Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Faustrecht"

Blitzmaschine – “Turbine”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Danse Macabre Records
Releasedatum: 29 augusti 2014
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Holger Langermann, Matze
Land: Tyskland
Recensent: Patrik Lark

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationBandcampYoutube

(English version below)

Jämn och välproducerad tysk EBM

EBM-duon Blitzmaschine från Hamburg har släppt sin andra fullängdare efter debuten “Faustrecht“. Jag upptäckte dem i samband med att de skulle spela på Wave-Gotik-Treffen 2012 och blev nockad av riktigt feta EBM-låtar som ”Blondes Mädchen”, ”Do Not” och ”Was Hasst Du?”. Det är något av det bästa jag har hört inom genren efter millenieskiftet och jag drar mig inte för att sätta dem före Orange Sector, Autodafeh och Portion Control som är några närliggande kombattanter.

Blickar man bakåt i tiden så är det tveklöst Nitzer Ebb som är roten till Blitzmaschines sound, men de har lite inslag av DAF också. Det är alltså en form av old school EBM det är frågan om, men ljudbilden innehåller också en del electroinslag som gör att den känns uppdaterad och mer modern. Tempot ligger ofta lite högre på Blitzmaschines låtar än många andra EBM-bands, vilket förstås gör dem högintressanta för dansgolvet. De har fört vidare den energi som Nitzer Ebb gjorde sig kända för under senare halvan av 80-talet och som är så effektiv på dansgolvet än idag. Holger Langermann har en underbart djup och mäktig röst. Den kan kanske inte riktigt mäta sig med Douglas McCarthys i fråga om aggressivitet och intensitet, men han har ändå en av de absolut bästa EBM-rösterna.

Debutskivan hade inte mindre än fjorton spår, trots avsaknad av remixer, och var inte lika bra rakt igenom men höll ändå en hög lägstanivå. Nya albumet ”Turbine” innehåller elva låtar och två remixspår som bonuslåtar. Några av låtarna har föregått albumet på singlar/EP:s. Dels är det ”Gotcha!” som fanns som ”Green Bullet Remix” på ”Useless Pain”-singeln. På ”Turbine” får vi istället originalversionen som är lite tyngre än remixen och ett av de bästa och mest genuina EBM-spåren på plattan. Ett annat tungt spår är ”Uncontrollable” som tillsammans med ”Burnout” gavs ut som dubbelsingel strax före lanseringen av albumet. ”Uncontrollable” är det klart bättre spåret av de två och en kandidat om titeln bästa låt på albumet.

Men Blitzmaschine är inte bara old school EBM. På ”Turbine” visar de också prov på låtar med mer sofistikerade låtstrukturer och melodier. Inledande ”Electro Rider” är ett bra exempel på det.  Visst bygger låten på pumpande basgångar men här finns en utpräglad refräng som man sällan hittar i de här sammanhangen. Faktum är att det låter riktigt bra för man har hittat balansen mellan tyngd och melodi som så många andra gått bet på. Ett annat exempel är ”Soviel Mehr” som har en ännu mer utvecklad och lätt melodisk refräng. Den hamnar någonstans mellan Nitzer Ebb och Depeche Mode, där energin och kraften kommer från de förstnämnda och melodin från de andra. Som låt betraktat är det här albumets höjdpunkt, om än inte lika tung som en del andra spår.

Det finns även lugna spår på ”Turbine”, till exempel låt nummer fem; ”War Of The religions“. Den känns lite för ljum för att riktigt engagera, men den bryter välbehövligt av med sitt halvtempo, för sedan kommer nämligen tre av plattans fyra bästa spår på rad. Det verkar vara ett mönster från debutskivan att lägga två bra inledande låtar och sedan de tre bästa från mitten och framåt. Det tyder på gott självförtroende att våga lägga de starkaste korten så pass sent i låtordningen.

Turbine” är jämnare och lite mer välproducerad än debutskivan “Faustrecht“, men jag tycker ändå att den senares topplåtar står sig och är snäppet bättre än de bästa på denna uppföljare. Två riktigt bra EBM-album är det i alla fall och Blitzmaschine bör rimligen ta plats som ett av de riktigt tunga namnen inom EBM-genren.

Bästa låtar: “Uncontrollable”, “Soviel Mehr”, “Electro Rider”, “Gotcha!”

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

blitzmaschine

01. Electro Rider (04:03)
02. Burnout (04:19)
03. Money (04:37)
04. Gold (03:55)
05. War of the Religions (04:05)
06. Uncontrollable (03:24)
07. Soviel Mehr (03:54)
08. Gotcha! (03:44)
09. C.E.O. (05:32)
10. Everybody (03:58)
11. Triebwerk 91 (02:25)
12. Burnout (Nachtbrenner Remix) (05:51)
13. War Of The Religions (Symphony Warfare Remix) (04:16)

 

(English version below)

Even and wellproduced German EBM

EBM duo Blitzmaschine from Hamburg has released its second album after the debut “Faustrecht“. I discovered them when they would be playing at Wave-Gotik-Treffen 2012 and got knocked by some really fat and hardhitting EBM songs like “Blondes Mädchen“, “Do Not” and “Was Hasst You?“. It is among the best I’ve heard in the genre of the new millennium. I don’t hesitate to put them before Orange Sector, Autodafeh and Portion Control, some of the nearby combatants.

Looking back, it is undoubtedly Nitzer Ebb at the root of Blitzmaschine’s sound, with a little touch of DAF. It is a form of old school EBM but the sound also incorporates some electro elements making it feel more updated and modern. The pace is often a bit higher on Blitzmaschine’s songs than many other EBM band’s, which of course makes them highly interesting for the dancefloor. They have brought forward the energy Nitzer Ebb made ​​itself known during the latter half of the 80th century and which is still so effective on the dancefloor today. Holger La has a wonderfully deep and powerful voice. It may not quite measure up to Douglas McCarthy’s in terms of aggressiveness and intensity, but it is still one of the best EBM voices around.

The debut album had not less than fourteen tracks, despite the lack of remixes, and was not as good all through but still had a high minimum level. New album “Turbine” contains eleven songs and two remixed tracks as bonus tracks. Some of the songs have preceded the album on singles/EP:s. Firstly, the “Gotcha!” existed as the “Green Bullet Remix” on the “Useless Pain” single. On “Turbine“, we get instead the original version which is a bit heavier than the remix and one of the best and most genuine EBM tracks on the record. Another heavy track is “Uncontrollable” which along with “Burnout” was released as a double single shortly before the release of the album. “Uncontrollable” is clearly the better track of the two and a candidate for the title of best song on the album.

But Blitzmaschine is not just old school EBM. On “Turbine” they also show examples of songs with more sophisticated song structures and melodies. Initial “Electro Rider” is a good example of it. Sure, the song is based on pumping basslines but this has a typical refrain that one rarely finds in this context. In fact, it sounds really good because they have found the balance between heaviness and melody like so many others have failed. Another example is “Soviel Mehr” having a yet more sophisticated and melodic chorus. It falls somewhere between Nitzer Ebb and Depeche Mode, where the energy and power comes from the former, and the melody from the other. As a melodic song, this could be considered the highlight of this album, though not as heavy as some other tracks.

There are also calmer songs on “Turbine” like the number five; “War of the religion.” It feels a little too lukewarm to really engage, but it makes for a well needed break by its half-pace, for then comes three of the plate’s four best tracks in a row. It seems to be a pattern from the debut album to put two good initial songs and then the top three from the middle onwards. This indicates self-confidence to dare to put the strongest cards that late in the song order.

Turbine” is a little smoother and well-produced than the debut album “Faustrecht” but I still think the latter’s top songs stand up and are slightly better than the best songs from this sequel. Two really good EMB albums it is anyway and Blitzmaschine should reasonably take a place among the really big names of the EBM genre.

Best songs: “Uncontrollable”, “Soviel Mehr”, “Electro Rider”, “Gotcha!”