Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Alexis Mincolla"

3TEETH – “Shutdown.exe”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital, vinyl
Skivbolag: OMF/Cleopatra Records
Releasedatum: 19 maj 2017 / 7 juli 2017
Genre: Industrial, industrial metal
Bandmedlemmar: A. Mincolla, X. Swafford, A. Means, C. Brawner
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookTwitterLast.fmDiscogsSoundcloudBandcampYoutube

(English version below)

En diversifierad nedstängning av mänskligheten

Den Los Angeles-baserade kvartetten 3TEETH fångade mångas intresse när de gjorde sin självbetitlade debut med den metalliskt hårda “3TEETH” (2014) med ett lika hårt yttre främst personifierat av sångaren, och den ständigt solglasögonbärande, Alexis Mincolla. Ett sammanhållet budskap i allt från texterna på spåren, omslagsdesignen till debutalbumet till deras grafiska uttryck på sociala medier har gett bandet en säregen look.

Ljudbilden på “Shutdown.exe” är, precis som sången, mer diversifierad än på föregångaren. Det är dels uppfriskande och dels förskjuter det 3TEETH närmare andra gitarrbaserade industriband. Ibland lutar det åt din gemene Nine Inch Nails-favorit och ibland mot Rammsteins tunga gitarrmangel. Och ibland låter de helt enkelt som 3TEETH.

Bandet fortsätter sin attack på det sovande folket och medialandskapets fördummande av mänskligheten. Den ständigt uppkopplade människan med den ständigt frånkopplade hjärnan. Därav albumtiteln “Shutdown.exe”.

Soundet är tyngre än på föregångaren med fokus på distade gitarr-riff och de sedvanliga elektroniska inslagen. De visar sig från sin bästa sida när de frångår sedvanliga mallar för hur musik byggs upp. Inte helt olikt det som Sonic Mayhem gjorde på “Doomsday” från 2015. Det är i avarterna de intressantaste detaljerna framstår. Spår som “Divine Weapon”, “Pit of Fire” och “Slavegod” är tydliga exempel på detta.

3TEETH har med “Shutdown.exe” släppt ett hårt och aggressivt album som utvecklar deras säregna stil i rätt riktning där både tyngre, intressantare och mer diversifierade element samsas under samma estetiska profil och ständiga samhällskritik. Nu återstår bara att de släpper den där superhiten som gör bandet större utanför den redan frälsta skaran fans. Det är de värda!

Tracklist

01. Divine Weapon (03:59)
02. Pit Of Fire (04:14)
03. Atrophy (03:36)
04. Oblivion Coil (03:07)
05. Shutdown (03:46)
06. Degrade (03:30)
07. Tower Of Disease (03:38)
08. Tabula Umbra (02:44)
09. Voiceless (03:52)
10. SlaveGod (04:59)
11. Insubstantia (04:02)
12. B.O.A. (03:41)
13. Away From Me (04:31)

(English version below)

A diverse shutdown of humanity

The Los Angeles based quartet 3TEETH was on everyones lips when they released their self entitled debut album “3TEETH” back in 2014. A striking harsh metallic album accompanied with an equal harsh appearance, personified by the vocalist Alexis Mincolla.

A coherent message in the lyrics, cover art of the album and their graphical expressions on social media has given the act a special look.

The sound and vocals of “Shutdown.exe” are more diverse than on its predecessor. It is partly refreshing and in a way it shiftes 3TEETH towards other guitar based Industrial bands. Sometimes sounding like Nine Inch Nails, sometimes like Rammstein and sometimes just like 3TEETH.

The act continue its attack on the drowsy people and the medias stupefying of the human kind. The ever connected man with the ever disconnected mind. Hence the title “Shutdown.exe”.

The sound is heavier than on the predecessor focusing on distorted guitar riffs and the usual electronic elements. They show off their best skills when they detract from the usual templates of how music are constructed. Very much like what Sonic Mayhem did on “Doomsday” from 2015. It is in the perversions on tracks like “Divine Weapon”, “Pit of Fire” and “Slavegod” that the most interesting details emerge.

3TEETHs “Shutdown.exe” is a harsh and aggressive album that evolve their unique style in the right direction where both heavier, more interesting and more diverse elements cohere beneath the same estethic profile and constant social criticism.

All that remains now is for them to release that super hit to make them way bigger than is the case for the die hard fan. They are so worth it!

3TEETH presenterar “Shutdown.exe”

Tags: , , , , , , , ,


Amerikanska 3TEETH är nu redo att presentera uppföljaren “Shutdown.exe”.

3TEETH, som består av Alexis Mincolla, Xavier Swafford, Andrew Means och Chase Brawner bildades 2013, gjorde självtitulerad albumdebut 2014 och har redan hunnit med att turnera med ett antal av scenens allra största namn – senast gjorde de landsmännen Tool sällskap på den USA-turné som genomfördes förra året.

“Shutdown.exe” presenterar 13 nya spår från den Los Angeles-baserade, grovhuggna och hårdslående industriakvartetten och är mixat av ingen mindre än Sean Beavan som tidigare har arbetat med akter som Nine Inch NailsBatteryMarilyn Manson och A Perfect Circle som förklarar att “3TEETH nu är mer än summan av sina influenser. De är ljudet av oundviklighet, en storm av vrede och förnuft, människa och maskin, metall och ben”.

Utöver den ordinarie CD-utgåvan så levereras “Shutdown.exe” även i en begränsad vinylutgåva som inkluderar en utvikbar poster. Kolla in de två första smakproven “Atrophy” och “Slavegod” (nedan).

“Shutdown.exe” släpps den 19 maj via OMF och Artoffact Records.

Tracklist

01. Divine Weapon
02. Pit of Fire
03. Atrophy
04. Oblivion Coil
05. Shutdown
06. Degrade
07. Tower of Disease
08. Tabula Umbra
09. Voiceless
10. Slavegod
11. Insubstantia
12. B.O.A
13. Away from Me


3TEETH – “3TEETH”

Tags: , , , , , ,


Format: (Album) CD
Skivbolag: Artoffact Records
Releasedatum: 3 juni 2014
Genre: Industrial, industrial metal
Bandmedlemmar: A. Mincolla, X. Swafford, A. Means, C. Brawner
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookTwitterLast.fmDiscogsSoundcloudBandcampYoutube

(English version below)

Kompakt industrial med innovativa inslag

Efter en succéartad smygdebut med ett par singlar och en handfull remixer under 2013 gjorde sig det amerikanska industrialbandet 3TEETH ett namn att lägga på minnet. Nu har deras första studioalbum – självbetitlade ”3TEETH” släppts på Artoffact Records, som bland andra har släppt musik av Dead When I Found Her, Interlace, Legend och Decree.

Soundet är differentierat men kretsar kring klassisk Industrial där vissa partier påminner om 80-talsgroove, andra är väldigt experimentella medan en del är mer åt Metal-hållet.

Sången är som sig bör starkt distad och når sin höjdpunkt i ”Master of Decay” där den antar en mekanisk ton som låter mycket bra. Spåret är för övrigt det mest drivande av alla och har ett mäktigt dansant tempo med härliga melodiska partier.

Mörka basgitarrer ackompanjerar skrikiga och metalliska ljud i Industri-tribal-spåret ”Chasm” och man får nästan en känsla för Juno Reactors mörka tongångar när de knappt tre minutrarna avverkas allt för snabbt.

Albumets tema verkar genomgående vara en kritisk inställning till stora maktgalna företag och kommersialism samt ett sorts folkligt motstånd mot översittarattityder och förtryckarregimer. Mottot är att befria sig från det hjärndöda medialandskap vi lever i och börja se världen med mer kritiska ögon.

På ett sätt är detta klassiska ideologier och ställningstagande för både punk- och industriscenen. Skillnaden med 3TEETH är att de illustrerar varje budskap med tillhörande konstverk vilket verkligen gör dem till en multimediagrupp. På samma sätt som bl.a. Kraftwerk och Laibach benämnt sig själva som konstkollektiv måste nog även 3TEETH anses ingå i det facket.

Varje spår har något som sticker ut och gör de intressanta på sitt alldeles egna sätt. Oavsett om det är elgitarrmangel, fioler eller suggestiva basljud så ger de ett rikt audiellt intryck vilket imponerar.

Spåren är kompakta, de flesta kring tre till fyra minuter och gör inte utrymme för någonting utöver temat för stunden. På ett sätt är detta en ganska punkig inställning till musik där det låter lite skitigt och långa introduktioner är helt otänkbara.

Sista spåret, instrumentala ”Too Far Gone” är en vacker och hård avslutning på ett mycket bra album som växer för varje genomlyssning.

8/10 STRÅLANDE!

 

 

Tracklist

01. Nihil (4:02)
02. Consent (3:013TEETH_END-1280x853)
03. Pearls 2 Swine (5:02)
04. Dust (3:46)
05. Zeit (0:40)
06. Master Of Decay (4:49)
07. Unveiled (3:09)
08. Dissolve (3:06)
09. Eradicate (3:15)
10. X-Day (3:15)
11. Final Product (3:08)
12. Antiflux (4:36)
13. Chasm (2:55)
14. Too Far Gone (4:10)
15. Catalyst (2:43)

 

Compact Industrial with innovative elements

After a successful debut with a couple of singles and a handful of remixes during last year the American Industrial group 3TEETH made a name for themselves worth remembering. Now their first studioalbum – selftitled “3TEETH” has been released on Artoffact Records, which has previously released music by Dead When I Found Her, Interlace, Legend and Decree.

The sound is differerentiated but revolves around classic Industrial where certain parts reminds of 80’s groove, others are very experimental while some turn to Metal.

The singing is as it should be strongly distorted and reaches its peak in “Master of Decay” where it assumes a mechanical tone that sounds very good. The track is also the most driven of all and has an impressive danceable tempo with wonderful melodic elements.

Dark bassguitars ackompany shrieking and metallic sounds in the Industrial-tribal track “Chasm” and you can sense the dark tones of Juno Reactor when the three minutes are cleared off too quickly

The theme of the album seems all through to be a critical stand of big corporations and commersialism along with a kind of affable resistance to governance of oppression. The motto is to release one self from the mindless media landscape we live in and to start seeing the world in a more critical point of view.

In a way these are classic ideologies and statements of both the Punk and the Industrial scenes. The difference with 3TEETH is that they illustrate each message with a piece of art which truly makes them a multimedia group. In the same way that Kraftwerk and Laibach among others label themselves as art collectives 3TEETH should be considered as one of those.

Each track has something that sticks out and makes them interesting in their own way. Regardless if it’s guitar hammering, strings or suggestive basslines it gives a rich audial impression that impresses.

The tracks are compact, most at three to four minutes and leaves no room left for anything but the theme for the moment. In a way this is a rather punky attitude towards music where it sounds dirty and long introductions are out of the equation.

The last track “Too Far Gone” is a beautiful and harsh ending to a very good album that grows for each listen.