Subscribe via: RSS

Akalotz – “Confront”

Posted on 13 October 2017

Akalotz – “Confront”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedatum: 27 juni 2017
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Thorsten Henry, Nico Klenner
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Detaljerad och stilfull EBM i klassisk tappning

Det är inte speciellt ofta som ett albumsläpp i den här genren fångar mitt intresse nuförtiden. Men Akalotzs andra album “Confront”, som följer upp debuten “Shift to Evil” från 2014, hör dock utan tvekan till ett av undantagen.

Bortsett från några spår med en del kanada-influerade electro-industriella inslag, så delar bandet stora delar av sin låtbyggnad och ljudbild med en hel del av EBM-scenens allra mest klassiska band. Precis som belgiska pionjärer som Front 242, vars styrka ofta bestod i att med stor fingertoppskänsla injicera en stor dos av snygga mikrodetaljer i ljudbilden, besitter Akalotz samma fina kunskaper där de, till synes med tämligen små medel, lyckas bra med att addera smakfulla och snygga detaljer, samplingar och effekter. Med hjälp av dessa bygger de en luftig och intressant ljudbild ovanpå de monotont avskalade rytmerna och basgångarna.

Men “Confront” innehåller långt mer än bara beroendeframkallande och retrodoftande örongodis i form av snygga basgångar- och läcker trumprogrammering. Även när det kommer till låtskrivandet och de melodiska inslagen ett stort antal väldigt starka sådana på det här albumet.

Även om ljuden som används i sig ofta är, avsiktligt och med omsorg, av äldre karaktär så ligger styrkorna i dess fina sammansättning. Spår som “Take Like a God” och “No Signal Response” är två tydliga exempel på just detta och även om “Confront” helt uppenbart håller sig inom relativt snäva ramar albumet igenom så blir jag trots detta gång på gång positivt överraskad. Det dansanta femtespåret “Canting Monger” är ett fint exempel när den studsar fram i ett lätt skimmer av något som skulle kunna vara hämtat från den tidiga delen av Front Line Assemblys diskografi.

Enligt skivbolaget Electro Aggression Records vana trogen så är albumet matat till bredden med hela 21 spår och trots att sångaren Thorsten har ett genomgående relativt fast tonläge, så finner jag tillräckligt mycket variation och intressanta detaljer i ljud- och arrangemang som gör att det håller ihop förvånadsvärt bra även i sin helhet och jag är övertygad att alla fans av genren kommer finna en god handfull favoriter på “Confront”.

När det sedan kommer till bonusremixerna så är den stora överraskningen naturligtvis legendariska a;Grumhs version av titelspåret medan den kanske mest intressanta är skivbolagskollegorna Serpents midtempoversion av “Canting Monger”. Min personliga favorit presenterar sig sedan när Plastic Noise Experience tar sig an “No Signal Response”.

Akalotz “Confront” är ett tydligt exempel på att oldschool EBM anno 2017 inte alls behöver vara platt, trist och repetetivt och albumet är ett av årets starkare bidrag inom avdelningen EBM i den klassiska skolan.

Tracklist

01. Man On The Run
02. Take Like A God
03. Warzone
04. Rapt Tears
05. Ages Of Sorrow
06. Canting Monger
07. Awake The Force
08. Orange Is Black
09. Mad Mind
10. Confront
11. Maverick Safety
12. Nothing Between Us
13. No Signal Response
14. Escalate To Dominate
15. Mirage Over Limit
16. Exit
17. Canting Monger (Serpents Remix)
18. No Signal Response (Nuclear Remix By Plastic Noise Experience)
19. Rise And Fall (Pyrroline Remix)
20. Confront (à;GRUMH…3:55 Remix)
21. Mirage Over Limit (kFactor Remix)

(English version below)

A detailed and stylish take on classic EBM

It’s not very often that an album release in this genre captures my interest nowadays. But Akalotz’s second album “Confront”, which is the follow-up to their debut “Shift to Evil” from 2014, is undoubtedly one of the exceptions.

Apart from some traces of Canadian influenced electro-industrial elements, the band shares a large part of its song build-up and sound with a lot of the EBM scene’s most classic bands. Just like Belgian pioneers Front 242, whose strengths often consisted of injecting a large amount of nice microscopic elements into the sound image, Akalotz possesses the same fine craftmanship when they, apparently with rather small means, put huge skills on display adding on tasteful and stylish details, samples and effects. With the help of these, they build an airy and interesting sound image on top of the monotonic rhythms and basslines.

But “Confront” contains far more than just addictive and retro-dapping ear candy in the form of great basslines and delicious drum programming. Even when it comes to songwriting and the melodic elements, a large number of very strong ones are found on this album.

Although the sounds used in themselves are often, intentionally and with care, quite retro, the strengths of their songs are based in fine song composition. Tracks like “Take Like a God” och “No Signal Response” are two obvious examples of this, and although “Confront” is obviously staying well within a relatively tight soundframe the album continues to suprise me all the way through. The dancable fifth track “Canting Monger” is a fine example when it bounces out in a light skimmer of something that could be taken from the early part of Front Line Assembly’s discography.

Right in line with the label Electro Aggression Records fine tradition, the album is fed to the width with 21 tracks. And despite the fact that the singer Thorsten has a consistently somewhat fixed tonal all the way through, I find enough variation and interesting details in the sounds and arrangements wich make the album surprisingly good in as a whole and I’m convinced that all fans of the genre will find a good handful of favorites on “Confront”.

When it comes to the bonus mixes, the big surprise is, of course, legendary a;Grumh’s version of the title track, while the most interesting one probably is labelmates Serpent’s mid tempo version of “Canting Monger”. My personal favourite then presents itself with Plastic Noise Experience’s take on “No Signal Response”.

Akalotz’s “Confront” is a good example of the fact that oldschool EBM anno 2017 does not have to be flat, boring and repetitive, and the album is one of the strongest contributions of the year in the classic school of EBM.

 

Share Button

Comments are closed.