Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Bjørn Marius Borg"

Xenturion Prime – “Humanity Plus”

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, digital
Skivbolag: Progress Productions
Releasedatum: 3 november 2017
Genre: Futurepop, retrowave, EDM
Bandmedlemmar: Bjørn Marius Borg, Hasse Mattsson, Cathrine Räisänen Andersen
Land: Norge
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Stilren futurepop möter retrowave och psykadelisk trance

Forskarna är oense, men enligt vissa så väntar en gigantisk katastrof oss alla. Sjöar och hav kommer torka ut, det kommer bli 250 grader varmt och ett svart regn av svavelsyra kommer falla på hela vår planet. Men lugn, detta kommer i så fall inte ske under din och min livstid och om och när det väl sker, så har vi förhoppningsvis teknik att tillgå för att till exempel kunna flytta planeten en bit till från solen så att vi fortfarande ska kunna leva vidare på vår jordskorpa. En del av detta snappade jag nyligen upp i TV-serien “The Planets” när den i ett av avsnitten avhandlade vår systerplanet Venus. Tyvärr är hela serien redan färdigproducerad annars hade de fantastiska och retrowave-doftande instrumentala mellanspelen titulerade “Artifact” på Xenturion Primes nya album “Humanity Plus” varit det perfekta soundtracket.

Den från Code 64 kvarvarande duon, med sångaren Bjørn Marius Borg och Hasse Mattsson, har nu rekryterat den nya tredjemedlemmen och tillika sångerskan Cathrine Räisänen Andersen. Resan från den Manifestbelönade moderna och melodiösa synth- och futurepopen som Code 64 presenterade på “Trialogue” (2010) och de numera allt oftare förekommande inslagen av techno och trance blev kanske som allra tydligast när Code 64 blev Xenturion Prime någonstans mitt i mellan EP:n “Accelerate” (2013) och det första albumet “Mecha Rising” (2014) som introducerade oss till bandets egna begrepp powersynth. Den musikaliska resan är i sig egentligen inte alls ologisk och bandet skall ha en stor eloge för att de hela tiden velat vidareutveckla sitt sound.

På enstaka ställen på “Humanity Plus” kan dock tycka att bandets fina låtskrivarkvaliteterna går lite förlorade på vägen när man i alltför stor utsträckning väljer att arrangera dansanta psykadeliska tranceljudmattor istället för att skriva melodiösa elektroniska poplåtar. Ljud- och produktionstekniskt är dock “Humanity Plus” en verklig fröjd för öronen och de ytterst välkomponerade instrumentala mellanspelen som levereras i majestätisk och storslagen Vangelis och Jean-Michel Jarre-tappning lyfter verkligen helhetsintrycket och blir nästan till ytterligare ett album inuti den här fullängdaren i sig.

När det kommer till de ordinarie spåren så går Xenturion Prime omgående in för knockout på dansgolven, när de via stenhårda smattrande basgångar, snygga pads, vocoders och sprudlande arpeggios levererar storslagna moderna elektroniska poplåtar som “Propulsion” och “Milestone”. Den sistnämnda är så jävla vacker att den gör mig tårögd.

“Bulldozer” överraskar i sin tur med att presentera Xenturion Prime i något av EBM mode, medan den nyrekryterade sångerskan Cathrine Räisänen Andersen möter en vocodertung Bjørn Marius Borg i electropopdängan “Traveler”. Båda spåren är långt ifrån de bästa på albumet, men visar på stort mod och ger fin dynamik och bredd till låtmaterialet. Sångaren Bjørn Marius Borg levererar sannolikt några av sina absolut bästa insatser någonsin på det här albumet och balladen “Departed”, där ett vackert akustiskt pianoarrangemang får sällskap av en storslagen matta av retrodoftande synthar, levererar omgående gåshud.

Med tanke på det stora antalet olika stilar som samsas på “Humanity Plus” så hänger albumet ihop överraskande bra i sin helhet och alltsammans är paketerat i en ytterst välljudande och intressant produktion.

Xenturion Prime förmedlar positiva förhoppningar om att vi människor kommer finna harmoni och kunna leva tillsammans i fred. Låt oss alla göra vårt absolut bästa för att leva upp till det budskapet. Nu hävdar personer som Stewen Hawkins och en rad andra förvisso att växthuseffekter och annat inte alls kommer bidra till att jorden utvecklas på samma sätt som planeten Venus. Men om den gör det så kommer en enad mänsklighet definitivt krävas den dagen vi tillsammans behöver flytta planeten från solen eller göra andra insatser tillsammans. Min tro står fast.

“Together we will find our own perfect symmetry – our way towards serenity.”
“Together we will find our own perfect harmony and everlasting greatness.”

Jens favoritspår: “Propulsion”“Milestone”“Artifact I”“Departed”

Tracklist

01. Artifact I (04:27)
02. Propulsion (04:58)
03. Milestone (04:52)
04. Artifact II (02:14)
05. Bulldozer (04:13)
06. Revoltage (05:17)
07. Artifact III (01:33)
08. Vimana (06:25)
09. Departed (04:16)
10. Artifact IV (03:00)
11. Neoexogenesis (05:46)
12. Traveler (05:23)

Tracklist CD 2 ***

01. Archives
02. G.B.M.
03. Bulldozer (Club Version)
04. Propulsion (SKL feat. Psykosister Electrowatts Remix)
05. Red Neon

(English version below)

Neat futurepop meets retrowave and psychadelic trance

The scientists disagree, but according to some, a giant disaster awaits us. Lakes and oceans will dry out, temperatures will rise to about 250 degrees and a black rain of sulfuric acid will start falling on our planet. But relax, this will not happen during your and my lifetime if and when that happens, we hopefully have the technology available to, for example, move the planet a bit further from the sun so that we can still live upon our crust. I recently got this theory presented to me on the new TV show “The Planets” when one of the episodes was about our sister planet Venus. Unfortunately, the whole series is already done, otherwise the amazing and retrowave-scented instrumental parts titled “Artifact” on Xenturion Prime’s new album “Humanity Plus” would have been the perfect soundtrack.

The remaining duo from Code 64, with vocalist Bjørn Marius Borg and Hasse Mattsson, has now recruited the new third member and singer Cathrine Räisänen Andersen. The journey from the Manifest-rewarded modern and melodious synth- and future pop that Code 64 presented us to on “Trialogue” (2010) and the increasing evident elements of techno and trance, became apparent when Code 64 became Xenturion Prime somewhere in between the EP “Accelerate” (2013) and their first album “Mecha Rising” (2014) that introduced us to their own musical term powersynth. The musical journey itself is not at all illogical, and the band should have slot of praise for always having the urge to further develop their sound.

However, in some places on “Humanity Plus”, the band’s fine songwriting qualities become a little lost on the way when they’ve chosen to arrange danceable psychedelic trance sound carpets instead of writing melodic electronic pop songs. Sound and production wise, however, “Humanity Plus” is a real delight for the ears, and the extremely well-composed instrumental intermediate tracks delivered in majestic Vangelis and Jean-Michel Jarre vintage style raise the overall impression and they become almost like another album inside this longplayer itself.

When it comes to the regular tracks, Xenturion Prime instantly launches a knockout on the dance floor bringing great futurepop songs like “Propulsion” and “Milestone” with clattering nice basslines, neat pads, vocoders and sprawling arpeggios. The latter is so damn beautiful that it brings tears to my eyes.

“Bulldozer” surprises and presents Xenturion Prime in some sort of EBM mode, while the newly recruited vocalist Cathrine Räisänen Andersen teams up with a vocoder-treated Bjørn Marius Borg in the electropop tune “Traveler”. Both tracks are far from the best on the album, but show great courage and provide good dynamics and width to the song material. Singer Bjørn Marius Borg is probably delivering some of his best efforts ever on this album and the ballad “Departed”, where a beautiful acoustic piano arrangement is accompanied by a magnificent rug of retro-sounding synths, delivers instant gosebumps.

Given the large number of styles that are merged together on “Humanity Plus”, the album is surprisingly good in its entirety and it’s all packaged in a great sounding and interesting production.

Xenturion Prime brings positive message promoting the fact that we humans should be able to live torgether in peace and harmony. Let us all do our absolute best to live up to that message. Now, people like Stewen Hawkins and a number of others claim that greenhouse effects and other things will not contribute to the development of the earth in the same way as the planet Venus. But if it does, a united humanity will definitely be required the day we together need to move the planet from the sun or do other efforts together. My faith is unbreakable.

“Together we will find our own perfect symmetry – our way towards serenity.”
“Together we will find our own perfect harmony and everlasting greatness.”

Jens’ favourite tracks: “Propulsion”“Milestone”“Artifact I”“Departed”