Subscribe via: RSS

Tag Archive | "kFactor"

tEaR!dOwN – “Shades of Apathy”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedatum: 18 december 2017
Genre: Electro-industrial, dark electro
Bandmedlemmar: Oliver Spring, Nico Scharlock
Land: Schweiz
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Ett starkt inslag i genren

Smack, boom, bang! Efter ett par teasers under hösten är det nu äntligen här. Electro-industrial duon tEaR!dOwNs efterlängtade tredje fullängdare “The Shades of Apathy”.

I sann EAR-anda, packat till bristningsgränsen (inklusive tre bonusremixer signerade The Psychic Force, Pyrroline och kFactor) så levererar nu duon bestående av Nerve Conflict-,  Nine Seconds– och Sleepwalk-bekantingen Oliver Spring och Nico “Charly” Scharlock ett album inspirerat av (för alla er som är bevandrade) lättlokaliserade fornstora hjältar från båda sidorna av Atlanten.

“Shades of Apathy” serveras ett antal mörka electro- och electro-industriella skapelser med utgångspunkten i den klassiska skolan och samtliga inkluderar en stor del av de där fina detaljerna som vi alla efterfrågar. Stämningsskapande intros, outros och mellanspel placeras i en modern och proffsig produktion som är både sammetslen och harmonisk men på samma gång dissonant, mörk och hårdslående.

En av styrkorna på albumet är den ständigt närvarande kontrasten där vackra stråkarrangemang toppas med snygga ledsynthar och små inslag av både akustiskt piano och andra ljud som sedan skickas rakt in i en välkonstruerad och tjock barrikad av analoga basgångar, effekter, samplingar och oljud. Konceptet fungerar ypperligt i det dystopiska ljudlandskap där tEaR!dOwNs mörka, personliga och välskrivna berättelser utspelar sig alltmedan de med hjälp av lager på lager bygger upp en stor bubbla av mikrodetaljer för alla att upptäcka.

Att finna någonting att kritisera kräver att man gräver relativt djupt. Men om jag skall nämna något så är det att de vokala insatserna dippar på några få ställen och att albumet innehåller vad som skulle kunna uppfattas som ett par upprepningar längs vägen. Detta är dock petitesser i sammanhanget och det vägs också upp av den genomtänkta sammansättningen som gör albumet i sin helhet till ett långt och mörkt soundtrack snarare än en spretig samling av enskilda hits.

Mina tre favoritspår radas upp i mittpartiet. De refrängstarka “Mirror” och “Skin” är båda två väldigt dansanta exempel som skulle vända upp och ner på vilket mörkt dansgolv som helst. Den tunga och atmosfäriska “Pathfinder” får mig sedan att tänka på Front Line Assemblys mellantempoklassiker “Infra Red Combat” och dessutom att längta efter att få se en hårdslående batterist leverera trumrytmen ovanpå den vobblande basgången på en livescen omgiven av rök.

När det kommer remixerna så är alla som förväntas av hög kaliber. Allra bäst gillar jag The Psychic Forces avskalade och uppsnabbade tolkning av “Pathfinder” som verkligen lyckas med att plocka fram basgången och melodierna på ett bra sätt.

“Shades of Apathy” är ett av förra årets starkare inslag i den nya vågen av musik i den här genren som just nu sköljer över oss i en relativt stabil stridande ström från flera håll och dess sammansättning och proffsiga produktion gör det också väldigt långlivat.

Tracklist

01. Apathy Part 1 (01:24)
02. Apathy Part 2 (04:28)
03. My World (04:58)
04. Rivers (05:07)
05. Mirror (05:02)
06. Skin (04:19)
07. Pathfinder (04:42)
08. Desire Machine (05:32)
09. Across The Sky (04:50)
10. Shades (04:23)
11. Addiction (05:35)
12. Apathy Part 3 (04:55)
13. Pathfinder (Rmx By The Psychic Force) (05:16)
14. My World (Rmx By Pyrroline) (04:57)
15. Mirror (Rmx By kFactor) (09:10)

(English version below)

A strong input in the genre

Smack, boom, bang! After a couple of teasers during the fall, it’s finally here. Electro-industrial duo tEaR!DOwN’s long-awaited third full-length “The Shades of Apathy”.

In true EAR spirit and packed to the burst limit (including three bonus remixes by The Psychic Force, Pyrroline and kFactor) the duo with Nerve Conflict-, Nine Seconds– and Sleepwalk-acquaintance Oliver Spring and Nico “Charly” Scharlock delivers an album inspired by (for all of you who knows) easily located heroes from both sides of the Atlantic.

“Shades of Apathy” offers a number of dark electro and electro industrial creations made from a classic foundation including a great deal of the fine details that we all request. Mood-creating intros, outros and interludes are placed in a modern and professional production that is both velvety and harmonious but at the same time dissonant, dark and hard-hitting.

One of the strengths of the album is the ever-present contrast, where beautiful string arrangements are spiced up with nice leadsynths and small elements of both acoustic piano and other sounds and then sent straight into a well-constructed and thick barricade of analogue basslines, effects, samples and noise. The concept works superbly in the dystopian soundscape in wich tEaR!DOwN’s dark, personal and well-written stories take place while they’re constructing a big bubble of micro-details for everyone to discover.

Finding something to criticize requires that you dig deeply. But if I should mention something, the vocal qualities dips in a few places here and there and the album also containts what could be perceived as a couple of repetitions along the way. However, this is petitions in the context, and it the thoughtful composition easily makes up for that and it constructs the album in its entirety as long and dark soundtrack rather than a sparse collection of individual hits.

My three favorite tracks all appear in the middle. “Mirror” and “Skin” with their strong choruses are both quite dazzling examples that would turn any dark dancefloor completely upside down. The heavy and atmospheric “Pathfinder” then reminds me of Front Line Assembly’s mid-tempo classic “Infrared Red Combat”, and in addition to that also makes me longing to watch a hard-hitting batterist deliver the drum rhyme on top of the vibrating bassline on a live stage surrounded by smoke.

When it comes to the remixes, all of them are as expected of a high caliber. However, The Psychic Force’s scaled-down uptempo interpretation of “Pathfinder” is my favourite as it really succeeds in picking up the bassline and melodies in a good way.

“Shades of Apathy” is one of last year’s stronger outputs in this new wave of music in this genre which now is flowing over us in a steady stream from several directions. Its composition as a whole and professional production also makes it very long-lasting.

KFactor – “You.. Worm! (Astma remix)”

Tags: , , ,


 

Kfactor har producerat en video till Astmas remix av “You.. Worm!” som är hämtad från det hyllade debutalbumet “Ghastly Monolith” som släpptes förra sommaren via Electro Aggression Records.

kFactor – “Ghastly Monolith”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) 2CD, Digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedatum: 2 juli 2015
Genre: Dark electro, electro-industrial
Bandmedlemmar: Lauro Guedes Junior
Land: Brasilien
Recensent: Jens Atterstrand

 

FacebookDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Mångfacetterat mörkt elektroniskt soundtrack

Bakom albumdebuterande kFactor finner vi brasilianaren Lauro Guedes “Junior” och på “Ghastly Monolith” har han satt sin egen touch på ett sound som huvudsakligen har hämtat sin inpireration från den belgiska oldschoolscenen med pionjärer som Dirk Ivens (The KlinikDive) och Gin Devo (Vomito Negro), den brittiska Sheffield-scenens åttiotalsakter som Clock DVA och Cabaret Voltaire men även från de kanadeniska pionjärerna Skinny Puppy.

De suggestiva rytmerna och mörka minimala syntharrangemangen skapar en genomgående härligt krypande känsla och de flesta av spåren, som klockar in på mellan fem och sju minuter, målar sakta upp en tjock ljudbild via långa intron där lager på lager läggs till via trasiga kalla rytmer, analoga basgångar, effekter och mörk ambiens. Sången som i vissa fall blandas om vartannat med väl utvalda samplingar är mörk, väsande och distad.

Albumet är starkast i inledningen med den blytunga “Error” och den ödesmättade och melankoliska “A Blind Spot”“Take a Chance” och “Disorient” är dansant örongodis för alla fans av genren medan spår som “Claustrophobia” och de lite mer tillbakadragna, mörka och mystiska “Lobotomy”“Iron Tree”“Prototype”“Symmetry” sedan tar resan vidare in på en något annorlunda väg innan albumet avslutas med de kraftfullt rytmiska “Casting Shadows” och “Full Pressure”.

Bonusdiscen “Old School Prototype” *** inleder ungefär där den första avslutades. Den långsamt pulserande och kraftfulla “Nature’s Dream” och den snyggt arrangerade och den nattsvarta men samtidigt väldigt melodiösa “Faithful Children” är mina personliga favoriter. Den sistnämnda levereras här även i en riktigt grym remix signerad Serpents vilken även får sällskap av en härligt dansant EBM-version av “You… Worm!” signerad den svenska oldchool EBM-akten Astma.

Den mångfacetterade ljudbilden har ett till synes oändliga djup av mikrodetaljer vilket gör varje lyssning spännande och även om utvalda delar skulle fungera utmärkt på de mörka dansgolven så gör sig “Ghastly Monolith” allra bäst i sin helhet som ett enda långt och mörkt elektroniskt soundtrack.

Med tanke på det stora antalet spår fördelade över två skivor så håller den här fullängdaren en otroligt hög lägstanivå där ytterst få spår, om ens några, egentligen agerar så kallad utfyllnad. “Ghastly Monolith” är ett album jag kommer plocka upp igen och igen för nya resor in i kFactors ljudlandskap.

Det snygga omslaget är förresten designat av Michael Renfield och för den välljudande och dynamiska mastern står Martin Kraus (från Pyrroline och Nordslacht).

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

kfactor

01. Error (05:26)
02. A Blind Spot (05:38)
03. Take A Chance (04:28)
04. Claustrophobia (04:12)
05. Disorient (05:47)
06. Lobotomy (04:43)
07. Iron Tree (03:57)
08. Prototype (06:14)
09. Symmetry (05:48)
10. White Monolith (06:41)
11. You… Worm! (05:02)
12. Parallel (05:43)
13. Chrome (04:48)
14. Casting Shadows (05:13)
15. Full Pressure (04:56)

 

Bonusdisc “Old School Prototype” ***

01. Humans (05:44)
02. Nature’s Dream (04:39)
03. Auto-Darwin (04:37)
04. Faithful Children (06:07)
05. The Right Course (05:29)
06. For Vultures (04:35)
07. No Land (04:30)
08. A Dead Place (05:39)
09. Images Of A New World (05:41)
10. A Dead Place (Jihad Remix) (04:58)
11. Symmetry (Pyrroline Remix) (05:06)
12. A Blind Spot (Fully Automatic By Soillodge) (04:39)
13. Faithful Children (Serpents Remix) (06:00)
14. You… Worm! (Astma Remix) (04:53)
15. Prototype (Rapid Prototyping By Tri-State) (04:59)

 

(English version below)

Multifaceted dark electronic soundtrack

Behind the album debutant kFactor, we find the Brazilian Lauro Guedes “Junior” and on “Ghastly Monolith” he has put his own touch to a sound mainly influenced by Belgian oldschool scene pioneers like Dirk Ivens (The Klinik, Dive) and Gin Devo (Vomito Negro), British Sheffield scene’s eighties acts like Clock DVA and Cabaret Voltaire but also the Canadian pioneers Skinny Puppy.

The suggestive rhythms and dark minimal synth arrangements creats a consistently delightful tingling and most of the tracks, which clocks in at between five and seven minutes, slowly paint up a thick soundimage through lengthy intros where layer upon layer is added by broken cold rhythms, analog basslines, effects and dark ambience. The vocals, that in some places are mixed up with well-selected samples, are dark, wheezing and distorted.

The album is strongest at the beginning with the leaden “Error” and the omnius and melancholic “A Blind Spot”. “Take a Chance” and “Disorient” are danceable ear-candy for all fans of the genre, while tracks like “Claustrophobia” and the slightly more reticent, dark and mysterious “Lobotomy”, “Iron Tree”, “Prototype”, “Symmetry” then takes a slightly different approach until the album ends with the powerful and rhythmic “Casting Shadows” and “Full Pressure”.

The bonus disc “Old School Priotiotype” begins roughly where the first ended. The slowly pulsating and powerful “Nature’s Dream” and the nicely arranged and pitch black but also very melodious “Faithful Children” are my personal favorites here. The latter also comes in a really cruel remix by Serpents, who’s remix is also joined by a lovely EBM-to-the-floor version of “You.. Worm!” by swedish oldschool EBM act Astma.

The multifaceted sound image has a seemingly endless depth of micro details which makes every listening exciting and although selected parts would work great on the dark dance floors “Ghastly Monolith” works best in it’s entirety as a long and dark electronic soundtrack.

Considering the large number of tracks spread over two discs the lowest level on this longplayer is incredibly high. Few traces of so called fillers, if any, can be found. “Ghastly Monolith” is one of those albums I will pick up again and again for repeated journeys into the soundscape of kFactor.

The stylish cover is by the way designed by Michael Renfield and the dynamic and great sounding master is done by Martin Kraus (from Pyrroline and Nordslacht).