Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Error"

Æmɨt – “Devourer”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (EP) Digital, vinyl
Skivbolag: Fleisch Records
Releasedatum: 6 maj 2019
Genre: Techno, industrial
Bandmedlemmar: Jonas Fredriksson, Jimmy Svensson, Erik Söderberg
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

En otrohetsaffär som leder till en lysande korsbefruktning

Rytmisk elektronisk och övervägande instrumental musik i allmänhet och i synnerhet den som både av brist på andra termer och ibland av ren lathet ofta samlas under den otydliga paraplytermen “techno” är en nyskapande musikscen i ständig rörelse mot okända mål. Nya stilar skapas hela tiden av nyfikna musiker som för varje år som går ständigt anammar influenser ifrån en allt bredare flora av musik.

Under senare tid har jag kommit på mig själv med att spendera alltmer tid med att utforska just den här, till synes nästintill oändliga, sfären av musikstilar. Monotona basgångar och minimalistiska trumloopar har ju alltid haft en underlig, men effektivt lugnande, effekt på mig och jag vill härmed slå ett slag för att denna fungerar ypperligt i en lång rad sammanhang, även långt utanför de mörka klubbarnas dansgolv. Faktum är ju också att utbytet av influenser mellan musikskapare inom EBM, industri och de som i sin tur är fokuserade på att producera olika former av techno också har pågått länge liksom den svartklädda publikens otrohetsaffär med densamma.

Stockholmsbaserade konstellationen Æmɨt är ett samarbetsprojekt mellan ALVAR-medlemmarna Jonas Fredriksson och Jimmy Svensson (även känd från bland annat Nuclear Sludge, Bleed Out och Yabibo Hazurfa) samt Erik Söderberg som är mest känd från monikers som Dissociō Modus Trāns och Kinder Aus Asbest.

Æmɨts debut-EP Devourer är ett lysande exempel på hur intressant och spännande det kan bli när man fantasi- och lekfullt korsbefruktar technorytmer och EBM-basgångar med mörka electro-industriella ljudpålägg och effekter. Deras sound är ljuvligt mörkt och kusligt, men samtidigt dansant och medryckande. Titelspåret “Devourer” är min personliga favorit men alla spåren innehåller i sig mycket att upptäcka. Medlemmarnas mörka och mystiska röstinslag får mig förresten att tänka på en av mina favoritakter i sammanhanget, den kanadensiska duon ORPHX som jag har följt ända sedan nittiotalet.

Æmɨt bygger upp för att sedan delvis nedmontera lager på lager av med stor finess för att växelvis och med stor precision sedan lyfta fram alla de olika intressanta detaljerna i ljudbilden. EP-formatet passar den här typen av musik perfekt och fyra låtar med en genomsnittlig speltid på kring 5 minuter är alldeles lagom för att hålla intresset uppe. Spåren kräver koncentrerad lyssning för att komma till sin fulla rätt och allra helst avnjuter jag Devourer i ett par hörlurar eller en stereoanläggning av god kvalitet, som verkligen klarar av att plocka fram alla de intressanta detaljerna.

Devourer är ett lekfullt och spännande inslag från tre ytterst begåvade gentlemen, som verkar vara tämligen orädda när det kommer till att ta nya vägar med sitt musikskapande. Æmɨt gästade nyligen den superheta Stockholmsklubben Dark Park och i augusti återfinns de på Kalabalik på Tyrolen vilket det fjärde och avslutande spåret på den här EP:n påminner om.

Vad beträffar Jonas Fredriksson och Jimmy Svensson så skriker mitt dåliga samvete också om att jag inte får glömma bort att påminna om ALVARs senaste, delikat mörka och fullständigt helgjutna fullängdare I Sew a Blanket of All the Broken Clouds, som vi mitt i höststressen tyvärr inte hann med att recensera förra året, liksom samlingsskivan Det är grymt i norr som släpptes av Electronic Emergencies förra året!

Tracklist

01. Devourer (05:17)
02. Error (04:20)
03. Hunter (04:30)
04. Kalabalik (07:22)

(English version below)

 

Infidelity leads to successfull cross-fertilization

Rhythmic, electronic and predominantly instrumental music in general, and in particular that which, both with lack of other terms and sometimes of sheer laziness, is often gathered under the ambiguous umbrella term “techno” is an innovative music scene in constant movement towards unknown goals. New styles are created all the time by curious musicians who, every year that goes by, constantly adopt influences from an ever-expanding flora of music.

Recently, I have come to myself spending more and more time exploring this particular, seemingly endless, sphere of music styles. Monotonous bass aisles and minimalist drum loops have always had a strange, but effectively soothing, effect on me and I would hereby like to state the fact that this kind of music works excellently in a wide range of contexts, even far beyond the dancefloors of the dark clubs. In fact, the exchange of influences between music creators within EBM, industrial and those who in turn are focused on producing various forms of “techno” has also been going on for a long time, as has the black-clad audience’s infidelity deal with the same.

The Stockholm-based constellation Æmɨt is a collaboration project between ALVAR members Jonas Fredriksson and Jimmy Svensson (also known from Nuclear Sludge, Bleed Out and Yabibo Hazurfa, among others) and Erik Söderberg, who is best known from monikers such as Dissociō Modus Trāns and Kinder Aus Asbest.

Æmɨt‘s debut EP Devourer is a shining example of how interesting and exciting it can be when imaginative and playfully cross-fertilizing techno rhythms and EBM basslines with dark electro-industrial sounds and effects. Their sound is delightfully dark and eerie, but at the same time danceable and engaging. The title track “Devourer” is my personal favorite, but all the tracks contain a lot to discover. By the way, the dark and mysterious voice addons makes me think of one of my favorite acts in this context – the Canadian duo ORPHX that I have followed since the nineties.

Æmɨt builds up to then partially dismantles layers upon layers of with great finesse to alternately and with great precision then highlight all the various interesting details in the soundscape. The EP format fits this type of music perfectly and four songs with an average playing time of around 5 minutes are just spot on to keep up interest. The tracks require concentrated listening in order to get to their full right and most preferably I enjoy Devourer in a pair of headphones or a good quality stereo system, which really manages to pick out all the interesting details.

Devourer is a playful and exciting release from three extremely talented gentlemen, who seem to be rather fearless when it comes to taking new paths in their musical creation process. Æmɨt recently visited the smoking hot Stockholm club Dark Park and in August they appear at the Swedish festival Kalabalik på Tyrolen, which the fourth and final track on this EP reminds about.

As for Jonas Fredriksson and Jimmy Svensson, my bad conscience also screams out that I mustn’t forget to remind about ALVAR‘s latest, delicately dark and perfected longplayer I Sew a Blanket of All the Broken Clouds, which we unfortunately didn’t find the time to review in the middle of the autumn stress last year, aswell as the delicate compilation Det är grymt i norr(It’s cruel in the north) that Electronic Emergencies last year!

kFactor – “Ghastly Monolith”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) 2CD, Digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedatum: 2 juli 2015
Genre: Dark electro, electro-industrial
Bandmedlemmar: Lauro Guedes Junior
Land: Brasilien
Recensent: Jens Atterstrand

 

FacebookDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Mångfacetterat mörkt elektroniskt soundtrack

Bakom albumdebuterande kFactor finner vi brasilianaren Lauro Guedes “Junior” och på “Ghastly Monolith” har han satt sin egen touch på ett sound som huvudsakligen har hämtat sin inpireration från den belgiska oldschoolscenen med pionjärer som Dirk Ivens (The KlinikDive) och Gin Devo (Vomito Negro), den brittiska Sheffield-scenens åttiotalsakter som Clock DVA och Cabaret Voltaire men även från de kanadeniska pionjärerna Skinny Puppy.

De suggestiva rytmerna och mörka minimala syntharrangemangen skapar en genomgående härligt krypande känsla och de flesta av spåren, som klockar in på mellan fem och sju minuter, målar sakta upp en tjock ljudbild via långa intron där lager på lager läggs till via trasiga kalla rytmer, analoga basgångar, effekter och mörk ambiens. Sången som i vissa fall blandas om vartannat med väl utvalda samplingar är mörk, väsande och distad.

Albumet är starkast i inledningen med den blytunga “Error” och den ödesmättade och melankoliska “A Blind Spot”“Take a Chance” och “Disorient” är dansant örongodis för alla fans av genren medan spår som “Claustrophobia” och de lite mer tillbakadragna, mörka och mystiska “Lobotomy”“Iron Tree”“Prototype”“Symmetry” sedan tar resan vidare in på en något annorlunda väg innan albumet avslutas med de kraftfullt rytmiska “Casting Shadows” och “Full Pressure”.

Bonusdiscen “Old School Prototype” *** inleder ungefär där den första avslutades. Den långsamt pulserande och kraftfulla “Nature’s Dream” och den snyggt arrangerade och den nattsvarta men samtidigt väldigt melodiösa “Faithful Children” är mina personliga favoriter. Den sistnämnda levereras här även i en riktigt grym remix signerad Serpents vilken även får sällskap av en härligt dansant EBM-version av “You… Worm!” signerad den svenska oldchool EBM-akten Astma.

Den mångfacetterade ljudbilden har ett till synes oändliga djup av mikrodetaljer vilket gör varje lyssning spännande och även om utvalda delar skulle fungera utmärkt på de mörka dansgolven så gör sig “Ghastly Monolith” allra bäst i sin helhet som ett enda långt och mörkt elektroniskt soundtrack.

Med tanke på det stora antalet spår fördelade över två skivor så håller den här fullängdaren en otroligt hög lägstanivå där ytterst få spår, om ens några, egentligen agerar så kallad utfyllnad. “Ghastly Monolith” är ett album jag kommer plocka upp igen och igen för nya resor in i kFactors ljudlandskap.

Det snygga omslaget är förresten designat av Michael Renfield och för den välljudande och dynamiska mastern står Martin Kraus (från Pyrroline och Nordslacht).

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

kfactor

01. Error (05:26)
02. A Blind Spot (05:38)
03. Take A Chance (04:28)
04. Claustrophobia (04:12)
05. Disorient (05:47)
06. Lobotomy (04:43)
07. Iron Tree (03:57)
08. Prototype (06:14)
09. Symmetry (05:48)
10. White Monolith (06:41)
11. You… Worm! (05:02)
12. Parallel (05:43)
13. Chrome (04:48)
14. Casting Shadows (05:13)
15. Full Pressure (04:56)

 

Bonusdisc “Old School Prototype” ***

01. Humans (05:44)
02. Nature’s Dream (04:39)
03. Auto-Darwin (04:37)
04. Faithful Children (06:07)
05. The Right Course (05:29)
06. For Vultures (04:35)
07. No Land (04:30)
08. A Dead Place (05:39)
09. Images Of A New World (05:41)
10. A Dead Place (Jihad Remix) (04:58)
11. Symmetry (Pyrroline Remix) (05:06)
12. A Blind Spot (Fully Automatic By Soillodge) (04:39)
13. Faithful Children (Serpents Remix) (06:00)
14. You… Worm! (Astma Remix) (04:53)
15. Prototype (Rapid Prototyping By Tri-State) (04:59)

 

(English version below)

Multifaceted dark electronic soundtrack

Behind the album debutant kFactor, we find the Brazilian Lauro Guedes “Junior” and on “Ghastly Monolith” he has put his own touch to a sound mainly influenced by Belgian oldschool scene pioneers like Dirk Ivens (The Klinik, Dive) and Gin Devo (Vomito Negro), British Sheffield scene’s eighties acts like Clock DVA and Cabaret Voltaire but also the Canadian pioneers Skinny Puppy.

The suggestive rhythms and dark minimal synth arrangements creats a consistently delightful tingling and most of the tracks, which clocks in at between five and seven minutes, slowly paint up a thick soundimage through lengthy intros where layer upon layer is added by broken cold rhythms, analog basslines, effects and dark ambience. The vocals, that in some places are mixed up with well-selected samples, are dark, wheezing and distorted.

The album is strongest at the beginning with the leaden “Error” and the omnius and melancholic “A Blind Spot”. “Take a Chance” and “Disorient” are danceable ear-candy for all fans of the genre, while tracks like “Claustrophobia” and the slightly more reticent, dark and mysterious “Lobotomy”, “Iron Tree”, “Prototype”, “Symmetry” then takes a slightly different approach until the album ends with the powerful and rhythmic “Casting Shadows” and “Full Pressure”.

The bonus disc “Old School Priotiotype” begins roughly where the first ended. The slowly pulsating and powerful “Nature’s Dream” and the nicely arranged and pitch black but also very melodious “Faithful Children” are my personal favorites here. The latter also comes in a really cruel remix by Serpents, who’s remix is also joined by a lovely EBM-to-the-floor version of “You.. Worm!” by swedish oldschool EBM act Astma.

The multifaceted sound image has a seemingly endless depth of micro details which makes every listening exciting and although selected parts would work great on the dark dance floors “Ghastly Monolith” works best in it’s entirety as a long and dark electronic soundtrack.

Considering the large number of tracks spread over two discs the lowest level on this longplayer is incredibly high. Few traces of so called fillers, if any, can be found. “Ghastly Monolith” is one of those albums I will pick up again and again for repeated journeys into the soundscape of kFactor.

The stylish cover is by the way designed by Michael Renfield and the dynamic and great sounding master is done by Martin Kraus (from Pyrroline and Nordslacht).