Subscribe via: RSS

Absurd Minds – “Tempus Fugit”

Posted on 22 February 2017

Absurd Minds – “Tempus Fugit”

Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Scanner (Dark Dimensions Label Group)
Releasedatum: 27 januari 2017
Genre: Synthpop, darkwave
Bandmedlemmar: S. Großmann, T. Ladwig, T. Fischer, T. Nikisch
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloud

(English version below)

Erfaren kvartett lever upp till förväntningarna

“Tonight you’re going back to the early days..”

Med dessa textrader inleder Absurd Minds det nya albumet “Tempus Fugit”. Den nya fullängdaren är den åttonde i ordningen sedan den tyska akten på egen hand debuterade med minialbumet “Planetary Empire” 1996 och den är för övrigt det första nya materialet från den, vid det här laget tämligen erfarna kvartetten, sedan man släppte “Serve or Suffer för sju år sedan (2010).

Inför det nya albumet har även Legacy of Music-bekantingen Toralf “Nick” Nikisch anslutit till bandet och jämfört med den generiskt elektroniska strukturen på tyskarnas tidiga material, så är det en rejält uppdaterad ljudbild vi möts av på “Tempus Fugit”. Anslaget är ofta tjockt och storslaget, med en bred och orkestral touch och det förmedlar, på sina ställen, en snudd på neoklassisk känsla i arrangemangen. Den elektroniska grunden kryddas upp ordentligt, med breda stråkarrangemang, akustiskt piano och gitarr, vilket injicerar en levande och organisk känsla till helheten.

Absurd Minds visar en hel del prov på sina goda låtskrivaregenskaper när sångaren Stefan Großmann i gränslandet mellan melodiös EBM, darkwave och synthpop förmedlar tänkvärda budskap som kretsar kring tiden vi lever i, hur vi borde utnyttja den bättre till att förändringar samt de svåra utmaningar vi ställs inför på många plan i rådande tider.

Röstmässigt landar Stefan någonstans i det övre mellanskiktet av tyska sångare i genren och i mörka synthpopspår som de refrängstarka “For Those Who Love” och “Design or Coincidence” samt den vackra balladen “Guardian” visar han upp ett relativt brett register.

Textraden “Tonight you’re going back to the early days..” som inledde albumet återfinns även i den avslutande “Zero Point”, vars alternativa version titulerad “Time Travel” inledde detsamma. Sägas bör dock att Absurd Minds fungerar alldeles utmärkt även i nutid.

Med lång erfarenhet kommer ofta höga förväntningar och “Tempus Fugit” lever upp till de allra flesta jag hade inför det här albumet.

Tracklist

01. Time Travel (04:10)
02. Farewell (05:37)
03. Kreuzfeuer (04:52)
04. Now We Hear the Call (04:44)
05. One World (05:07)
06. For Those Who Love (04:57)
07. Last Walk (04:13)
08. Threnody (04:33)
09. Guardian (04:28)
10. Design Or Coincidence (04:36)
11. Hourglass (04:49)
12. Zero Point (04:58)

(English version below)

Experienced quartet lives up to expectations

“Tonight you’re going back to the early days..”

These lyrics starts Absurd Mind’s new album “Tempus Fugit”. The new full-length album is the eighth in order since the German act debuted on their own with the mini album “Planetary Empire” back in 1996 and it’s also the first new material from the, by now quite experienced quartet, since they released “Serve or Suffer” seven years ago (2010).

Ahead of the new album the former Legacy of Music-member Toralf “Nick” Nikisch has also joined the band and compared to the rather generic electronic structure of the Germans’ early material, it is a greatly enhanced sound stage we are greeted by on “Tempus Fugit”. The arrangements are often thick and grand, with a broad and orchestral touch, and it conveys, in places, an almost neoclassical sense in the arrangements. The electronic foundation is spiced up properly with wide string arrangements aswell as acoustic piano and guitar, which injects a lively and organic feel to the sound in it’s whole.

Absurd Minds shows off good songwriting abilities when the singer Stefan Großmann somewhere in between melodic EBM, darkwave and synth pop convey thought-provoking messages that revolves around the times we live in, how we should use it better to make changes and the difficult challenges we now face on many levels in these current times.

Vocally Stefan lands somewhere in the upper middle layer of German singers in the genre, and in dark synth pop numbers like the catchy “For Those Who Love” and “Design or Coincidence” aswell as the beautiful ballad “Guardian” he shows up a relatively wide range.

The lyrics “Tonight you’re going back to the early days ..” which opened up the album are also found in the in the concluding “Zero Point”, where as the alternative version titled “Time Travel” introduced it all. It should be pointed out, however, that Absurd Minds works just fine even in the present.

With extensive experience comes often high expectations and “Tempus Fugit” lives up to the vast majority of which I had before this album.

Share Button

Comments are closed.