Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Afraid"

Vogon Poetry – “The Prefect Stories”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: ScentAir Records
Releasedatum: 28 augusti 2015
Genre: Electropop, Synthpop
Bandmedlemmar: Roger Tell, Daniel Önnerby, John Andersson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Tyngd, driv och låtmässig mognadsutveckling

Vår inhemska synthpopscen är tillsammans med den tyska ett till synes odödligt fenomen som år efter år fortsätter att lägga ribban högt. Faktum är att den anno 2015 verkar må bättre än på länge.

Vogon Poetry är ett av banden som smider medan järnet är varmt. Knappt ett och ett halvt år efter debutalbumet “Don’t Panic” presenterar de uppföljaren “The Prefect Stories”. Det är inte bara albumtiteln (och bandnamnet) utan även det dedikerade spåret “Hyperspace Bypass” som understryker att en av bandets allra största inspirationskällor är Liftarens guide till galaxen i allmänhet, och karaktären Ford Prefect i synnerhet, om nu någon till äventyrs missat det.

“The Prefect Stories” fortsätter i mångt och mycket på tidigare inslagna vägar men vilar på en något mörkare underton. När jag recenserade debut-EP:n “Land of Forever” så påpekade jag avsaknaden av driv och tempo i låtarna. Trots att bandet stundtals fortfarande verkar ha en viss förkärlek till mellantempot så ser jag en tydlig utveckling mot bättre tyngd och större driv på det nya materialet.

Albumet är starkast i inledningen med åttiotalshyllningen “Ready Player One” och det tidigare singelspåret “Never Too Late”. De båda låtarna andas mycket av den låtmässiga mognadsutveckling som bandet har genomgått sista tiden och är tydliga exempel på att Vogon Poetry har en stark vilja att förädla sitt låtsnickeri. På “Moments” parkerar Vogon Poetry stadigt på ganska typisk modern svensk och melodistark synthpopgrund medan “Afraid” kläs i en härligt dansant och rivig futurepopkostym. Covern på IAMX hit “Spit it Out” är i sin tur intressant arrangerad och understryker sångaren John Anderssons vokala kvaliteter.

“The Prefect Stories” är produktionsmässigt och låtmässigt snäppet för ojämn för att förtjäna ett toppbetyg. Kanske har man haft lite bråttom den här gången då långt ifrån alla spår känns helt genomarbetade? Vogon Poetry känns lite som en vacker blomma som har lite för bråttom att slå ut vilket är lite synd eftersom bandet oftast har levererat relativt starkt låtmaterial. Bortsett från detta så innehåller “The Prefect Stories” en knapp handfull riktigt trevliga spår med en modern åttiotalstvist som i rätt sammanhang kommer tilltala en stor del av den svartklädda publiken.

6/10 BRA!

Tracklist

Vogon Poetry följer upp med "The Prefect Stories"

01. Ready Player One (05:00)
02. Never Too Late (04:43)
03. Spit It Out (03:54)
04. Possibilities (Bistromath remix) (04:03)
05. Moments (04:26)
06. Hyperspace Bypass (05:08)
07. The Great Big Nothing (03:47)
08. Afraid (05:48)
09. Virtues (03:39)

 

(English version below)

Pace, drive and matured songwriting skills

Our domestic synthpop scene, along with the German is a seemingly immortal phenomenon which year after year continues to set the bar high. The fact is that anno 2015 it seems to be in better shape than ever.

Vogon Poetry is one of the bands who forges while the iron is hot. Barely a year and six months after their debut album “Don’t Panic” they now present the follow up album “The Prefect Stories”. It’s not just the album title (and band name) but also the dedicated track “Hyperspace Bypass” which emphasizes that one of the band’s greatest sources of inspiration indeed is Hitchhiker’s Guide to the Galaxy in general, and particularily the character Ford Prefect, if anyone perchance missed it.

“The Prefect Stories” continues on the same roads as before but rests on a slightly darker undertone. When I reviewed the debut EP “Land of Forever”, I pointed out the lack of drive and pace in the songs. Although the band sometimes still seem to have a particular fondness for midtempo, I see a clear trend towards better tempo and a greater drive on the new material.

The album is strongest at the beginning with the eighties tribute synthpop songs “Ready Player One” and the former single track “Never Too Late”. The two songs breathe much of the songwriting maturation that the band has undergone recently and are clear examples of that Vogon Poetry has a strong desire to refine their songwriting. On “Moments” Vogon Poetry parks steadily on fairly typical modern Swedish and melodic synthpop foundation while “Afraid” is dressed in a wonderfully danceable and catchy futurepop suit. The cover on the IAMX hit “Spit it Out” by the way is arranged interestingly and underlines the singer John Andersson’s good vocal qualities.

“The Prefect Stories” is in terms of production and songwriting just a bit too uneven to earn a top score. Perhaps they have rushed the process this time when far from all tracks feels 100% ready? Vogon Poetry feels a bit like a beautiful flower that has a bit of a hurry to strike out which is a pity because the band often deliver relatively strong song material. Apart from this “The Prefect Stories” includes a handful of really nice tracks with a modern eighties inspired touch that will appeal to a large part of the blackdressed crowd.

Delaykliniken – “Suddenly”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: Progress Prodctions
Releasedatum: 16 november 2015
Genre: Electro, electropop
Bandmedlemmar: Johan Svenson, Max Sokoleski, Mikael Fyrek
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

 

FacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

Nyskapande electropop med doft av både soul och blues

Delayklinikens entré på vår alternativa elektroniska musikscen kan i det närmaste beskrivas som blygsam när man via en handfull tämligen anonyma släpp sakta har byggt upp förväntningarna sedan man på egen hand presenterade den första EP:n för drygt fem år sedan.

Den stockholmsbaserade trion, som består av Johan Svenson, Max Sokoleski och Mikael Fyrek, förtydligar också ännu en gång vad skivbolagsetiketten Progress Productions faktiskt handlar mycket om idag. Debutalbumet “Suddenly” tar nämligen begreppet elektronisk popmusik vidare till ytterst intressanta och nyskapande jaktmarker med injektioner av såväl 80- som 90-talets elektroniska pop liksom soul och bluesrock. Varsamt processade gitarriff vilar på en stadig elektronisk botten som andas både dåtid och nutid på samma gång med hjälp av en ytterst fantasifull mix som innehåller inslag av både analoga modularsynthar och modernare tongångar.

Efter den medryckande och gitarrdoppade introduktionen med “Soldier” presenterar man efter balladen “Ballerina” även snudd på industriell och suggestiv tyngd i mörka electronummer som  “Afraid” och “Twigs”. Smakfullt invävda bland dessa mörkare och tyngre spåren finner sedan ljuvligt glittrande atmosfärer i den dansanta “Holy” och midtempospåret “Happy Days”. Och samtidigt som “No Matter” i sin tur står för albumets kanske allra starkaste refräng så levererar det avslutande titelspåret i sin tur en av det här musikårets allra tjockaste och vackraste ljudkulisser.

Halvåret av mörker är nu över oss och något säger mig att jag kommer göra fler studiebesök på Delaykliniken för att lättare kunna hantera de kalla vindarna om jag nu inte skriver in mig på heltid rentav.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

Plötslig albumdebut för Delaykliniken

01. Soldier (03:43)
02. Ballerina (05:08)
03. Afraid (03:30)
04. Holy (04:10)
05. Twigs (03:55)
06. Happy Days (05:05)
07. No Matter (04:04)
08. Leave Them Alone (03:28)
09. Resist (04:25)
10. Suddenly (04:26)

 

Bonus Disc **

01. Air
02. Different
03. Wishes
04. Wishes (Alani remix)
05. Wishes (Jerrevik remix)
06. Different (Kallin remix)
07. Different (Jerrevik remix)
08. Different (Alani remix)
09. Air (Red Cell remix)
10. Air (Jerrevik remix)
11. Air (Bananahead remix)

 

 

(English version below)

Innovative electropop with a smell of both soul and blues

Delaykliniken’s entrance on our alternative electronic music scene could almost be described as modest as they’ve quite anonymously released a handfull of singles to slowly build up the expectations since the release of their first EP a little more than five years ago.

The Stockholm-based trio, that consists of Johan Svenson, Max Sokoleski and Michael Fyrek, also clarifies once more what the label Progress Productions in fact is very much about today. The debut album “Suddenly” takes the concept of electronic pop music on to very interesting and innovative hunting grounds with injections of both 80- and 90’s electronic pop, soul and blues rock. Carefully processed guitars rests on a sturdy electronic foundation that exudes both past and present at the same time using a highly imaginative mix that contains elements of both analogue modular synths and modern sounds.

After the catchy and guitar-dipped intro “Soldier” they, after the ballad “Ballerina”, even makes a touch towards industrial and suggestive weights in darker electro numbers like “Afraid” and “Twigs”. Tastefully interwoven among these darker and heavier tracks we then find delightfully sparkling atmospheres in the danceable “Holy” and the midtempo track “Happy Days”. And while “No Matter” delivers what probably is the album’s strongest chorus the closing title track gives us one of this year’s thickest and most beautiful sound backdrops.

The dark months of the year are now upon us and something tells me that I will make more visits to Delaykliniken (The Delay Clinic) to be able to handle the cold winds more easily. If I do not chose to mak a permanent stay, that is.

The Mobile Homes – “Afraid” (Live)

Tags: , , , ,


The Mobile Homes – “Afraid” – live från Electronic Winter på Brewhouse i Göteborg 20130112. Enjoy!