Subscribe via: RSS

La Santé – ”Punk Body Music”

Posted on 26 February 2016

La Santé – ”Punk Body Music”

Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Electro Arc
Releasedatum: 15 maj 2015
Genre: EBM, electropunk
Bandmedlemmar: Andre van der Berg
Land: Sverige
Recensent: Patrik Lark

 

FacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudkollapslogga

(English version below)

Dystopisk och svängig elektropunk på polska

La Santé startades 2011 i Södertälje av polacken Andre van der Berg men är än så länge förhållandevis okänt. Live frankeras han av svenske trummisen Roy Fröderos som även figurerar i en del andra elektroniska band. Med sin snabba och energiska EBM på polska bjöd de på en uppskattad spelning under Familientreffen i somras. I och med det blev de uppmärksammade av den tyska EBM-scenen. Den 23 januari stod de äntligen på en svensk scen, Nalen Klubb i Stockholm.

På scen såg Andre van der Berg ut som en rysk författare med sina svart-skalmade glasögon och gråsprängda Dostojevskij-skägg. Huruvida texterna var intellektuella till sin karaktär kan jag inte bedöma då de alla var på polska, men enligt en intervju på nätet så handlar texterna om rädsla och kärlek. Andre van der Bergs röst skilde sig markant från de flesta EBM-vokalisters. Istället för den sedvanligt aggressiva gapsången använde han sig av en väldigt djup pratsjungande röst påminnande om Turkiska gothrockarna She Past Away. Han gjorde det på ett coolt och suggestivt sätt, i stark kontrast till den snärtiga oldschool EBM-musiken. Arpeggio-basgångarna låg någonstans mellan DAF och Nitzer Ebb. Inget särskilt nytt, men ändå befriande fritt från direkt imitation. Soundet var rakt och rått, men ändå varmt i bemärkelsen att det lät analogt.

Albumet med den väl beskrivande titeln ”Punk Body Music” innehåller tretton låtar som snittar runt tre minuter vardera. Ett par tre låtar är så korta som två minuter. Det är verkligen elektropunk i ordets rätta bemärkelse; kort, intensivt och minimalistiskt. Det är bara Andre van der Bergs suggestiva röst, mixad så att den nästan väser likt Darth Vader, som behåller lugnet. Men det är förstås på ett oroväckande och mässande sätt, som om domedagen vore nära. Det är mörkt rakt igenom och en något uppgiven för-apokalyptisk tidsanda är väl fångad.

Skivan är väldigt jämn och egentligen inte särskilt varierad. Att välja de bästa låtarna är svårt, det finns minst ett halvdussin utmärkta spår som slåss om uppmärksamheten. Troligen skulle albumet tjäna på att ta bort några låtar då de är så pass likartade i sound och struktur. Men efter ett antal lyssningar känns det ändå som att det är ”Meskalina” som är den starkaste låten. Andra kandidater är ”Chleb Z Kokaina”, ”Zlote I Szare” och ”Goryl”.

La Santé är, trots sina uppenbara upprepningar, ett klart intressant inslag på EBM-scenen. Det svänger bra om musiken och jag går igång på den raka, snärtiga och samtidigt mörka elektropunken. Jag föredrar definitivt detta framför de många studentikosa plojband som Ekobrottsmyndigheten, Kropp och Sturm Café med flera utgör. Varför inte, som La Santé, låta det få vara mörkt och dystopiskt, istället för att skämta bort musiken med plojen som ursäkt?

Bästa låtar: “Meskalina”, “Chleb Z Kokaina”, “Zlote I Szare”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklistla_santé

01. Goryl (03:12)
02. Ja Chmura (02:31)
03. Chleb Z Kokainą (03:58)
04. Ona (02:02)
05. Złote I Szare (04:02)
06. Stary Dom (02:35)
07. Idę I Płonę (02:08)
08. Zawsze Tylko My (02:55)
09. Meskalina (02:09)
10. Zrobię Sobie Zdjęcie (03:24)
11. Powoli (02:28)
12. Moja Wina (03:30)
13. Jestem Niewidzialny (03:21)

 

(English version below)

Dystopian and groovy electro punk in Polish

La Santé was founded in 2011 in Södertälje (outside Stockholm) by the Pole Andre van der Berg, but is still relatively unknown. On stage he is sided by the live Swedish drummer Roy Fröderos who also figures in some other electronic bands. With its fast and energetic EBM in Polish, they made an appreciated gig during Familientreffen last summer. That caught some attention from the German EBM scene. On January 23, they finally stood on a Swedish stage, Klubb Nalen in Stockholm.

On stage Andre van der Berg looked like a Russian author with his black eyeglass frames and graying beard à la Dostoevsky. Whether the lyrics were intellectual in nature, I can’t judge since they were all in Polish, but according to an interview on the Internet the lyrics is about fear and love. Andre van der Berg‘s voice differed markedly from most EBM vocalists’. Instead of the usual aggressive shout out vocals he used a very deep chatter-singing voice reminiscent of Turkish goth rockers She Past Away. He did it in a cool and evocative way, in stark contrast to the snappy oldschool EBM music. The arpeggio bass lines where somewhere between DAF and Nitzer Ebb. Nothing particularly new, yet liberating free from direct imitation. The sound was straight and raw, but still hot in the sense that it sounded analog.

The album with the well-descriptive title “Punk Body Music” contains thirteen songs which cuts about three minutes each. A couple of songs are as short as two minutes. It really is electro punk in the truest sense; short, intense and minimalistic. Only Andre Van der Berg’s suggestive voice, mixed to near hiss like Darth Vader, remained calm. But of course the vocal is worrying and chanting as if doomsday was close. The album is dark throughout and the dejected pre-apocalyptic spirit of the time is well caught.

The album is very even and not particularly varied. Choosing the best songs are difficult, there are at least half a dozen excellent track vying for attention. Probably the album would gain from removing a few songs when they are so similar in sound and structure. After a couple of listens “Meskalina” turns out to be the strongest song. Other candidates are “Chleb Z Kokaina“, “In Zlote Szare” and “Goryl“.

La Santé is, despite its obvious repetitions, clearly a interesting element on the EBM scene. There’s a nice groove in it and what really makes me going is this straight, snappy and dark electro punk. I definitely prefer this in front of the many high-spirited joke bands like Ekobrottsmyndigheten, Kropp, Sturm Café and many others. Why not, as La Santé, let it be dark and dystopian, rather than to joke away the music with laughter as an excuse?

Best songs: “Meskalina”, “Chleb Z Kokaina”, “Zlote I Szare”

 

Share Button

Comments are closed.