Subscribe via: RSS

Die Form – “Rayon X”

Posted on 28 July 2014

Die Form – “Rayon X”
Format: CD, 2CD (Deluxe Edition)**, Digital, LP
Skivbolag: Out Of Line
Releasedatum: 4 juli 2014
Genre: Industrial, Electro
Bandmedlemmar: Philippe Fichot, Élaine P.
Land: Frankrike
Recensent: Niklas Hurtig

FacebookTwitterMyspaceLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnation

(English version below)

Fantastisk klubbanpassad Industrial i neoklassisk kostym

Franska Die Form är ett av synthvärldens äldsta och intressantaste band som består främst av Philippe Fichot och sedan 90-talets början även inkluderar sångerskan och modellen Éliane P. Philippe har en mycket omfångsrik musikkarriär bakom sig med närmare femtio album och ännu fler singlar, EP:s och annat producerat. Både som huvudprojektet Die Form men även som ett antal sidoprojekt – främst inriktat mot industrial och noise – och kan mäta sig med Bill Leebs otaliga inblandningar inom den elektroniska musiken. Det var fem år sedan sist för Die Form i form (!!) av ”Noir Magnétique” och nu har fullängdaren ”Rayon X” släppts på Out Of Line.

”Die form” kan översättas till ”The form/shape (formen)” eller ”Deformed (vanställd)” och anspelar på det återkommande temat med motpoler och den deformerade/andra sidan av mänsklighetens beteende till skillnad mot normen. Det fascinerande med gruppen är att de fortfarande är relevanta trots att de producerat musik i nästan 40 år, men aldrig fått det där riktiga genombrottet.

Die Form blandar primärt engelska och franska i sina texter med små inslag av tyska och berör allt från läder, bondage, nakna kroppar, politik och djur. Just ordet ”Animal” förkommer frekvent i sångtexterna. Die Form har alltid haft en erotiskt ton i sin musik men den är inte lika framstående och tydlig som t.ex. Ordo Rosarius Equilibrios produktioner, utan hålls på ett mer invävt plan där maskiner, biomekanik och sexuella avarter samsas.

Soundet på detta album följer i stort det som gruppen historiskt använt och består av vässad elektro med industriella inslag blandat med neoklassiska element. Kontrasten mellan Philippes karga monotona sång och Élianes dynamiska operalika sång ger en härlig blandning av det som Die Form alltid handlat om.

Den oväntat klubbiga ”ReBIRTH/ReDEATH (Ich bin Tot)” visar vad Die Form kan göra i form av dansant elektro medan ”Politik” är en vacker och skruvad berättelse om vänster och höger och allt däremellan och för rent sångtempomässigt tankarna till Rammsteins ”Links 2 3 4” men med en betydligt mer filosofisk text. För övrigt är det inte helt oväntat att gruppen släpper dansanta spår då det alltid förekommit men det verkar vara mer i fokus på detta album. Die Form är den typen av musikakter som aldrig har släppt en klockren hit men som har en nästan löjligt hög lägstanivå.

”Rayon X” släpps i en enkelutgåva samt olika varianter av dubbelutgåvor ** där den andra skivan innehåller omarbetade versioner (eller tidigare varianter) av originalen på första skivan samt några spår som inte återfinns på den. De omarbetade spåren är som vanligt i dessa sammanhang något mer skruvade, ytterligare klubborienterade och inte lika fascinerande som originalen. Några är dock inte sådana utan egna spår där den vackra ”Angeline” utmärker sig.

Första delens avslutande ”Zoanthropia” är som avslutningsspår brukar vara, en mycket vacker ballad, denna gång utan text men med Élaines ljuva röst mässande som ett instrument. Die Form har med ”Rayon X” skapat ett mycket bra album med stark klubbförankring men också med intressanta och fascinerande inslag som kommer leva vidare som ytterligare en del av en fantastisk musikkarriär.

Tracklist

die_form

01. Black Leather Gloves (4:14)
02. Schaulust (Scopic Pulsion) (3:33)
03. ReBirth/ReDeath (Ich Bin Tot) (5:18)
04. La 7ème Face Du Dé (5:08)
05. Macanimania(c) (3:53)
06. Politik (4:05)
07. In The Void Of Hell (4:33)
08. Neo Fiction (4:13)
09. Bipolarity (3:34)
10. Perpetual Motion (Perpetuum Mobile) (4:31)
11. Amnesia (Amnesium) (4:22)
12. Iron Cross (3:49)
13. Mon Amour 2 (4:08)
14. Zoanthropia (3:56)

 

Bonus Disc **

01. Black Leather Gloves 1 (4:18)
02. Schaulust (4:00)
03. ReBirth/ReDeath (Ich Bin Tot) 1a (4:13)
04. ReBirth/ReDeath 1b (4:16)
05. Autolith (4:00)
06. Politik 1 (3:40)
07. In The Void Of Hell 1 (4:33)
08. La 7ème Face Du Dé 1 (3:38)
09. Prototype (4:24)
10. From Dreams To Machines (3:55)
11. Angeline (3:31)
12. Perpetual Motion 1 (Perpetuum Mobile) (4:50)
13. Eros Requiem (3:38)
14. Mon Amour 1 (4:09)

 

Fantastic club oriented Industrial in a neo-classic suit

The french group Die Form is one of the oldest and most interesting bands in the synth subgenre, and consist primarily of Philippe Fichot and since the beginning of the 90s singer and model Éliane P. Philippe has a comprehensive career in music behind him with close to 50 albums and even more singles, EPs and other material, produced both as the main project Die Form but also as a number of side projects. Primarily focusing on Industrial and Noise he can match Bill Leebs numerous involvements in the electronic music scene. It was five years since last time for Die Form in the form (!!) of “Noir Magnétique” and now the new studio album “Rayon X” has been released on Out Of Line.

“Die form” can be translated to “The form/shape” or “Deformed” and alludes the ever returning theme of opposites and the deformed/other side of human behavior, as opposite of the norm. The fascinating thing about this group is that they are still relevant despite having produced music for nearly forty years, but never got that true breakthrough.

Die Form primarily blends English and French in the lyrics with small elements of German and include everything from leather, bondage, nude bodies, politics and animals. The word “Animal” is frequently appearing in the lyrics. Die Form has always had an erotic touch in their music but it is not as prominent as for example Ordo Rosarius Equilibrios productions, but it is maintained at a more concealed level along with machines, biomechanic and sexual perversions.

The sound on this album is in general what you can expect and consists of sharp electronic sounds with Industrial and neo-classic elements. The contrast between Philippes harsh monotone voice and Élianes dynamic opera singing results in a lovely mix of what Die Form has always been about.

The unexpectedly clubby ”ReBIRTH/ReDEATH (Ich bin Tot)” really shows what Die Form can do in form of danceable electro while “Politik” is a twisted and beautiful story of left, right and everything in between and makes you think of the tempo in Rammsteins “Links 2 3 4” but with a significantly more philosophic text. It is for that matter not completely unexpected that they release danceable tracks as they have always occurred but it seems to be more in focus on this album. Die Form is that kind of group that has never released a spot on classic hit, but which has a ridiculously high standard.

“Rayon X” is released in a simple edition and various versions of the Deluxe edition where the second part contain reworked versions (Or earlier versions) of the originals on the first part aswell as a few tracks that isn’t present on it. The reworked tracks are as usual somewhat more twisted, more oriented towards the club scene and not as fascinating as the originals. Some are not reworks but new tracks where the beautiful “Angeline” stands out.

The first part ends with “Zoanthropia” and is as ending tracks usually are, a very beautiful ballad this time without lyrics but with Èlianes lovely voice chanting like an instrument. Die Form has with “Rayon X” created a very good album with a strong association to the club scene, but also with interesting and fascinating elements that will live on as yet another part of a fantastic music career.

Share Button

Comments are closed.