Subscribe via: RSS

Tag Archive | "COP International"

Coldkill – “Distance by Design”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) Vinyl***, digital
Skivbolag: COP International
Releasedatum: 12 maj 2017
Genre: EBM, synthpop
Bandmedlemmar: Rexx Arcana, Eric Eldredge
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

FacebookLast.fmtidalSpotifyDiscogsBandcampSoundcloud

(English version below)

Nygammal EBM-pop från erfaren duo

Det är inte bara det Vancouver-influerade electro-industrial-soundet som verkar ha hittat sin väg tillbaka just nu. Under den nya monikern Coldkill så har Rexx Arcana (från FGFC820 och Bruderschaft) och Interface-bekantingen Eric Eldredge slagit sina påsar ihop för att skapa en alldeles egen personlig hyllning till musiken som sannolikt har inspirerat de båda på vägen fram till deras egna nutida musikskapande.

Via monotona rytmer, dova analoga basgångar och repetetiva melodislingor ackompanjerade av klassiska synthljud och simpla trummaskinskomp, så levererar Coldkill sin personliga tolkning av den gamla skolans mörka EBM-doppade synthpop. Låtmaterialet på “Distance by Design” för mina tankar till en lång rad band som skördade stora framgångar under tiden då det begav sig, någonstans under slutet av 80- och början och mitten av 90-talet.

Även om det grundläggande konceptet av naturliga skäl kan uppfattas som tämligen förlegat, så överraskar Coldkill mig positivt flera gånger om. De båda herrarna är ju verkligen inga duvungar som låtskrivare och producenter och ett antal av spåren står sig faktiskt riktigt bra, även med dagens mått.

Allra bäst gillar jag den dansanta “In Here” som med sin greppvänliga refräng inleder albumet efter det något kryptiska introspåret “All is Not Fine…”. De som önskar en modernare touch bör förresten inte missa Assemblage 23‘s remix av låten som dyker upp som bonusspår på slutet av vinylutgåvan. “Angel Unaware” för sedan tankarna till The Neon Judgment medan “I’m Yours” upprepar mycket av stilen i de inledande två spåren. “Black or White” ger mig en flashback från något i stil med Absurd Minds tidiga material medan den entoniga synthdiscodängan “Systematic” hade platsat perfekt på en remixtolva från någon akt utgiven av Zoth Ommog Records i början av nittiotalet. Det mörka och melankoliska mellantempospåret “Leave it All Behind” är ytterligare en favorit som tacksamt bryter mönstret och skiftar tempot.

“Distance by Design” är å ena sidan ett relativt slätstruket album där upprepningarna duggar ganska tätt. Men samtidigt får mig inte heller att enbart tänka tillbaka på fornstora dagar, som den nostalgiker jag är, då det också innehåller en god handfull bra låtar som jag garanterat kommer få anledning att återvända till.

De av er som vill ha bonusspåren, som förutom den tidigare nämnda Assemblage 23-remixen även inkluderar en remix av Eskil Simonsson från Covenant på “I’m Yours” samt bonuslåten “Torture”, bör beställa vinylutgåvan genom att klicka på “order now”-knappen ovan.

Bästa spår: “In Here”“Systematic”“Leave it All Behind”

Tracklist

01. All Is Not Fine… (01:45)
02. In Here (04:10)
03. Angel Unaware (05:08)
04. I’m Yours (06:12)
05. Black Or White (04:45)
06. Distance By Design (05:21)
07. Memories (05:35)
08. Systematic (06:24)
09. Leave It All Behind (06:02)
10. Fables (07:32)
11. In Here (Assemblage 23 Mix) (04:02) ***
12. I’m Yours (Covenant Mix) (05:48) ***
13. Torture (05:36) ***

(English version below)

New oldschool EBM pop from the experienced duo

It’s not just the Vancouver-influenced electro-industrial sound that seems to have found its way back in this moment in time. Under the new Coldkill moniker, Rexx Arcana (from FGFC820 and Bruderschaft) and Interface’s Eric Eldredge have put their minds together to create their own personal tribute to the music that has probably inspired both of them on their way to their own contemporary music creations.

Through monotonous rhythms, lowered discrete analogue basslines and repetitive melodies accompanied by classical synths and simple drum machine beats, Coldkill delivers thir own personal interpretation of the old school’s dark EBM-dipped synthpop. The song material on “Distance by Design” makes me think of a number of bands that had great success back in the days, somewhere in the late 80’s and early and mid 90’s.

Although the basic concept for natural reasons can be perceived as quite old and done, Coldkill surprises me positively several times. The two gentlemen are really no puppets as songwriters and producers, and a number of tracks are actually really good, even with today’s measurements.

Best of the bunch I like dancable “In Here”, which, with its graceful chorus, starts the album after the somewhat cryptic intro “All is Not Fine …”. Those who wish for a more modern touch should by the way not miss Assemblage 23’s remix of the song that appears as bonus tracks towards the end of the vinyl edition. “Angel Unaware” makes me think of The Neon Judgment while “I’m Yours” repeats much of the style in the initial two tracks. “Black or White” gives a flashback of early days of Absurd Mind while the enthousiastic synth disco sound of “Systematic” would have fitted perfectly on a remix 12″ from some act released by Zoth Ommog Records back in the early nineties. The dark and melancholic “Leave it All Behind” is another favorite of mine, that gratefully breaks the pattern and changes the pace.

“Distance by Design” is on one hand, a relatively flat album which repeats the same concept many times over. But on the other hand, I don’t only enjoy this album for the flashbacks of the old, like the nostalgic I am, as it also contains a good handful of great songs that I surely would want to return to.

The ones of you who would want the bonus tracks, that except the before mentioned Assemblage 23 remix also includes remix of “I’m Yours” by Eskil Simonsson from Covenant and the original track “Torture”, should order the vinyl edition by clicking the “order now” button below.

Best tracks: “In Here”“Systematic”“Leave it All Behind”

Tolchock – “Elements of Rage”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: COP International
Releasedatum: 11 mars 2015
Genre: Electro, Industrial, Industrial Metal
Bandmedlemmar: Jens Persson, Christer Lundmark, Michael Forslund, Jenny Runa
Land: Sverige
Recensent: Nicko Smith

HemsidaFacebookMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudBandcampYoutubekollapslogga

(English version below)

Norrlänsk synth från de bästa av elektroniska världar

En euforisk lättnad infinner sig när jag lyssnat genom “Elements of Rage” några gånger. Det här är skivan som Tolchock förmodligen har väntat hela sin karriär på att göra. Den har lyckats fånga upp allting som är det bästa med bandet och de har lyckats föra samman det musikaliska spretandet i sitt eget universum.

Efter den halvsömniga, men helt okej föregångaren “Wipe Out, Burn Down, Annihilate” – som anlände för nåt decennium sedan – så har Tolchock överträffat sig själva på sitt nya album.

Inledande “Time to Breath” är en redig dansgolvhit där Sundsvallskvartetten låter som de själva valt att beskriva sin musik: En physical music machine där EBM, crossover, techno-trash och rave-metal blandas friskt. Och det fungerar riktigt, riktigt bra!

Nästföljande “Selfextractor” är en fantastiskt snygg och komplex synthhistoria. Här låter bandet till och från som om The Prodigy börjat lira EBM och det här är det jag älskar mest med den här skivan, att den är fylld med överraskningar och att musikhantverket är på elitnivå.

Här visar även det senaste tillskottet i bandet, Jenny Runa, att hon tillsammans med orginalsångaren Jens Persson blir en superb enhet som hanterar mikrofonerna galant. Hon passar in som handen i handsken i Tolchock och är det bästa bandet kunde tillföra i sin musikaliska höst (detta kan enligt rykten bli bandets sista album).

För att gå tillbaka till “Elements of rage” – “Made to break” heter nog den bästa låt jag hört på riktigt länge. Det är en tillbakalutande 90-talsdoftande historia som jag bara inte kan sluta lyssna på. Ena stunden låter det som om Nine Inch Nails har smugit sig in i Tolchock-land för att sedan smyga ut som ett elektroniskt Sisters of Mercy. Det är musikalisk cirkus som jag har i mina hörlurar. Och jag älskar det.

Samplingar som skickar sinnet till 90-talet och lyrik som behandlar mänsklighetens galenskaper fungerar perfekt ihop med musiken. Det finns nåt klaustrofobiskt och personligt i texterna som mer eller mindre behandlar en värld som håller på att gå åt skogen och mitt upp i allvarets hetta i Tolchocks musik och lyrik så är det den lekfullhet och kärleken till genren som gör att bandet bevisar att de tillhör de främsta med “Elements of Rage”.

När avslutande favoriten, den tungt gungande “Face – Name – Brand” når sitt slut, vill jag bara börja om från början igen.

De avslutande fyra remixerna – av bland andra Biomekkanik och Blipp är helt intakt med resten av skivan – även om orginallåtarna kammar hem förstapriset. Lägg till ett grymt snyggt omslag som biter tag i blicken och en av årets skivor är redan här. Norrlänsk synth från de bästa av elektroniska världar.

9/10 MÄSTERVERK!

Tracklist

tolchock

01. Time to Breathe (04:25)
02. Selfextractor (05:06)
03. Firecell (04:50)
04. Made to Break (05:42)
05. Down in the hole (05:50)
06. Walk of Shame (04:50)
07. Day of Rage (05:28)
08. Face – Name – Brand (04:55)
09. Time to Breath (Machinista remix) (04:02)
10. Down in the Hole (Biomekkanik remix) (03:59)
11. Selfextractor (Red Mecca remix) (03:55)
12. Time to Breath (Blipp remix) (03:23)

 

Swedish electro from the best of worlds

Euphoric relief comes to me when I’ve listened to “Elements of Rage” a few times. This is the album that Tolchock probably have been waiting their entire career to make. It has managed to catch up on all the best things about the band and they have managed to bring together all the great diversity they’ve created in their own musical universe.

After a little bit tired, but perfectly okay predecessor “Wipe Out, Burndown, Annihilate”, that arrived something like a decade ago, Tolchock have surpassed themselves on their new album.

The initial “Time to Breath” is an hearty dancefloor-filler where the Sundsvall-based quartet sounds like the band choses to decribe their own music: A physical musicmachine where EBM, crossover, techno-trash and rave-metal are mixed. And it works really, really well!

The next one – “Selfextractor” – is a wonderfully stylish and complex electro-tale. On parts of this one the band sounds something like if The Prodigy started playing EBM and this is what I love most about this album. It’s filled with surprises and the musical craftsmanship are at the elite level.

It also presents the latest addition to the band: Jenny Runa. She, along with the main vocalist Jens Persson comes together as a superb device that manages their microphones splendidly. She fits like a glove in Tolchock and is the best the band could bring to its musical finale (rumours say that this may ery well be the band’s final album).

So, back to the album.. “Made to Break” is probably the best song I’ve heard in quite some time. It’s a reclining 90’s fragrant story that I just can not stop listening to. One moment it sounds like Nine Inch Nails has crept into Tolchock country and then it sneaks out as an electronic version of Sisters of Mercy. It is musical circus that I have in my headphones. And I love it!

Samples that sends the mind to the 90’s and poetry that deals with all of mankind’s follies works perfectly with the music. There is something claustrophobic and personal in the lyrics that more or less deal with a world that is going to hell, and in the midst of earnestness heat in Tolchock‘s music and poetry, it’s the playfulness and love of the genre that proves that they belong among the best in the genre with “Elements of Rage”.

By the time that my favourite song – the heavy rocking “Face – Name – Brand” reaches its end, I just want to start over again.

The final four remixes by (among others) Biomekkanik and Blipp is fully intact with the rest of the album – although the original songs scoops the first prize. Add to that a cruel and neat album-cover that bite your eyes and one of the year’s top albums has allready arrived. The best of electronic worlds from the north of Sweden.

C-Lekktor – “Final Alternativo”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: COP International
Releasedatum: 25 februari 2014
Genre: Dark electro, Harsh EBM
Bandmedlemmar: Marco Barrientos, (Jorge Mauricio), (Jamie Nova) 
Land: Mexiko
Recensent: Thomas Hulteberg

FacebookTwitterMyspaceLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnation

(English version below)

Viva Mexico!

Om jag skulle fråga mina vänner som är synthare om de kände till något band från Mexiko som är värt att lyssna på hade nästan alla direkt svarat Hocico utan att tveka. Hade jag frågat vidare efter fler band så hade ett ganska litet antal svarat Amduscia och väldigt få hade svarat C-Lekktor. Själv älskar jag Hocico, är skeptisk till Amduscia efter ett mycket pinsamt live-framträdande på WGT och är hyfsat förtjust i C-Lekktor som nu släpper sin tredje skiva “Final Alternativo”. Anledningen till att jag tar upp de två andra banden i den här recensionen är naturligtvis deras gemensamma ursprung.

“Final Alternativo” innehåller 11 låtar och är producerad av Jan Lehmkämper från X-Fusion som verkligen har gjort en dunderproduktion. Ljudet på skivan är rent och mycket nyanserat, det är lätt att fastna för melodierna och de tunga basgångarna. Det enda jag har att anmärka på är sången som är distad bortom vett och sans och gör det nästan omöjligt att uppfatta texterna. Distad sång är ett gemensamt drag för Mexikos tre stora elektroniska band men på “Final Alternativo” hörs inte ett enda sjungit ord och därför är det omöjligt för mig att skriva något om texterna.

Skivan inleds med “Despues del Apocalipsis” som sparkar igång i ett ganska lågt tempo väl lämpat för svettiga dansgolv. Mot slutet sänks tempot ytterligare till en riktigt vacker brygga som bygger upp  inför den avslutande refrängen. Basen dunkar aggressivt i ett snyggt samspel med trummorna och slingorna. Som en elegant accent ligger sången väldigt högt och skänker låten en hård egg att njuta av.

Betydligt högre tempo är det i skivans näst sista låt “Metpo” som nästan går över från EBM till powernoise. Det är skivans absolut hårdaste spår och det ligger väldigt mycket oljud och trycker på trumhinnorna. Sången har fått stå tillbaka för samplade röster vilken är en skön variation. En snygg paus mitt i låten ger andrum och bryts av med vansinnigt snabba trummor och en simpel men snygg melodi.

Överlag så gillar jag “Final Alternativo”. Tempot är högt i de flesta låtar, produktionen är superb och det finns en hel del minnesvärda melodier. De låtar jag uppskattar mest är de som är mer eller mindre instrumentala eftersom sången är så förbannat irriterande. Att C-Lekktor överhuvudtaget bryr sig om att skriva texter är för mig ett mysterium eftersom de tillför absolut ingenting till musiken.

Bästa Låt: “Dirty Elekktro Sex”
Sämsta Låt:  “Promised Land”

6/10 BRA!

Tracklist

c-lekktor

01. Despues Del Apocalipsis (04:50)
02. Promised Land (04:42)
03. Dirty Elekktro Sex (04:07)
04. Agressive Mutilation (04:52)
05. Baktun 13 (03:15)
06. No Side Effects (04:41)
07. Solo En La Oscuridad (05:10)
08. Paralisi (04:41)
09. Words of Evil (I Still Listen to Them) (05:10)
10. Metpo (05:13)
11. Final Alternativo (02:36)

 

Viva Mexico!

If I would ask my electrohead friends if they knew any bands from Mexico worth listening to all of them would probably reply Hocico without a doubt. If I would ask for more bands a few of them would add Amduscia and quite few would mention C-Lekktor.

Personally I love Hocico, I’m quite sceptital to Amduscia after an embaressing live-performance at WGT while I’m fond of C-Lekktor who now have released the third album “Final Alternativo”. The reason that I’m talking about the other bands in this review are obviously their common origin.

“Final Alternativo” contains 11 songs and it’s produced by Jan Lehmkämper from X-Fusion who’s made a superb production. The sound of this album is clean and very nuanced and it’s easy to get caught on the melodies and the heavy basslines. My only remark would be the vocals that are distorted beyond all reason and senses and makes it almost impossible to percieve the lyrics. Distorted vocals are something that the three biggest Mexican electronic bands have in common but on “Final Alternativo” not a single world can be heard and that makes it impossible to write anything about the lyrics.

The album starts with “Despues del Apocalipsis” that kicks in a lower tempo well adjusted for a sweaty dancefloor. At the end the tempo is lowered even further into a beautiful bridge that builds up to the final chorus. The bassline pounds on aggresively in a neat cooperation with the drums and the lines. With a stylish accent the vocals are very loud and gives the song a hard edge to enjoy.

A much higher pace can be found on the disc’s penultimate song “Metpo”, that almost brings the sound from EBM to powernoise. It’s the album’s hardest track with alot of noise attacking your eardrums. The vocals being put on hold for more sampled voices which gives a nice variation. A neat pause in the middle of the song gives some breathing space and then being cut off with furiously fast drums and a simple but neat melody.

Overall I like “Final Alternativo”. The tempo is high in most of the songs, the production is superb and it contains some memorable melodies. The songs I appreciate the most are the ones that are more or less instumental because the vocals are so damn annoying. That C-Lekktor even bothers with writing lyrics is a mystery to me because it doesn’t add anything whatsoever to the music.

Best song: “Dirty Elekktro Sex”
Worst song: “Promised Land”

 

FGFC820 – “Homeland Insecurity”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album), CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: NoitekkDeathwatch Asia
Releasedatum: juni 2012
Genre: Harsh EBM
Recensent: Jens Attertrand

För många upprepningar ger trötta öron trots snyggt paket

FGFC820 albumdebuterade med “Urban Audio Warfare” under 2006. Detta efter att bandet plockats upp av tyska Black Rain-dotterbolaget NoiTekk (och dess nordamerikanska samarbetspartner COP International) och i sin tur Jamie Novas japanska skivbolag Deathwatch Asia.

Uppföljaren “Law & Ordnance” släpptes 2008 och efter förra årets remix-EP “Defense Condition 2”, så är nu den New York-baserade duon, som består av Rexx Arcana (aka Rik Millhouse) och Dräcos (aka Nick Roth) tillbaka med nya albumet “Homeland Insecurity”.

Trots debut med FGFC820 såpass sent som under mitten av 2000-talet så är de båda medlemmarna definitivt inga nykomlingar på den elektroniska musikscenen. Duon har arbetat som DJ’s och med promotion – bland annat av storheter som Skinny Puppy och Ministry genom åren. Rik har gästspelat med band som The Retrosic,  Neikka RPM och Davantage-sidprojektet Supreme Court och han är även känd för att ha dragit ihop det kollektiva projektet Bruderschaft tillsammans med Sebastian Komor (känd från bland annat Icon of Coil, Komor Kommando och en rad andra projekt),  VNV Nation-sångaren Ronan Harris, Stephen från Apoptygma Berzerk och Covenants Joakim Montelius.

Nick Roth i sin tur har bakgrund i industrial-bandet Disciples of Astaroth och har figurerat i kända DJ-bås både i Mexico och tyska Leipzig. Under nittiotalet startade han också Subsurface Productions och har släppt remixer under flera olika alias bland annat Von Strecker och Dräcos Von Strecker.

Att FGFC820 andas militära influenser ut i fingerspetsarna och i synnerhet nordamerikanska sådana är det nog ingen som har missat vid det här laget. Texterna innehåller ofta kraftig och välriktad kritik mot bandmedlemmarnas hemland USA och all den problematik landet varit med om i modern tid. På “Homeland Security” levererar man i mångt och mycket en upphottad version av det man gjort tidigare. Utvecklingen rent produktionsmässigt har gått framåt med stormsteg jämfört med bandets tidigare alster och det mesta låter mer genomarbetat än tidigare.

Ljudbilden är bombastisk, kraftfull och fylld med samplingar som på ett snyggt sätt vävs in i ljudmattan. Komponenterna med de skrikande leadsyntharna (som är så typiska för genren) tillsammans med det stundtals rasande tempot och trasiga maskinella rytmerna finns alla där. Faktum är att “Homeland Insecurity” nog innehåller (på gott och ont) de flesta signifikativa moment som musik i den här genren bör innehålla enligt mall 1A – allt toppat (givetvis) med en aggressiv och hårt distad sång. Helheten är ganska snyggt paketerad och producerad, i alla fall innan man hunnit klippa av snörena och gått in på djupet.

I sina bästa stunder låter FGFC820 som ett möte mellan danske Leaether Strip under Claus Larsens råa period i början av nittiotalet (tänk “Object V”, “Steal!” och så vidare..) och modernare militärinfluerade band som Tyske LudderNachtmahr och Feindflug.

FGFC820 sparar inte på krutet någonstans på “Homeland Insecurity” och redan från ruta ett är det full fart framåt i pansarvagnen – i alla fall under den första halvan! Som ett försök till att ge lyssnaren något form av andrum mellan varven så har man (strategiskt) spridit ut tre instrumentalspår titulerade “Resolution 10”, “Resolution 11” respektive “Resolution 12” i tracklisten.

Längre in på albumet finner man även ett par mer melodiösa spår i lägre tempo som bryter av något. Men trots dessa försök till variation så blir öronen snabbt trötta låtmaterialet är ojämnt och känslan av upprepning infinner sig tyvärr vid flera tillfällen.

Några höjdpunkter finns dock: Tredjespåret “Legion”, den svepande melodiösa “Lost” (med ett härligt inslag av synthpiano!) och den ödesmättade “Love Until Death” är alla tydliga bevis på att FGFC820 faktiskt kan mer än att sätta ihop militärsamplingar med snyggt programmerade hårda trumrytmer och analoga basgångar!

Bonusdiscen ** i sin tur innehåller inte mindre än femton (!) remixer och några av dessa är värda att nämnas lit extra: Leaether Strip inleder med en något avskalad och rapp “Crush”, Holländska Grendel levererar en väldigt snygg och atmosfärisk “Revolt Resist”. Dirty Bird 13 ger i sin tur en rå och avskalad dansgolvsversion av “Lost” medan nykomlingarna i Blakopz bantar ner och bombar sönder “Doctrine” så det står härliga till!

Tracklist

 1. Call to Glory  5:33
 2. Insurrection  4:24
 3. Legion  5:01
 4. Resolution 10  2:55
 5. Revolt Resist  5:45
 6. Lost  5:21
 7. Crush  5:01
 8. Resolution 11  3:06
 9. Love Until Death  5:19
 10. Relapse  5:06
 11. Resolution 12  3:22
 12. In Country  4:43
 13. Sound & Fury  4:45
 14. Doctrine  4:46

Tracklist Bonus Disc **

 1. Crush (Leaether Strip Remix)  5:23
 2. Doctrine (Kervorkian Death Cycle Remix)  4:34
 3. Call to Glory (Vigilante Remix)  3:19
 4. Lost (Winterkrieg Remix)  4:38
 5. Legion (Aslan Faction Remix)  4:38
 6. Revolt Resist (Grendel Remix)  4:25
 7. Crush (Sitd Remix)  5:00
 8. Doctrine (X-Rx Remix)  3:15
 9. Lost (Dirt Bird 13 Remix)  5:31
 10. Relapse (Hate Dept. Remix)  4:37
 11. Call to Glory (Fabrikc Remix)  6:04
 12. Doctrine (Blakopz Remix)  4:40
 13. Sound & Fury (Vault-113 Remix)  6:28
 14. Legion (Ivardensphere Remix)  5:38
 15. Relapse (Panic Lift Remix)  4:22

Object – “Mechanisms Of Faith”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) 2CD, Digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedatum: 12 januari 2012, 2 mars 2012
Genre: Electro-industrial, dark electro
Bandmedlemmar: Andreas Malik
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

 

 

Högteknologisk industrial i en fantastisk electrosymfoni

Andreas Malik är med sitt soloprojekt Object tillbaka med ett nytt dubbelalbum fyra år efter föregångaren “The Ethane Asylum”. Albumet släpptes på det relativt nystartade amerikanska skivbolaget Electro Aggression Records, som började som en underavdelning till amerikanska Vendetta Music, men som numera ligger under COP Internationals tak. EAR fokuserar enligt grundaren Nader Moumneh på att släppa album och kompilationer med autentisk komplex mörk electro. Detta album är blott den andra releasen från EAR efter den hyllade kompilationen “Old School Electrology Volume One” från förra året.

“Mechanisms of Faith” bjuds vi på en resa genom en dyster framtidsvärld på klassiskt industrial-manér där det inte finns plats för varken glädje eller hoppfulla drömmar. Texterna avverkar teman som droger, depressioner, vansinne och social fobi i ett högteknologiskt samhälle. Detta återspeglas i de framtidsosande låttitlarna som andas dystopisk cyberpunk: Ett stort plus!

Albumet rivstartar med den fantastiska “Mescaline Crisis”, där Object samarbetar med Fïx8:Sëd8. Inledningsspåret är aggressivt och snabbt och den mest dansvänliga på hela albumet. Man känner genast igen soundet som är snarlikt det som tysken har producerat de senaste tio åren, men utan att det känns upprepande. Man tror att albumet kommer fortsätta i samma snabba och semi-dansanta stil men tempot är tvärtemot genomgående lågt. Detta är något som utmärker “Mechanisms of Faith” från inte minst det förra albumet.

Till skillnad mot de mer dansvänliga eller gitarrbaserade släktgrupperna använder inte Object 4/4-basgång i någon låt förutom i femte spåret “State of Reality” och gitarrer eller akustiska instrument hörs inga spår av.  Över huvud taget är albumet ett genomelektroniskt sådant och inte ens sången lämnas omanipulerad vid något tillfälle. Den är starkt distortad och låter snarlik på samtliga spår där Andreas Malik sjunger. Det är på det första och nionde spåret “Soul Seeking” som gästgrupper bidrar med sången, i det senare fallet projektet LPF12.

Som alla goda producenter inom denna subgenre använder sig Andreas av många samplingar inbakade i spåren. Dessa kan ibland kännas malplacerade och otydliga – och tar i vissa fall över – men är inget som stör ljudbilden. Jämförelsevis kan man säga att samplingarna i både Front Line Assembly-, Rome- och Dead When I Found Her:s verk passar in perfekt i det som de vill förmedla med sin musik.

Förutom den mediokra “Density of Fear” (remixen på bonusdiscen “Old School Conspiracy” är bättre!) håller alla spår en genomgående hög kvalité där vissa partier är fullkomligt lysande. Men dessa utnyttjas inte till fullo i den relativt standardiserade mallen låtarna följer på detta album. Det fjortonde spåret “Empires in Peril (Album version)” är ett drivande industriverk i lugnt tempo med smattrande elektroniska trummor och basgång och är en av Objects bästa genom karriären.

Första delen av albumet avslutas med “Each Slow Turn”. Spåret börjar lugnt men ökar snabbt i intensitet och precis vid klimaxet väntar man sig en dansant och euforisk klubbhit men tempot återgår till ett malande elektroniskt groove. Detta är i mina ögon synd då denna avslutning hade satt Object på kartan som en akt som inte bara producerar stämningsfull industrial utan också fullblodad dansmusik.

Andra delen av albumet, som går under namnet “Old School Conspiracy”, är en remixsamling av nya och gamla låtar. Artister som Controlled Fusion (Dennis Ostermann från In Strict Confidence), Brain Leisure (som också mastrat albumet), amGod och Robotiko Rejekto har arbetat om några utvalda pärlor. Robotiko Rejekto som för 20 år sedan släppte musik i gränslandet mellan industrial och techno har inte varit aktiva sedan dess och gör nu comeback med en remix på detta album och en kompilation av deras tidigare verk. Bland medlemmarna ingår veteranen Andreas Tomalla som är känd från det i trancescenen välkända aliaset Talla 2XLC, men också från den gamla EBM-akten Bigod 20.

Man hade kunnat förvänta sig en större variation på de remixade spåren. Remixerna på “Mescaline Crisis” och “Morphine Desire” utgör nästan halva “Old School Conspiracy”. “Morphine Desire” är bland de bästa spåren på “Mechanisms of Faith” och remixerna är som bäst experimentiella versioner av originalet. Men remixalbumet avslutar starkt med de två tidigare osläppta originalspåren “Static Motion” och “End of Time”.

Jag kan efter otaliga genomlyssningar av “Mechanisms of Faith” konstatera att Object återigen levererat ett riktig starkt album. Och visst får man vibbar från den gamla skolans elektroniska sound och det fungerar lysande även år 2012. Det i sig är ett tecken på att denna typ av musik är odödlig!

Tracklist – “Mechanisms Of Faith”

 1. Mescaline Crisis (feat. Fix8:Sëd8)  4:42
 2. Neural Explosions  6:26
 3. The Mechanisms Of Faith  5:12
 4. Dream Collector  4:01
 5. State Of Reality  6:32
 6. Blind Obedience  5:54
 7. Under Zero Halo  5:14
 8. Distant Memories  3:59
 9. Soul Seeking (feat. LPF12)  4:59
 10. Morphine Desire  5:46
 11. For Eternity  4:53
 12. Density Of Fear  5:03
 13. Urban Claustrophobia  3:22
 14. Empires In Peril (Album Version)  6:22
 15. Each Slow Turn  4:29

Tracklist – “Old School Conspiracy”

 1. Blood Patch (Remix – Robotiko Rejekto )  4:22
 2. Blood Patch Part 2 (Remix – Controlled Fusion)  7:38
 3. Density Of Fear (Remix – Brain Leisure)  7:33
 4. Mescaline Crisis (Burnout) (Remix – Sleepwalk)  4:36
 5. Mescaline Crisis (Acoasm) (Remix – Second Disease)  4:52
 6. Blood Patch (Alternative Instrumental Version 2011)  4:35
 7. Morphine Desire (Analgetic TB-Mix) (Remix – amGod)  5:50
 8. Mescaline Crisis (Remix – RED+TEST)  5:44
 9. Morphine Desire (Reform) (Remix – One Eye Wanders)  5:27
 10. Existence On Trial (Abscess(ed)) (Remix – Abscess)  5:30
 11. Morphine Desire (Remix – Jihad)  7:33
 12. Existence On Trial (Remix – Pyrroline)  5:07
 13. Static Motion (Unreleased Demo)  4:58
 14. End Of Line (Unreleased Demo)  6:16

Pågående extraspänning från C-Lekktor

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Efter att på egen hand ha debuterat med “Re-A-Gression” under 2004 och följt upp med “Cloned And Mutated” (2007), “Refusing The Paradise” (2007) så signade C-Lekktor ett distributionsavtal med amerikanska COP International under 2008, där man också släppte senaste albumet “The Silence Procession” senare samma år.

Under 2010 släppte man EP’n/minialbumet “Suicidas Tendencias” och nu är den Mexico City-baserade harsh-EBM/dark electro-duon, som frontas av Marco Antonio Barrientos tillbaka med nytt material via albumet “X-Tension In Progress” som innehåller tretton nyskrivna spår.

(Lyssna på smakprov nedan).

C-Lekktor grundades i början av 2000-talet av den forne discjockeyn Marco och Libre Experimento-medlemmen Rene Martínez (som numera ersatts med Jorge M). Bandet presenterade för första gången under 2003 när man medverkade på Delirium Club-samplern “Electro for the Masses” och har sedan dess spelat live vid flertalet av de stora festivalerna i Sydamerika och USA och agerat förband till flera av scenens storheter.

X-Tension In Progress” släpps den 27 april via COP International.

Tracklist

 1. Plug In
 2. Hellektro Convulsion Therapy
 3. Alteracion
 4. Dark Reflection
 5. El Comienzo De La Muerte
 6. In Memorian
 7. X-Tension in Progress
 8. Wrecked
 9. Sick Of You
 10. Welcome to My World
 11. Trastorno
 12. In the Other Life
 13. Hardbeat [Mu]-Sickk

X-tension in progress preview 1 by Markko C-lekktor
X-tension in progress preview 2 by Markko C-lekktor

T.W.A.T. skriver på för EK Product

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Efter att under det förra året ha plockats upp av COP Internationals dotterskivbolag Machineries Of Joy, där man efter EP’n “Working Class Love” gjorde officiell albumdebut med “Blood, Sweat and Teargas”, så skiftar nu T.W.A.T. skivbolag inför bandets andra album “We Live To Work and Thrive”.

Den svenska oipunk-influerade oldschool-EBM-duon, som består av Martin och Mary Slevin Sax, har nyligen signat för EK Product, skivbolaget som sedan tidigare huserar flera svenska band som Endless Shame, Batch ID och Restricted Area. Det italienska skivbolaget har under de senaste åren satsat hårt och även plockat upp bland annat ungerska Escalator, franska Karbu 38 och finska Oldschool Union.

Bandets andra fullängdare är under produktion och landar senare under våren.

(Lyssna på en demo på nya låten “(Ob)scene” nedan!)
T.W.A.T. – (Ob)Scene (demo) by EK Product

T.W.A.T. – “Working Class Love”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: Digital
Skivbolag: Machineries Of Joy
Releasedatum: 28 mars 2011

Genre: Oldschool EBM

7/10

Lovande debutanter lyfter fram punkkänslan i body

Debuterande svenska duon T.W.A.T. blandar robust, gammaldags EBM med attitydoch etos från oi-punken. “Oi!BM”, som bandet själva kallar det! Det är en tilltalandeidé, att lyfta fram samhörigheten mellan punk och den elektroniska musik som komatt kallas EBM. Något som kanske glöms bort idag, då den mesta elektroniska musikbyggs i datorer och är designad in i minsta detalj. Här bjuds vi på tre låtar som ärrelativt korta, slagkraftiga och karaktäriseras av en pang-på-röbetan-estetik. Inget finlir, alltså.

Funkar det då? Ja, hyfsat, skulle jag vilja påstå. Jag kanske skulle önskat lite meraggressivitet och jävlar-anama för att verkligen understryka punkkänslan, men det ärtillräckligt mycket attityd i musiken för att ge ett kaxigt och respektlöst intryck!

Inledande “Working Class”, som vi även får två remixer av, är en rätt medryckandesak som blandar typiskt body-sväng i verserna med mer punk-röj i refrängerna.De har även lagt in en (över)tydlig referens till Cockney Rejects klassiska ”Oi, Oi,Oi!” här. “Lovesong” är mer renodlad body, och håller kvalitetsnivån uppe. Jagföredrar nog den remix av låten vi också bjuds på framför originalet. I “United” fårduons kvinnliga halva stå för sången. Variation förnöjer! Detta är ett energiskt ochuppkäftigt spår som ger mersmak. Passande för EP’ns sista spår.

Denna EP funkar utmärkt som aptitretare på vad som komma skall från dettaband. De lyckas presentera sin idé på ett effektivt sätt och visar vilken kraftfullkombination ett enkelt sound och en innerlig attityd är. Lovande!

// Anders Eklund, ElektroSkull – Synthportalen

Tracklist

 1. Working Class (Rude Radio Mix) – Reworked by Ionic Vision
 2. Lovesong (Exclusive Track)
 3. Working Class (Boots and Braces Mix) – Remixed by Darkmen
 4. Working Class (Texas Riot Mix) – Remixed by Sheriffen
 5. Lovesong (S.P.Z. Mix) – Remixed by Mattsson/Sax
 6. United (Exclusive Track)

T.W.A.T. släpper nytt via Machineries Of Joy

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Efter att ha släppt två demo-EP’s på egen hand och deltagit på tre stycken samlingsskivor, så gör du svenska oldschool EBM-duon T.W.A.T. äntligen debut efter att ha plockats upp av belgiska skivbolaget Machineries Of Joy. Ett skivbolag som delvis drivs av personer bakom bandet Ionic VisionMachineries Of Joy har också tätt samarbete med COP International, något som ger T.W.A.T. möjligheten att distribueras vidare i Nordamerika och Kanada.

Först ut är den digitala 6-spårs EP’n “Working Class Love” som släpps inom kort. Förutom titelspåret i fyra olika versioner inkluderas de två exklusiva spåren “Lovesong” samt “United”. EP’n följs sedan upp med debutalbumet “Blood, Sweat and Teargas” senare denna månad. Albumet innehåller 14 spår samt en bonusremix av “Sverige” signerad Hasse Mattsson, som bland annat är känd från den svensk-norska trion Code 64.

Martin Sax började komponera sin originella Oi-EBM, efter att ha hämtat inspiration från den klassiska EBM-genren (som D.A.F. och Nitzer Ebb), men även från oi-punken, något som givit T.W.A.T. deras mycket originella sound. Mary S. Sax anslöt senare och duon har spelat live runtom i Europa de sista åren, både på de renodlade EBM-scenerna som Familientreffen, men även på sidoevent till WGT-festivalen med mera.

Den digitala EP’n “Working Class Love” samt albumet “Blood, Sweat and Teargas” släpps under april via Machineries Of Joy.

Tracklist “Working Class Love”

 1. Working Class (Rude radio mix)
 2. Lovesong (Exclusive track)
 3. Working Class (Boots and braces mix)
 4. Working Class (Texas riot remix)
 5. Lovesong (S.P.Z. remix)
 6. United (Exlusive track)

Tracklist “Blood, Sweat and Teargas”

 1. Func.
 2. Too Rude For Radio (punked up)
 3. Lazy Fuckers
 4. Conformity
 5. The Barricades
 6. Choke
 7. Run the Cameras
 8. Battleground
 9. My Skin
 10. Working Class
 11. Born and Raised
 12. Bow and Obey
 13. Sverige
 14. Off.
 15. Sverige (Hasse Code 64 Remix)

Deatwatch Asia introducerar kanadensiska DYM

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


DYM (Death To Your Modern) fick en del uppmärksamhet av Amerikanska MTV under jul och nyår, efter att låten “Little Drummer Boy” började användas som soundtrack till tv-serien Skins. Nu presenterar japanska Deathwatch Asia en specialutgåva av den helt nya EP’n från den kanadensiska harsh EBM/dark electro-duon. DYM (Death To Your Modern) är inga nykomlingar på något sätt! Man har redan spelat live i hemlandet med några av scenens största akter, bland annat Combichrist, Amduscia och Psyche och under 2009 års EBM Fest delade man lineup med bland annat Grendel och Decoded Feedback. Man signades även upp för Kinetik Festivalen med namn som Grendel, Reaper, Soman och Aesthetic Perfection.

Efter en lång rad av framgångsrikt remixarbete under 2009, där man remixat Cedigest, Grendel, Acylum, Unter Null och C-Lekktor så är man äntligen redo att släppa uppföljaren till “The Invilid” som man släppte via COP International/NoiTekk under 2008.

Med en mix av harsh-EBM och breakcore tillsammans med influenser från klassiska industrial-akter som landsmännen Skinny Puppy, oljud från Venetian Snares så har DYM (Death To Your Modern) skapat sitt egen mörka, elektroniska ljudbild.

Nya EP’n “The Swarm” innehåller 6 nya låtar och utöver detta inte mindre än 10 bonusremixer – en av varje låt från debuten “The Invilid” som presenteras i samma ordning som på albumet. För remixerna står Amduscia, C-Lekktor, PreEmptive Strike 0.1, Enchephalon, Fractured och skivbolagskollegorna på Deatwatch AsiaDie Sektor.

EP’n är mastrad av Kolja Trelle (känd från Soman). De första 200 exemplaren av Deathwatch Asias specialutgåva kommer med annorlunda omslag med en 6-sidig booklet. Dennas inkluderar också en kod för fri nedladdning av ytterligare 3 bonusremixer, signerade Caustic, Cedigest och Virtual Terrorist. Utöver detta DYM‘s (Death To Your Moderns) exklusiva instrumentalspår – “A.S.O.U.L”

DYM (Death To Your Modern) – “The Swarm” har en total speltid på 79 minuter och börjar skeppas den 15 februari via Deathwatch Asia.

Tracklist:

 1. Abbra Cadaver
 2. For Katherine
 3. Right To Fail
 4. W.M.D.
 5. Lude
 6. Swarm (Extended Mix) *
 7. Bender (SINCERE TRADE Remix)
 8. EGBM (PREEMPTIVE STRIKE 0.1 Remix)
 9. NeuWorldBrave (NOT FOUND Remix)
 10. Autonomy Of The Will (DIE SEKTOR Remix)
 11. Life Sized (COMPUTERUS Remix)
 12. Touch (C-LEKKTOR Remix)
 13. Martha Monoxide (DYM Remix)
 14. Government Stomp! (ENCEPHALON Remix)
 15. The Invilid (AMDUSCIA Remix)
 16. Sin Phony (FRACTURED Remix)
* Exklusiv version endast på denna utgåva
Nedladdningsbara bonusspår:
 • Martha Monoxide (CAUSTIC Remix)
 • Sin Phony (CEDIGEST Remix)
 • NeuWorldBrave (VIRTUAL TERRORIST Remix)
 • A.S.O.U.L.