Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Martin Januszewski"

Fïx8:Sëd8 – “Warning Signs”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital, Box**
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 14 juni 2019
Genre: Electro-industrial
Bandmedlemmar: Martin Januszewski
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloud

(English version below)

Varnande tecken på bra uppföljare

Det har gått två år sedan tyska Martin Sane alias Fix8:Sëd8 släppte Foren6. Martin har dessutom två egensläppta album sedan tidigare som aldrig släpptes officiellt av ett skivbolag. Foren6 var en fantastisk blandning av industrial och electro inlindat i ett musikaliskt ramverk där hyllningarna till de senaste 30 årens elektroniska musik regnade tätt.

Soloakten är nu aktuell med nya albumet Warning Signs där ljudbilden är snarlik och produktionsvärdet lika högt. Warning Signs släpps även i en “Luxus”-version med tre extra spår och en remix av spåret “Embolism”. Warning Signs är sprängfylld av olika instrument, samples, melodier och mer eller mindre uppenbara inspirationskällor. Det känns som att Martin har slängt in en USP (Unique Selling Point) på varje spår. På “Love” är det de fina akustiska gitarrerna som ett perfekt komplement till det romantiska budskapet. På sista spåret “Warning Signs” är det de medryckande bastrummorna som agerar den enda konstanten i denna ganska experimentella albumavslutare. Sången skiftar från ren skönsång till starkt distad som på spåret “Syringe Relation”. Varje spår har således något unikt som fångar lyssnarens uppmärksamhet på ett imponerande sätt.

Spåret “Within Cells Interlinked” med samplingar från “Blade Runner 2049” kan bli en lika stor sample-klassiker som Velvet Acid Christs “Fun With Drugs” med samplingar från “Fear and loathing in Las Vegas”. Att sampla dialoger från filmer och serier ligger liksom i denna musikstils DNA. Det finns även några riktiga uptempo-låtar som “Tunnel Vision” och “Depression Deity” där det sistnämnda med de svepande bakgrundssyntharna och hårda trummor är en given klubbhit!

Fix8:Sëd8 har producerat musik i över 15 år då det första egensläppta albumet kom redan år 2005, men det är först på senare år som en bredare publik har upptäckt denna talang. Med fantastiska melodier, breda musikaliska inslag och högt produktionsvärde är det en helt förväntad utveckling. Förhoppningsvis fortsätter det under minst 15 år till.

Tracklist

01. Embolism (05:12)
02. Parasite Paradise (05:28)
03. Empyrean (07:21)
04. Syringe Relation (05:02)
05. Funeral Dirge (05:45)
06. Within Cells Interlinked (04:31)
07. Love (04:38)
08. The Sceptic (02:32)
09. Depression Deity (05:03)
10. Tunnel Vision (06:08)
11. Futile Attempts (06:05)
12. Warning Signs (07:18)

(English version below)

Warning signs of a great sequel

Two years have passed since Germanys Martin Sane aka Fix8:Sëd8 released Foren6. Martin has released two previous albums on his own, but they were never officially released by a record company. Foren6 was a wonderful mix of industrial and electro wrapped in a musical framework where the tributes of the past 30 years of electronic music was very obvious.

The solo act is now here with the new album Warning Signs where the sound is similar and the production value is equally high. Warning Signs is also released in a “Luxus” version with three additional tracks and a remix of the “Embolism” track. Warning Signs is bursting with various instruments, samples, melodies and more or less obvious sources of inspiration. It feels like Martin has thrown in a USP (Unique Selling Point) on each track. On “Love”, the beautiful acoustic guitars are a perfect complement to the romantic message. On the last track “Warning Signs”, it is the catchy bass drums that act as the only constant in this rather experimental album finisher. The vocals shifts from pure to very distorted as on the track “Syringe Relation”. Each track has something unique that captures the listener’s attention in an impressive way.

The track “Within Cells Interlinked” with samples from “Blade Runner 2049” can be as much a sample classic as Velvet Acid Christ’s “Fun With Drugs” with samples from “Fear and loathing in Las Vegas”. Samples from movies and series is in the very DNA of this music style. There are also some real uptempo tracks like “Tunnel Vision” and “Depression Deity” where the latter is a given club hit with its sweeping background synthesizers and hard drums!

Fix8:Sëd8 has produced music for over 15 years when the first self-released album came out back in 2005, but it is only in recent years that a wider audience has discovered this talent. With fantastic melodies, broad musical elements and high production value, this is a completely expected development. Hopefully it will continue for at least 15 more years.

 

Fïx8:Sëd8 – “Foren6”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, digital, Box**
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 19 maj 2017
Genre: Electro-industrial
Bandmedlemmar: Martin Januszewski
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloud

(English version below)

Ett anspråkslöst mästerverk

Fïx8:Sëd8 är för mig personligen mest känd som gästinhoppare på Objects album “Mechanisms of Faith” (2012) och för den fantastiska och massiva “Monolith [Infinite FPR extend]” från samlingsalbumet “Electro Arc Compilation vol. 2” (2007). Akten är ett soloprojekt från den tysklandsbaserade Martin Januszewski, även känd som Martin Sane. Den 19 maj släpptes det första skivbolagsunderstödda studioalbumet “Foren6”Dependent Records.

“Foren6” är en anspråkslös produktion som inte syftar till att passa in på dansgolvet eller bland den serietillverkade popmusiken på radion. Ungefär som den rebelliska punkscenen under 70-talet där de varken ville göra frisyr-poprock eller neddrogad hippe-rock. Som den onervösa DIY-attityden som präglade den elektroniska musikscenen i början av 80-talet då samhällets ideologiska bojor började släppa sitt grepp om denna kulturform. Som trance-producenterna som bröt ny och spännande mark under 90-talet med sin kombination av kall och rå techno, bubblande acid och euforiska synthslingor. På samma sätt kombinerar Martin Sane allt detta i en dystopisk tillbakablick. Som framtidsvisionen av Los Angeles i 80-talsfilmen Blade Runner. En vision som fortfarande – två år innan filmen utspelar sig – fascinerar publiken trots att den inte har mycket med dagens verklighet att göra.

Det Martin Sane gör är motsvarande resa åt andra hållet. En tillbakablick på all den musikaliska mark som brutits sedan Vancouver 1982. Genom de euforiska trance-melodierna, de industriella syra-attackerna, de råa techno-beatsen och den punkiga skit-i-alla-andra-attityden har så det bästa industrialbumet på många år lite oväntat landat från just fïx8:sëd8, mitt i den pågående renässansen för denna musikstil. Albumet har inga svaga punkter och efter mer än tjugo genomlyssningar fortfarande inte repetitivt eller uttjatat. Låtmaterialet är helt enkelt så starkt och något annat än högsta betyg för “Foren6” är inte aktuellt.

 

 

Tracklist

01. My Mistress (04:51)
02. Baptism Of Fire (04:00)
03. Flatline Friend (05:36)
04. Permanent Memory Loss (04:06)
05. Section Room (04:45)
06. Lynch (06:01)
07. X-Shaped Scratch Mark (05:15)
08. High Velocity Spatter (06:06)
09. Puritan (04:48)
10. Ligamentum (03:50)
11. Hermaphrodite (05:41)
12. Eyesaw (05:11)

Bonus disc (“Formaldehyde” Box edition) **

01. Low Velocity Spatter (05:49)
02. Force Of Interia (05:19)
03. Burn Pattern Analysis (05:00)

(English version below)

A humble masterpiece

For me Fïx8:Sëd8 is mostly known for the appearance on Object‘s 2012 album “Mechanisms of Faith” as well as the fantastic and massive “Monolith [Infinite FPR extend]” from the “Electro Arc Compilation vol. 2” from 2007. The acts sole member is the german based Martin Januszewski, aka Martin Sane. On the 19th of May the first studio album “Foren6” was released on Dependent Records.

“Foren6” is a humble production whose purpose is not for the dance floor or among the pop charts on the radio. Somewhat like the rebellious punk scene in the 70’s where they neither wanted to make hair-rock or nor drugged hippie-rock. Like the un-tense DIY-attitude to electronic music in the early 80’s, when the ideological chains started to lose its grip around this form of art. Like the trance producers that paved new and exciting ways during the 90’s with their blend of harsh techno, acid and euphoric synths. In the same way Martin Sane combines all this in a dystopic flashback. Very much like the futuristic vision of Los Angeles in the classic 80’s movie “Blade Runner”. A vision that still fascinates the audience despite it only being played out in two years from now, and is not that relevant anymore.

What Martin Sane does is the same journey but in the opposite direction. A recap on the musical boundaries pushed since Vancouver 1982. Through the euphoric trance melodies, the industrial acid attacks, the harsh techno beats and the punky don’t-care-what-anyone-else-thinks-attitude the best industrial album in many years have just arrived. In the middle of this ongoing reneassaince of this kind of music Fïx8:Sëd8 has produced an album without any flaws that never gets repetetive or boring. The material for this album is just that great that any other than the highest grade is not on the map.