest mot detta vansinne.

När det gäller album innehållande ett stort antal gästspelande artister, så har dessa alltid gett mig ett mått av skräckblandad förtjusning. De riskerar snabbt att bli spretiga när de enskilda låtarna tappar sin styrka i avsaknaden av sammanhang i formen av närliggande spår.

Ljud- och produktionstekniskt är Swarm of Voices en riktig delikatess för alla som precis som jag själv sedan länge har lärt sig att finna det vackra och harmoniska i dissonans. Ljudbilden anammar små influenser från en lång rad stilar där vackra stråkarrangemang samspelar med tjocka körer ovanpå trasiga distade och skeva rytmer tillsammans med diskreta gitarrpålägg och sågtandade synthslingor. De många gästspelen fungerar bra trots att artisterna kommer från relativt vitt skilda håll. För rent musikaliskt är det ju relativt långt mellan den inledande folkmusik- och ethereal-inspirerade “Liquid Light” (med Ecstasphere och dark/doom metal-akten Apocryphal Throne) och spår som exempelvis den mörkt ödesmättade och electro-industriellt rytmiska, tungt släpande “Confidence Man” som framförs av Kalle Lindberg från den finska electro/industrial-duon Cardinal Noire, för övrigt en av albumets starkaste låtar. Swarm of Voices lyckas bra med att väva samma alla de olika stilarna till ett långt och mörkt soundtrack och att man bör avnjuta det här albumet just på detta vis, i sin helhet, är underförstått.

Den sorgsna “Nothing’s Gonna Change”, tillsammans med den avslutande trion av spår, med “A Deeper Pain” (med MOAAN EXIS), “Dream About Me” (med Monolog och Corvax) och det vackra instrumentalspåret “Out of the Corridor, Into the Fields” förmedlar starka känslor av nattsvart hopplöshet, ensamhet och sorg där fina melodislingor döljer sig bortom den dissonanta kulissen.

Amerikanarna Chris Shortt (från VERIN) och Roland Zwaga (AcidrodentConstruct) må vara hjärnorna bakom projektet, men faktum är att alla medverkande akter bör ta åt sig äran för det dynamiska och mångfacetterade spännande slutresultatet.

För mig personligen så symboliserar Swarm of Voices rösterna av de långsamt tystnande protesterande skriken under de allra sista minuterna innan den kommande apokalypsen. Din tolkning kan sannolikt komma att bli någon helt annan och jag rekommenderar dig varmt att köpa albumet och lyssna noggrant för att finna den.

Du kommer definitivt inte ångra dig.

Tracklist

01. Liquid Light (Featuring Ecstasphere and Apocryphal Throne) (07:02)
02. Feed Me (Featuring Noire Antidote, Apocryphal Throne and Corlyx) (04:38)
03. Confidence Man (Featuring Cardinal Noire) (04:34)
04. The Core Of Me (Featuring Static Logic and Acidrodent) (05:00)
05. The Register (Featuring Corlyx) (04:10)
06. Nothing’s Gonna Change (Featuring W.O.R.M. and Apocryphal Throne) (06:12)
07. Deep Space Sonnet (Featuring Corlyx and Construct) (05:00)
08. A Deeper Pain (Featuring Moaan Exis and Construct) (06:24)
09. Dream About Me (Featuring Monolog and Corvax) (04:41)
10. Out Of The Corridor, Into The Fields (04:51)

(English version below)

The last screams before the apocalypse

On July 29 we humans had consumed the planet’s resources for this year. Nowadays, the message comes as an old habit. Most people just shrug their shoulders, sigh a little and then quickly move on like pre-programmed gray-clad robots off to purchase another bundle of disposable items.

But the consensus of this annual message is truly terrifying. It is scary and completely insane and it makes me both worried, frustrated and furious at the same time. Angry at the ruthless exploitation by the capitalism that controls our planet. All for the meaningless, reckless and selfish economic profit.

The themes that are set out on the collaboration project KRATE‘s album Swarm Of Voices are of course wide open for everyone to interpret freely. But my own interpretation is, at least in the case of a large part of the tracks, that it is exactly about that swarm of voices, the voices who stubbornly and bravely fight to the last drop of blood to make themselves heard, in a joint collective protest against all this madness.

When it comes to albums with a large number of guest-starring acts and artists, these have always given me a measure of dreaded delight. They risk is that they quickly becomes scattered when the individual songs lose their strength in the absence of context in the form of their nearby tracks.

Sound and production wise, Swarm of Voices is a real delicacy for anyone who, like myself, since a long time have learned to find the beautiful and harmonious in the noise and dissonance. The soundscape captures small influences from a wide range of styles where beautiful string arrangements interact with thick chords on top of broken distorted and crooked rhythms, along with discreet guitars and saw-toothed synths. The many guest-appearances works quite well despite the fact that the artists come from a relatively wide range. Because, stricly music wise it is actually quite far between the initial folk-music and ethereal-inspired “Liquid Light” (with Ecstasphere and the dark/doom-metal act Apocryphal Throne) and tracks such as the dark fate-saturated and electro-industrial rhythmic, heavily dragging “Confidence Man” performed by Kalle Lindberg from the Finnish electro/industrial duo Cardinal Noire that by tbhe way is one of the album’s strongest tracks. Swarm of Voices succeeds in weaving all the different styles together into a long and dark soundtrack, and the fact that one should enjoy this album in one go, is implied.

The sad “Nothing’s Gonna Change”, along with the closing trio of tracks “A Deeper Pain” (with MOAAN EXIS), “Dream About Me” (with Monolog and Corvax) and the beautiful instrumental track “Out of the Corridor, Into the Fields” conveys strong emotions of pitch black hopelessness, loneliness and sadness, where fine melody loops sneaks out from somewhere beyond the dissonant backdrop.

Americans Chris Shortt (from VERIN) and Roland Zwaga (Acidrodent, Construct) may be the brains behind the project, but the fact is that all contributing acts should take credit for the dynamic and multifaceted exciting end result.

For me personally, Swarm of Voices symbolizes the voices of the slowly silent protesting screams in the very last minutes before the inevitable apocalypse. Your interpretation might be completely different and I highly recommend you buy this album, listen carefully and find your own.

You definitely won’t regret it.