Subscribe via: RSS

The Twins – “Living For the Future”

Posted on 21 July 2018

The Twins – “Living For the Future”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Passion Factory Records
Releasedatum: 22 juni 2018
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Sven Dohrow, Ronnie Schreinzer
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Årets comebackalbum?

Att åttiotalscomebackernas tid är just nu är verkligen inget överdrift. För att ta några exempel så släpper ju akter som Howard Jones och OMD fortfarande nytt material, Boytronic återvände i ny tappning förra året och band som Erasure släpper fortfarande nya skivor och turnerar, till synes outtröttliga, planeten runt år efter år. Att kunna tänka sig att tilldela en av nomineringarna till priset för årets comebackalbum till The Twins ligger med andra ord definitivt nära tillhands, i alla fall efter att ha haft Living for the Futuresom är den tyska synthpopaktens första album på 25 år, i hörlurarna några veckor.

The Twins, som består av sångaren Sven Dohrow och den forne Mythos-gitarristen Ronnie Schreinzer (med viss assistans av producenten och låtskrivaren Tim Dowdall), bildades redan 1980. Bandet albumdebuterade med Passion Factory året därpå varpå man fram till det senaste albumet The Impossible Dream (1993) släppte ytterligare tre fullängdare i huvudsak via den tyska sena 70- och tidiga 80-tals etiketten Hansa International, ett skivbolag som under sin livstid har bland annat Thompson TwinsBoney M och Modern Talking på sitt samvete.

På den hitstarka Living for the Future levereras refräng- och melodistark mestadels durstämd synthpop, som trots alla av förklarliga skäl, uppdaterade produktionstekniska och ljudmässiga moderniseringar ständigt har drygt ena foten stadigt placerad någonstans i mitten av åttiotalet. Men även om albumet innehåller en hel del detaljer och effekter som har influerats av nutida electro, så är den ändå väldigt trogen duons klassiska ljudbild med starka brittiska influenser från band som exempelvis New Order och Thompson Twins.

Snygga och dansanta popproduktioner med catchiga refränger i starka spår som den lätt dubstep-kryddade “All I Want to Do” samsas här med lite mörkare tongångar och blåsvart melankoli i spår som “Marina Jones”. Akustisk gitarr kryddar sedan den OMD-skimrande “When I Lost You” på ett album som mestadels domineras just av de, för genren väldigt klassiska, brustna kärlekshistorierna. Här framförs dessa i en sådär lagom kantig och tilltufsad, men samtidigt väldigt precis och exakt, modern elektroskrud.

Till mina personliga favoriter hör de lite tuffare uptempospåren, som den tjusigt analogsynthsekvensade, klösiga och tungt rytmiska hiten “You’re Not the One”. Om det här albumet hade släppts under hitsinglarnas högålder i mitten av åttiotalet så hade många av spåren garanterat klättrat högt på flertalet listor och även om jag finner min personliga gräns för hur smörigt det kan bli passeras med råge i klämkäcka nummer som “Jonny, Can You Hear Me” och de akustiskt gitarrkryddade “When I Lost You” och “Living for the Music”, så är helhetsintrycket av Living for the Future väldigt positivt. Vad gäller gitarrinslagen i nyss nämnda spår så fungerar de för övrigt mycket bättre i den funkiga formen de framträder i “So Wrong”.

Living for the Future är en positiv comeback från ett av de äldsta tyska banden i den här grenen av elektronisk pop och en rolig detalj när det gäller The Twins, utöver att duon även ligger bakom megahiten “Face to Face, Heart to Heart” under bandnamnet 2 Twins, är att deras senaste inteckning i diskografin, liveplattan Live in Swedenspelades in (även på video) på Göteborgsklubben Romo Night och gavs ut både på CD och DVD. (DVD-utgåvan  finns att köpa här!)

Tracklist

01. Down In Key Largo (04:00)
02. Going To The Moon (04:36)
03. All I Want To Do (04:38)
04. Marina Jones (05:21)
05. When I Lost You (06:43)
06. So Wrong (04:31)
07. At The End Of Love (04:06)
08. Johnny, Can You Hear Me (05:07)
09. Never Surrender (05:00)
10. You’re Not The Only One (03:34)
11. Living For The Future (04:28)
12. Ghosts Of Yesterday (05:29)

(English version below)

Comeback album of the year?

The fact that the age of eighties comebacks seem to be right now is no exaggeration. To take some examples, acts like Howard Jones and OMD still release new material, Boytronic returned in a new setting last year and bands like Erasure still release new albums and tour, seemingly tirelessly, all over the world around year after year. In other words, to award one of the nominations for the comeback album of the year to The Twins definitely comes close to mind, at least after having Living for the Future, which is the German synth pop act’s first new album in 25 years, in my headphones for a few weeks.

The Twins, with singer Sven Dohrow and the former Mythos guitarist Ronnie Schreinzer (and with some assist from producer and songwriter Tim Dowdall), was formed in 1980. The band made their debute with Passion Factory and up until their last release The Impossible Dream (1993) they released three full lengths mainly on the German late 70s and early 80s label Hansa International, a record label that, in its lifetime, has among other things releases with acts like Thompson Twins, Boney M and Modern Talking on their conscience.

On the hit loaded Living for the Future, they deliver strong choruses and melodies of mostly major tuned synthpop, which, despite all the obvious updated production- and audio modernizations constantly has more than one foot steadily placed somewhere in the mid-eighties. But even though the album contains a lot of details and effects influenced by contemporary electro, it’s still very faithful to the duo’s classic sound with strong British influences from bands such as New Order and Thompson Twins.

Stylish and dancey pop productions with catchy choruses in strong tracks like the slightly dubstep-spiced “All I Want to Do” are put together with darker tongangs and bluish black melancholy in the likes of “Marina Jones”. An acoustic guitar then spices the OMD-shimmering “When I Lost You” on an album that is mostly dominated by the genre’s theme of broken love stories. Here they are presented in a slightly twised and accentuated, but at the same time very accurate modern electro style.

My personal favorites are the a bit tougher uptempo tracks, like the fancy analogue synthesized, raw and heavily rhythmic hit “You’re Not the One“. If this album had been released during the age of hit singles during the mid-eighties, many of the tracks would have been climbing high on most lists and even though I find my personal limit for how cheesy it should be surpassed on “Jonny, Can You Hear Me” and the acoustic guitar-spiced “When I Lost You” and “Living for the Music”, the overall impression of Living for the Future is very positive. As far as the guitar inserts are concerned, the insertions of guitar works much better in the funky form they appear in on “So Wrong”.

Living for the Future is a positive comeback from one of the oldest German bands in this branch of electronic pop and a fun detail about The Twins, in addition to the fact this duo was the guys behind the mega hit “Face to Face, Heart to Heart” under the band name 2 Twins, is that their latest addition to their discography, the Live In Sweden live record, was recorded (also on video) at the Gothenburg Club Romo Night and was released on CD and DVD. (The DVD release is still available here!)

Share Button

Comments are closed.