Subscribe via: RSS

Acretongue – “Ghost Nocturne”

Posted on 01 February 2019

Acretongue – “Ghost Nocturne”

Format: (Album) CD, Box**, digital
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 1 februari 2019
Genre: Electro-industrial, electro
Bandmedlemmar: Nico J.
Land: Sydafrika
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Mörk industriell pop med unik formgivning

Det faktum att det nu är hela sju år sedan Nico J. var albumaktuell med Strange Cargo under sin moniker Acretongue är en surrealistisk insikt. Sydafrikanens album är nämligen exceptionellt långlivade och det känns som om jag fortfarande är kvar i hans senaste album när jag nu mitt i den iskalla svenska vintern sätter mig ner för att förmedla mina intryck av de senaste veckornas lyssning på det nya albumet Ghost Nocturne.

Acretongue är duktig på att skapa intressanta kontraster i sin musik. Mellan det karga dissonanta och det harmoniskt finstämda. I mitt personliga favoritspår “Minutia’s Curse” så bildas just detta med hjälp av en avgrundsdjup basgång och en sågtandad iskall ledsynth, som under spårets andra halva sedan möter en sorgsen och vacker akustisk pianoslinga tillsammans med ett sammetslent arrangemang av ljusa och harmoniska stråkar.

Fenomenet i sig återfinns på många ställen i de (endast) nio med stor omsorg utvalda spåren som fullproppade med produktionstekniskt snygga detaljer utgör det här albumet. Ghost Nocturne inleds med den mörka och hotfullt repetetiva “Abacus” men albumet breder ut sig i flera intressanta skepnader där den oljudsfyllda utgångpunkten i ljudbilden ständigt kantas av en medryckande känsla av pop som i “Contra” och den tjusigt vokoderkryddade “Nightrunner”.

Med tillbakalutad och berättande sångstil förmedlar Nico J. korta berättelser inspirerade av såväl mardrömmar som existentiella frågeställningar och enligt egen utsago så visualiserar han ofta texten i tanken innan musiken komponeras vilket gör att låtarna får en unik och intressant formgivning.

Ghost Nocturne är har stor tillväxtpotential med ett sammanhållet tema i form av ett långt soundtrack snarare än ett koppel av låtar med uppgiften att gå på omgående knockout och albumet är ytterligare en fenomenal komposition från en av det här decenniets mest intressanta akter i genren.

Tracklist

01.Abacus 04:53
02.Requiem 05:26
03.Endling’s Call 05:41
04.Nocturne I – Dawn Crimson 02:16
05.Contra 04:04
06.Nightrunner 05:36
07.Minutia’s Curse 04:08
08.Nocturne II – The Drowning Hour 03:31
09.Haven 06:03

Bonus disc**

01. Nightrunner (Single mix) (04:58)
02. Nightrunner (2nd Face remix) (05:51)
03. Contra (Rotersand Rework) (04:03)
04. Nightrunner (Extended) (06:40)
05. Nightrunner (Architect remix) (05:21)
06. Flowers In The Attic (Encephalon remix) (05:16)
07. Night(t)error (03:30)

(English version below)

Dark industrial pop with a unique design

The fact that it’s now seven years since Nico J. released Strange Cargo under the moniker Acretongue comes as a surreal insight. The South African’s albums are exceptionally long-lived and it feels like I’m still stuck in his latest released when the time now have come to sit down in the middle of the icy Swedish winter to convey my impressions of the recent weeks listening to the new album Ghost Nocturne.

Acretongue is good at creating interesting contrasts in his music. Between the barren dissonant and the harmoniously finely tuned. In my personal favorite track “Minutia’s Curse” this is formed by the help of an abyss deep bassline and a saw-toothed ice-cold leadsynth, which during the second half of the track then meets a sad and beautiful acoustic piano loop along with a velvety arrangement of light and harmonic strings.

The phenomenon in itself is found in many places in the (only) nine with great care selected tracks that are packed with production-technically beautiful details to make up this album. Ghost Nocturne begins with the dark and haunting repetitive “Abacus” but the album spreads into several interesting creations were the noise-filled starting point of the soundstage is constantly lined together with a captivating sense of pop as in “Contra” and the nicely vocoder-spiced gem “Nightrunner”.

With a laid-back and storytelling song style, Nico J. mediates short stories inspired by nightmares as well as existential issues and according to himself, he often visualizes the lyrics before the music is composed, which gives the songs an unique and interesting design.

Ghost Nocturne has great growth potential with a coherent theme in the form of a long soundtrack rather than a leash of songs with the task of going on an immediate knockout and the album is another phenomenal composition from one of this decade’s most interesting acts in the genre.

Share Button

Comments are closed.